NESIGURNI POS­LO­VI MOTOR SU PADA NEZAPOSLENOSTI U EU

U po­ras­tu za­poš­lja­va­nje na odre­đe­no ili na po­la rad­nog vre­me­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Dio eko­no­mis­ta sma­tra ka­ko će opo­ra­vak tr­ži­šta ra­da tra­ja­ti još ba­rem ne­ko­li­ko go­di­na, a u tom će raz­dob­lju pla­će i da­lje spo­ro ras­ti

Iako je ne­za­pos­le­nost u euro­zo­ni naj­ni­ža u po­s­ljed­njih osam go­di­na, mla­di i da­lje te­ško do­la­ze do pos­la, a do­bar dio otvo­re­nih rad­nih mjes­ta na odre­đe­no je vri­je­me ili na po­la rad­nog vre­me­na. Na­kon go­to­vo de­set go­di­na kri­ze na eu­rop­sko tr­ži­šte ra­da stigao je opip­lji­vi­ji opo­ra­vak. Ove je go­di­ne u po­dru­čju pri­mje­ne eura sto­pa nezaposlenosti pr­vi pu­ta od eko­nom­ske kri­ze pa­la is­pod 10 pos­to do­seg­nuv­ši u svib­nju 9,3 pos­to. Od po­čet­ka 2013. eu­rop­ske su tvrt­ke otvo­ri­le šest mi­li­ju­na no­vih rad­nih mjes­ta.

Iz­ne­na­đe­ni eko­no­mis­ti

Opo­ra­vak ni­je za­obi­šao ni dr­ža­ve naj­vi­še po­go­đe­ne kri­zom, Portugal i Špa­njol­sku, gdje je pri­mje­tan oštar pad nezaposlenosti. Tren­do­vi na europ­skom tr­ži­štu ra­da iz­ne­na­đu­ju i eko­nom­ske ana­li­ti­ča­re, pi­še Fi­nan­ci­al Ti­mes, jer ta­kav tem­po otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta ri­jet­ko je vi­đen na “sta­rom kon­ti­nen­tu”. Me­đu­tim, ka­da se ma­lo za­gre­be is­pod po­vr­ši­ne, pos­tav­lja se pi­ta­nje kva­li­te­te tih rad­nih mjes­ta.

Na­ime, do­bar dio tih pos­lo­va toč­ni­je 40 pos­to no­vo­otvo­re­nih rad­nih mjes­ta spa­da u sku­pi­nu pre­kar­nih. Ra­di se uglav­nom u ugo­vo­ri­ma na odre­đe­no vri­je­me ko­ji su u po­ras­tu u ve­ći­ni čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je ili o pos­lo­vi­ma na po­la rad­nog vre­me­na. U po­ras­tu je pod­za­pos­le­nost gdje za­pos­le­ni na po­la rad­nog vre­me­na že­le vi­še rad­nih sa­ti, ali ne mo­gu ih do­bi­ti. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni da je rast pla­ća vr­lo spor, čak i u snaž­nim gos­po­dar­stvi­ma poput Nje­mač­ke. Na taj se pro­blem proš­log mje­se­ca os­vr­nuo i pred­sjed­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Ma­rio Drag­hi. “De- fi­ni­tiv­no pos­to­ji vr­lo zna­ča­jan po­rast za­pos­le­nos­ti. Is­to­vre­me­no, vid­lji­vo je da je ve­ći­na tih pos­lo­va u ka­te­go­ri­ji ta­ko­zva­nih ‘pos­lo­va ni­ske kva­li­te­te’. Go­vo­ri­mo o za­poš­lja­va­nju na odre­đe­no vri­je­me, o za­poš­lja­va­nju na po­la rad­nog vre­me­na”, pod­sje­ća FT na Drag­hi­je­ve ri­je­či. Pre­ma pro­cje­na­ma ECBa, sto­pa pod­za­pos­le­nos­ti iz­no­si 18 pos­to, go­to­vo dvos­tru­ko vi­še od služ­be­ne sto­pe nezaposlenosti.

Proš­lost zvu­či bo­lje

Osim to­ga, ne­za­pos­le­nost mla­dih i da­lje je vi­so­ka, a u pe­ri­fer­nim čla­ni­ca­ma poput Ita­li­je, Grč­ke ili Špa­njol­ske kre­će se iz­me­đu 30 i 40 pos­to. “Od 10 mo­jih pri­ja­te­lja, sa­mo jedan ra­di. To ni­je do­bra situacija za mo­ju ge­ne­ra­ci­ju. Ka­da raz­go­va­ram o to­me s ro­di­te­lji­ma, proš­lost zvu­či bo­lje. Oni su ima­li po­sao i mo­guć­nost da zas­nu­ju obi­telj”, ka­že Alexan­dru, 24go­diš­nji Ru­munj ko­ji je s 12 go­di­na s ro­di­te­lji­ma emi­gri­rao u Ita­li­ju. Alexan­dru je jedan od sret­ni­jih pri­pad­ni­ka svo­je ge­ne­ra­ci­je jer ima stal­ni po­sao u jed­noj tvrt­ki blizu Mi­la­na.

Iako je ECB uvje­ren da će ti­je­kom vre­me­na eu­rop­sko tr­ži­šte ra­da do­dat­no oja­ča­ti, dio eko­nom­skih ana­li­ti­ča­ra ni­je ta­ko si­gu­ran. “Či­ni se da ECB sma­tra ka­ko su pro­ble­mi na tr­ži­štu ra­da pri­vre­me­ni. No, to je pi­ta­nje per­s­pek­ti­ve. Pri­vre­me­ni pro­ble­mi mo­gu os­ta­ti tak­vi i pri­lič­no du­go vre­me­na. Te­ško da će pla­će ubr­za­no ras­ti u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na”, sma­tra Car­sten Br­ze­ski, eko­nom­ski ana­li­ti­čar u ban­ci ING.

FOTOLIA

Udjel mla­dih bez pos­la i da­lje je vr­lo vi­sok

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.