Sam­sung će u do­bi­ti nad­ma­ši­ti Apple

Bo­lje od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sam­sung Elec­tro­nics iz­vi­jes­tio je da će nje­go­va ope­ra­tiv­na dobit u dru­gom tro­mje­se­čju bi­ti oko 70 pos­to ve­ća ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju i do­seg­nu­ti re­kord­ne ra­zi­ne, što se za­hva­lju­je snaž­nom ras­tu po­traž­nje za me­mo­rij­skim či­po­vi­ma. Juž­no­ko­rej­ski teh­no­lo­ški div obja­vio je u pe­tak pro­cje­nu da je u pro­tek­lom kvar­ta­lu os­tva­rio ope­ra­tiv­nu dobit od 14 bi­li­ju­na ko­rej­skih wo­na ili oko 12 mi­li­jar­di do­la­ra, što je nje­go­va naj­ve­ća tro­mje­seč­na dobit u po­vi­jes­ti i 72 pos­to ve­ća ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju.

Ako se ove pro­cje­ne po­t­vr­de u iz­vješ­ću ko­je se oče­ku­je kra­jem sr­p­nja, Sam­sung će po do­bi­ti nad­ma­ši­ti Ap­ple­ovih 10 mi­li­jar­di do­la­ra. Pro­da­ja Sam­sun­ga po­ras­la je, pak, za 18 pos­to, na 60 bi­li­ju­na wo­na, pri če­mu je snaž­no po­ras­la pro­da­ja po­lu­vo­di­ča ili me­mo­rij­skih či­po­va ko­ji se ko­ris­te u pa­met­nim te­le­fo­ni­ma i kom­pju­to­ri­ma. Ana­li­ti­ča­ri ka­žu da od­lič­ni pos­lov­ni re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da se Sam­sung opo­ra­vio od lanj­skog skan­da­la u ve­zi nje­go­vog pa­met­nog te­le­fo­na Ga­laxy No­te 7, ko­je­ga je tvrt­ka po­vuk­la s tr­ži­šta zbog za­pa­lje­nja ba­te­ri­ja. Pro­past No­te 7 na­ru­ši­la je ugled Sam­sun­ga, a u pr­vom je tro­mje­se­čju Sam­sung i iz­gu­bio po­zi­ci­ju naj­ve­ćeg svjet­skog pro­izvo­đa­ča pa­met­nih te­le­fo­na. Ri­va­li, kao što su Apple, ki­ne­ski Hu­awei, Xi­aomi i Op­po po­ve­ća­li su svo­je udje­le na tr­ži­štu na­kon opo­zi­va No­te 7.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.