Pro­izvo­đa­či na­mje­šta­ja tra­že za­bra­nu iz­vo­za tru­pa­ca

Dr­vo­pre­ra­đi­va­či ko­ji si­ro­vi­nu mo­ra­ju uvo­zi­ti, iako je BiH bo­ga­ta šu­ma­ma, že­le ori­jen­ta­ci­ju na izvoz fi­nal­nih pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Udru­že­nje pro­izvo­đa­ča na­me­šta­ja BiH tra­ži da se žur­no ure­di ras­po­dje­la si­ro­vi­na u Fe­de­ra­ci­ji BiH.

Dr­va ima do­volj­no, ali pro­izvo­đa­či na­mje­šta­ja ne mo­gu osi­gu­ra­ti si­ro­vi­nu za svo­je po­tre­be, već mo­ra­ju uvo­zi­ti iz su­sjed­nih ze­ma­lja ili ši­re. Za­to tra­že da se žur­no donese od­lu­ka ili ured­ba o na­či­nu ras­po­dje­le si­ro­vi­na, pi­še por­tal Klix.ba.

“Os­nov­ni pro­blem dr­vo­pre­ra­đi­va­ča je ne­dos­ta­tak sirovine, jer ve­li­ki pos­to­tak iz­vo­za ot­pa­da upra­vo na si­ro­vi­nu i re­za­nu gra­đu, a pri­ori­tet BiH bi tre­bao bi­ti izvoz fi­nal­nih pro­izvo­da. Iako je vi­še od po­la te­ri­to­ri­ja BiH po­kri­ve­no šu­ma­ma, dr­vo­pre­đi­va­či su zbog bez­a­ko­nja ko­je vla­da u tom po­dru­čju, pri­nu­đe­ni si­ro­vi­nu uvo­zi­ti. Dr­žav­nim re­sur­si­ma gos­po­da­re kan­to­ni ko­ji su is­ko­ris­ti­li prav­ni va­ku­um i u ne­dos­tat­ku fe­de­ral­nog za­ko­na kre­ira­li svo­je, a bes­prav­na i ne­kon­tro­li­sa­na sje­ča šu­ma je u po­ras­tu”, na­vo­de u zah­tje­vu.

Si­ro­vi­na se iz­vo­zi i ras­pro­da­ju se re­sur­si po naj­ni­žim mo­gu­ćim ci­je­na­ma. Novi Zakon o šu­ma­ma Fe­de­ra­ci­je BiH bi mo­gao dje­li­mič­no ri­je­ši­ti pro­blem sa si­ro­vi­nom, jer tvrt­ke ko­je se ba­ve iz­vo­zom fi­nal­nih pro­izvo­da nemaju do­volj­ne ko­li­či­ne za pro­izvod­nju. Poduzetnici ape­li­ra­ju na vlast da hit­no za­bra­ni izvoz tru­pa­ca ili da uve­de tak­su za izvoz. Ori­jen­ta­ci­jom na izvoz is­klju­či­vo fi­nal­nih pro­izvo­da ne sa­mo da bi se ogra­ni­čio izvoz si­ro­vi­na, već bi se po­ve­ćao i broj za­pos­le­nih u tom sek­to­ru.

Ako se ubrzo ne donese Zakon o šu­ma­ma FBiH, poduzetnici tra­že do­no­še­nje Uredbe o kriterijima za raspodjelu sirovine drvnoj in­dus­tri­ji ka­ko bi se osi­gu­ra­la ops­kr­ba za tvrt­ke ko­ji su iz­voz­ni­ci i ko­ji se ba­ve fi­nal­nom pro­izvod­njom. “Hr­vat­ska je ne­dav­no za­bra­ni­la izvoz tru­pa­ca, a to je uči­ni­la i Cr­na Go­ra. Ko­li­ko god da će to po­ziv­no utje­ca­ti na gos­po­dar­stvo tih ze­ma­lja, ta ne­na­jav­lje­na mje­ra bit­no će utje­ca­ti i na dr­vo­pre­ra­đi­vač­ki sek­tor Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, ali ne­ga­tiv­no. Ako vlast u BiH hit­no ne re­agi­ra, bit će ugro­že­no oko pet ti­su­ća rad­nih mjes­ta jer je ve­li­ka po­traž­nja za na­mje­šta­jem od hras­ta či­ja se si­ro­vi­na do­sad uvo­zi­la iz Hr­vat­ske. Po­treb­no je drv­nu in­dus­tri­ju pro­gla­si­ti stra­te­škom gra­nom gos­po­dar­stva BiH, jer ima vlas­ti­tu si­ro­vin­sku os­no­vu, du­go­go­diš­nju tra­di­ci­ju i iz­ra­zi­ti su­fi­cit”, na­vo­di se u pri­op­će­nju za jav­nost udru­že­nja.

AKO SE UBRZO NE DONESE ZAKON O ŠU­MA­MA FBIH, PODUZETNICI TRA­ŽE DO­NO­ŠE­NJE UREDBE O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SIROVINE DRVNOJ IN­DUS­TRI­JI

BORIS ŠČITAR/PIXSELL

Hr­vat­ska i Cr­na Go­ra za­bra­ni­le su izvoz tru­pa­ca ko­je su uvo­zi­li BiH pre­ra­đi­va­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.