Tur­ski tok ići će pre­ko Bu­gar­ske kroz Sr­bi­ju do Ma­đar­ske

Pli­no­vod ko­ji se već gradi osi­gu­rat će po­uz­da­nu ops­kr­bu juž­ne Eu­ro­pe ener­gi­jom DO­SAD JE STIGAO SA­MO PO JEDAN TANKER AMERIČKOG PLINA U ESTONIJU, POLJ­SKU I PORTUGAL

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­bi­ja i Bu­gar­ska već su pot­pi­sa­le spo­ra­zu­me po­treb­ne za po­če­tak pla­ni­ra­nja pli­no­vo­da od bu­gar­ske do ma­đar­ske gra­ni­ce

Pro­la­zak pli­no­vo­da Tur­ski tok pre­ko Srbije sve je iz­vjes­ni­ji, na­kon što su ma­đar­ske vlas­ti i ru­ski Ga­z­prom pot­pi­sa­li spo­ra­zum o pro­du­žet­ku kra­ka tog pli­no­vo­da pre­ko Bu­gar­ske i Srbije do Ma­đar­ske, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Ti­me bi Sr­bi­ja ri­je­ši­la du­go­traj­nu dvoj­bu ka­ko će se ops­krb­lji­va­ti pli­nom u bu­duć­nos­ti i us­to do­bro za­ra­di­la.

Vo­jis­lav Vu­le­tić, pred­sjed­nik Udru­že­nja za plin Srbije tvr­di da bi ta zem­lja od Tur­skog to­ka do­bi­la iz­van­red­ne be­ne­fi­te. “Novi pli­no­vod za pri­je­nos pri­rod­nog plina do Ma­đar­ske tre­bao bi bi­ti za­vr­šen do kra­ja 2019., a Sr­bi­ja i Bu­gar­ska su već pot­pi­sa­le spo­ra­zu­me po­treb­ne za po­če­tak pla­ni­ra­nja pli­no­vo­da”, iz­ja­vio je ma­đar­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Péter Szij­jár­tó. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ko­je pre­no­si Po­li­ti­ka, taj pli­no­vod mo­ći će tran­s­por­ti­ra­ti do osam mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra plina. On je u iz­ja­vi ma­đar­skoj agen­ci­ji iz Mo­sk­ve na­kon što je pot­pi­sao spo­ra­zum s di­rek­to­rom Ga­z­pro­ma Alek­se­jem Mil­le­rom o pri­prem­nim ra­do­vi­ma na iz­grad­nji ma­đar­skog di­je­la pli­no­vo­da, re­kao da je naj­re­al­ni­ja šan­sa Ma­đar­ske za pri­klju­če­nje juž­nom pli­no­vo­du da su­ra­đu­je s tom ru­skom dr­žav­nom plin­skom kom­pa­ni­jom.

Ra­zvoj­na šan­sa

Alek­san­dar Vu­čić, pred­sjed­nik Srbije, iz­ja­vio da je “na sto­lu” pri­jed­log da Tur­ski tok pro­la­zi kroz Bu­gar­sku do Srbije, što je, ka­ko je oci­je­nio, naj­ve­ća ra­zvoj­na šan­sa Srbije. Vu­čić je re­kao da je na­kon ne­us­pje­ha

AMERIKANCI NEMAJU KAPACITETE ZA PRETVORBU

PLINA U TEKUĆE STA­NJE DA BI OPSKRBILI EUROPU

s Juž­nim to­kom za Sr­bi­ju od ključnog zna­ča­ja novi do­go­vor, o če­mu je raz­go­va­rao s Mil­le­rom i bu­gar­skim pre­mi­je­rom Boj­kom Bo­ri­so­vim.

“Ru­si gra­de Tur­ski tok i on ide pre­ma Is­tan­bu­lu i naj­ve­ćim tur­skim gra­do­vi­ma. Ra­ni­je je pos­to­ja­la ide­ja da se da­lje ide kroz Tur­sku, Grč­ku, Ma­ke­do­ni­ju i Sr­bi­ju. Da­nas pos­to­ji još re­al­ni­ja ide­ja jer Bu­ga­ri gra­de europ­ski cen­tar za skla­di­šte­nje plina s raz­li­či­tih stra­na, a naj­ve­ćim di­je­lom je to ru­ski plin”, re­kao je Vu­čić.

Sr­bi­ja bi u tom slu­ča­ju pre­uze­la plin na gra­ni­ci s Bu­gar­skom i za­to bi mo­ra­la iz­gra­di­ti pli­no­vod sa­ma ili uz po­moć Ru­si­je, što bi bi­lo lak­še, objaš­nja­va Vu­čić. “Dak­le, na gra­ni­ci pri­mi­mo 9,8 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra plina, mi smo tran­zit­na zem­lja, ali od nas idu kra­ko­vi pre­ma RS, BiH, Pri­šti­ni, Hr­vat­skoj i do­bi­va­mo tran­zit­ne pris­toj­be. Sva­ki pli­no­vod ko­ji pro­la­zi kroz Sr­bi­ju na­ma od­go­va­ra, ali ovo je naj­bo­lja va­ri­jan­ta. Ovo je ve­li­ka ra­zvoj­na šan­sa za na­šu dr­ža­vu, eko­no­mi­ju, in­dus­tri­ju, iz­gra­di­li bi cje­lo­kup­nu plin­sku mre­žu,” re­kao je sr­p­ski pred­sjed­nik. Tran­zit­ne pris­toj­be ko­je bi do­bi­la Sr­bi­ja pro­ci­je­nje­ne su na oko 500600 ti­su­ća do­la­ra go­diš­nje da je doš­lo do re­ali­za­ci­je pli­no­vo­da Juž­ni tok, a odr­ža­va­nje no­vog pli­no­vo­da za­pos­lit će oko 1200 oso­ba.

Ame­rič­ki plin - 'li­je­pe pri­če'

Vo­jis­lav Vu­le­tić ka­že da Sr­bi­ja, kao i ci­je­la juž­na Eu­ro­pa nemaju al­ter­na­ti­vu za ru­ski plin. “Sve pri­če o pli­no­vo­du iz Ame­ri­ke ko­jim bi tre­bao do­ći te­ku­ći plin i o do­la­sku plina iz Af­ga­nis­ta­na su sa­mo li­je­pe pri­če, jer plina u ovom tre­nut­ku ima sa­mo u Ru­si­ji i zem­lja­ma biv­šeg So­vjet­skog sa­ve­za”, re­kao je Vu­le­tić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, do­sad je stigao sa­mo po jedan tanker američkog plina u Estoniju, Polj­sku i Portugal.

“Amerikanci nemaju pos­tro­je­nje za pretvorbu plina u tekuće sta­nje. Nji­ho­vi ka­pa­ci­te­ti su ta­ko ma­li da mo­gu pos­la­ti po jedan tanker za tri, če­ti­ri ili pet mje­se­ci u jed­nu od ovih ze­ma­lja”, objaš­nja­va Vu­le­tić.

FOTOLIA

Be­ograd že­li po­moć Ga­z­pro­ma u grad­nji pli­no­vo­da od Bu­gar­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.