Skup­lji izvoz bur­bon vi­ski­ja u Europu iz osve­te Trum­pu

Bruxel­les spre­ma pro­tu­od­go­vor ako SAD ogra­ni­či uvoz če­li­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

AME­RIČ­KI DUŽNOSNICI UVJERAVAJU KA­KO SU PREDLOŽENE MJERE PREDSJEDNIKA DONALDA TRUMPA USMJERENE PRE­MA KINI, NO IZVOZ KINESKOG ČE­LI­KA U SAD VEĆ GODINAMA PADA

Ca­ri­ne na uvoz vi­ski­ja iz Ken­tuc­kya ima­le bi i po­li­tič­ku po­ru­ku jer otu­da do­la­zi Mit­ch McCon­nell, li­der se­nat­ske ve­ći­ne

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja po­če­la je sas­tav­lja­ti lis­tu ame­rič­kih pro­izvo­da ko­je će snaž­ni­je ca­ri­ni­ti ako Wa­shin­g­ton ogra­ni­či uvoz eu­rop­skog če­li­ka i prak­tič­ki po­kre­ne tran­sa­tlant­ski tr­go­vin­ski rat. Ka­ko na­vo­di Fi­nan­ci­al Ti­mes po­zi­va­ju­ći se na upu­će­ne iz­vo­re, Eu­ro­pa je za­po­če­la iz­ra­du pla­na na­kon što je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump najavio da će ogra­ni­či­ti uvoz če­li­ka u SAD na te­me­lju za­kon­ske odred­be iz 1962. ko­ja to omo­gu­ću­je pod egi­dom na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti.

Sa­mo u slu­ča­ju ra­ta

Va­lja na­gla­si­ti ka­ko pra­vi­la Svjet­ske tr­go­vin­ske or­ga­ni­za­ci­je do­pu­šta­ju čla­ni­ca­ma po­di­za­nje tr­go­vin­skih ba­ri­je­ra ra­di za­šti­te na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti, ali sa­mo u slu­ča­ju ra­ta. Ka­ko Ame­ri­ka iz­vo­zi ma­le ko­li­či­ne če­li­ka u Europu, u Bruxel­le­su su se do­sje­ti­li ka­ko bi bi­lo mno­go efi­kas­ni­je do­dat­no op­te­re­ti­ti uvoz po­ljo­pri­vred­nih, pre­hram­be­nih i dru­gih, po­li­tič­ki osjet­lji­vih, pro­izvo­da.

Uz mli­ječ­ne pro­izvo­de i na­ran­čin sok, na lis­ti bi se na­šao i bur­bon vi­ski, glav­ni iz­voz­ni pro­izvod sa­vez­ne dr­ža­ve Ken­tuc­ky. To bi ima­lo i snaž­nu po­li­tič­ku po­ru­ku, s ob­zi­rom da iz Ken­tuc­kya do­la­zi Mit­ch McCon­nell, li­der se­nat­ske ve­ći­ne. Ame­rič­ki dužnosnici uvje­ra­va- ju da je Trum­pov plan us­mje­ren pre­ma Kini ka­ko bi pri­si­lio Pe­king da pres­ta­ne pre­plav­lji­va­ti tr­ži­šte jef­ti­nim če­li­kom iz ki­ne­skih če­li­ča­na.

Me­đu­tim, ki­ne­ski izvoz u SAD-a po­s­ljed­njih je go­di­na u pri­mjet­nom pa­du, pa bi se ame­rič­ke mjere odra­zi­le na 12 mi­li­jar­di do­la­ra vri­je­dan europ­ski izvoz če­li­ka.

Uvje­ra­va­nje u Ham­bur­gu

Iz Bruxel­le­sa po­ru­ču­ju ka­ko će ame­rič­ki po­tez u tom smje­ru zah­ti­je­va­ti pro­tu­od­go­vor ko­ji mo­že do­ći re­la­tiv­no br­zo. Jedan vi­so­ki europ­ski duž­nos­nik ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni- man iz­ra­zio je na­du ka­ko će se Trum­pu na sas­tan­ku sku­pi­ne G20 u Ham­bur­gu da­ti do zna­nja da bi bi­lo kak­va ame­rič­ka ak­ci­ja u tom smje­ru bi­la kon­tra­pro­duk­tiv­na.

S jed­ne stra­ne Eu­ro­pa di­je­li ame­rič­ku za­bri­nu­tost zbog če­li­ka iz Ki­ne i volj­na je su­ra­đi­va­ti s Trum­po­vom ad­mi­nis­tra­ci­jom na pri­ti­sku pre­ma Pe­kin­gu. No, iz Bruxel­le­sa nes­luž­be­no po­ru­ču­ju ka­ko će po­li­tič­ki bi­ti ja­ko te­ško su­ra­đi­va­ti ako Eu­ro­pa ni­je is­klju­če­na iz ogra­ni­če­nja uvo­za če­li­ka.

REUTERS

Europ­ski izvoz če­li­ka u Ame­ri­ku vri­je­dan je 12 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.