Slo­ven­ske or­gu­lje za eu­rop­ske kup­ce

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Or­gu­ljar­stvo Škrabl iz Ro­ga­ške Sla­ti­ne od 90-ih ser­vi­si­ra i pro­izvo­di or­gu­lje, ra­de­ći sva­ku eta­pu pro­izvod­nje ruč­no. Vlas­nik An­ton Škrabl po­jas­nio je ka­ko go­diš­nje na­pra­ve 10-15 or­gu­lja, a za jed­ne je po­treb­no 3000-5000 sa­ti ra­da i u pro­sje­ku to­na ma­te­ri­ja­la.

Pro­la­skom kroz sve pros­to­ri­je ra­di­oni­ce or­gu­ljar­stva Škrabl mo­gu se vi­dje­ti za­pos­le­ni­ci od ko­jih svat­ko ra­di dio pos­la, od ruč­nog bru­še­nja dr­ve­ne gra­đe, mje­re­nja i na­mje­šta­nja ci­je­vi, bo­ja­nja ru­bo­va bo­jom u ko­joj je 24 ka­rat­no zla­to, pa do sla­ga­nja po­je­di­nih di­je­lo­va tog ma­siv­nog ins­tru­men­ta. U svom pos­lo­va­nju do sa­da su na­pra­vi­li i po­pra­vi­li 150 or­gu­lja, a u Eu­ro­pi uz or­gu­ljar­stvo Škrabl pos­to­ji još sa­mo tro­je pro­izvo­đa­ča. Nji­ho­ve or­gu­lje na­la­ze sve u go­to­vo svim europ­skim zem­lja­ma poput Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Bel­gi­je, Fran­cu­ske i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, ali i iz­van Eu­ro­pe u zem­lja­ma poput Juž­ne Ko­re­je i Ru­si­je.

“Tre­nut­no ra­di­mo na res­ta­ura­ci­ji or­gu­lja za za­gre­bač­ku cr­k­vu sv. Ka­ta­ri­ne. To su sa­mo jed­ne u ni­zu or­gu­lja ko­je smo ra­di­li na po­dru­čju Hr­vat­ske”, po­hva­lio se An­ton Škrabl, vlas­nik or­gu­ljar­stva Škrabl. Ot­krio nam je i ka­ko su naj­ve­će or­gu­lje ko­je su do­sad na­pra­vi­li ra­đe­ne za Ni­ge­ri­ju, a bi­le su 14 me­ta­ra vi­so­ke, osam me­ta­ra ši­ro­ke i se­dam me­ta­ra du­bo­ke te su ko­šta­le po­la mi­li­ju­na eura.

PD

An­ton Škrabl, vlas­nik tvor­ni­ce or­gu­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.