KU­ĆANS­TVA U EURO­ZO­NI BO­LJE ZA­RA­ĐU­JU, PA OPET VI­ŠE ŠTE­DE

Sto­pa šted­nje u pr­vom tro­mje­se­čju s 12,1% po­ras­la na 12,3%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sto­pa šted­nje ti­me je po­nov­no do­seg­nu­la ra­zi­ne s po­čet­ka proš­le go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Eu­ros­ta­ta

Sto­pa šted­nje ku­ćans­ta­va u euro­zo­ni po­no­vo je po­ras­la u pr­vom tro­mje­se­čju, na­kon bla­gog pada na kra­ju proš­le go­di­ne, po­ka­za­le su pro­cje­ne eu­rop­skog sta­tis­tič­kog ure­da. U raz­dob­lju od si­ječ­nja do ožuj­ka se­zon­ski pri­la­go­đe­na sto­pa šted­nje ku­ćans­ta­va u euro­zo­ni po­ras­la je na 12,3 pos­to, s 12,1 pos­to ko­li­ko je pre­ma re­vi­di­ra­nim pro­cje­na­ma eu­rop­skog sta­tis­tič­kog ure­da iz­no­si­la u zad­njem tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne.

Skok sto­pe ula­ga­nja

Ti­me je po­no­vo do­seg­nu­la ra­zi­nu ko­ju je bi­lje­ži­la u tre­ćem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju i na po­čet­ku proš­le go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Eu­ros­ta­ta, objav­lje­ni kra­jem proš­lo­ga tjed­na. Na po­čet­ku ove go­di­ne po­no­vo je po­ras­la i se­zon­ski pri­la­go­đe­na sto­pa ula­ga­nja ku­ćans­ta­va u zo­ni pri­mje­ne za­jed­nič­ke eu­rop­ske va­lu­te, do­seg­nuv­ši naj­vi­šu ra­zi­nu od kra­ja 2012. go­di­ne, od 8,9 pos­to. Eurostat je ujed­no re­vi­di­rao pro­cje­nu nje­zi­ne vri­jed­nos­ti u po­s­ljed­njem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju, s 8,5 na 8,6 pos­to.

Bru­to pri­la­go­đe­ni ras­po­lo­ži­vi do­ho­dak no­mi­nal­no je u raz­dob­lju od si­ječ­nja do ožuj­ka po­ras­tao 0,8 pos­to, naj­s­naž­ni­je u go­to­vo de­vet go­di­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Eu­ros­ta­ta. U po­s­ljed­njem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju uve­ćan je 0,6 pos­to. Rast stvar­ne ko­nač­ne po­troš­nje bla­go je pak us­po­rio po­čet­kom ove go­di­ne, na 0,6 pos­to, s 0,8 pos­to ko­li­ko je sto- pa nje­zi­na ras­ta iz­no­si­la u zad­njem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju.

Ras­te i za­du­ži­va­nje

Uz šted­nju ras­te i kre­di­ti­ra­nje. Pod­sje­ti­mo, kra­jem lip­nja objav­ljen je po­da­tak Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) da su kre­dit­ni pla­sma­ni pre­ma ku­ćans­tvi­ma u euro­zo­ni u svib­nju su na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­li za 2,6 pos­to, naj­s­naž­ni­je u pro­tek­lih osam go­di­na. U ne­dav­nim is­tu­pi­ma u jav­nos­ti, dužnosnici ECBa is­tak­nu­li su da su ban­či­ne mjere za olak­ša­va­nje pris­tu­pa kre­di­ti­ma ku­ćans­tvi­ma i kom­pa­ni­ja­ma uro­di­le plo­dom, pru­ža­ju­ći klju­čan po­ti­caj gos­po­dar­stvu po­go­đe­nom fi­nan­cij­skom kri­zom. ECB je po­nu­di­la jef­ti­ne kre­di­te ban­ka­ma, sre­za­la ključ­ne ka­mat­ne sto­pe na re­kord­no ni­ske ra­zi­ne, a sva­kog mje­se­ca kup­njom obvez­ni­ca nas­tav­lja ubriz­ga­va­ti do 60 mi­li­jar­di eura u fi­nan­cij­ski sus­tav.

FOTOLIA

Ula­ga­nja sta­nov­niš­tva do­se­gla su 8,9 pos­to, naj­vi­še od kra­ja 2012. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.