Br­zo­ras­tu­će od­li­ku­je i ja­ka or­ga­ni­za­cij­ska kul­tu­ra

Uzi­ma­ju ma­ha Po­du­ze­ća s tro­go­diš­njim uzas­top­nim ras­tom pri­ho­da od ba­rem 20% sve je vi­še i kod nas, za­hva­lju­ju­ći i nji­ho­vim ra­zvoj­nim pro­jek­ti­ma i kva­li­tet­nim ti­mo­vi­ma struč­nja­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­naj­ve­ća tu­ris­tič­ka agen­ci­ja i tu­ro­pe­ra­tor u Hr­vat­skoj Uni­li­ne iz Pu­le, ko­ji je 2015. ima­la pri­ho­de od 319,5 mi­li­ju­na kuna, te star­tup De­gor­di­an, spe­ci­ja­li­zi­ran za ra­zvoj ala­ta za di­gi­tal­ni mar­ke­ting i me­tri­ku, a ko­ji je is­te go­di­ne ras­tao 50,2 pos­to upri­ho­dov­ši 15,1 mi­li­jun kuna, is­tak­nu­ti su kao svi­je­tli pri­mje­ri tzv. br­zo­ras­tu­ćih po­du­ze­ća, na pr­voj go­diš­njoj kon­fe­ren­ci­ji o tak­vim vr­sta­ma tvrt­ki i nji­ho­vim oso­bi­tos­ti­ma u Po­re­ču, u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Pa­me­tan rast.

Br­zo­ras­tu­ća po­du­ze­ća, uglav­nom iz ka­te­go­ri­je ma­lih i sred­njih, po de­fi­ni­ci­ji su ona s ras­tom od naj­ma­nje 20 pos­to go­diš­nje, čes­to i ve­ćim kroz tri go­di­ne za­re­dom, što pra­ti i po­ve­ća­nje bro­ja rad­ni­ka. Nji­hov je us­pon i us­pjeh, ko­ji pos­ta­je i kon­ti­nu­iran, mo­guć i u nas, po­ru­če­no je s kon­fe­ren­ci­je ko­ja je oku­pi­la, me­đu os­ta­lim, i pred­stav­ni­ke PBZa, EBRDa, HBORa, HAMAGBICROa, Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Osi­je­ku, Vi­so­ke pos­lov­ne ško­le PAR, ali i Uni­li­nea i De­gor­di­ana, ko­ji su go­vo­ri­li o us­pješ­nim prak­sa­ma. Ono što je, mo­že se re­ći, nuž­no za brz, pa i br­ži rast po­du­ze­ća jest kva­li­te­tan tim ra­ču­no­vo­đa, kon­zul­ta­na­ta, prav­ni­ka i inih struč­nja­ka, kva­li­tet­ni i po­uz­da­ni in­for­ma­cij­ski i ko­mu­ni­ka­cij­ski ala­ti, za­šti­će­no in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo i P snaž­na or­ga­ni­za­cij­ska kul­tu­ra me­đu za­pos­le­ni­ci­ma.

“Una­toč broj­nim pre­pre­ka­ma Hr­vat­ska ide na­pri­jed, a ra­zvoj­nih je pro­je­ka­ta sve vi­še. Su­di­oni­ci kon­fe­ren­ci­je su i u pa­nel­ras­pra­va­ma do­bi­li uvid u sta­nje i broj­nost tak­vih po­du­ze­ća, a da­li su i pre­po­ru­ke za bu­du­ći ra­zvoj, ka­ko bi u pos­lo­va­nju i dru­gi mo­gli odr­ža­ti ta­kav rast”, ka­že di­rek­to­ri­ca Pa­met­nog ras­ta Ste­fa­nia Sken­der.

Ste­fa­nia Sken­der, di­rek­to­ri­ca Pa­met­nog ras­ta, or­ga­ni­za­to­ra sku­pa o br­zo­ras­tu­ćim tvrt­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.