Kod ne­kret­ni­na, for­ma ugo­vo­ra ni­je uvjet za nje­go­vu va­lja­nost

Sud­ska prak­sa Pre­ma odred­bi čl. 458. ZOO-a bit­ni ele­men­ti ugo­vo­ra o pro­da­ji su pred­met pro­da­je i ci­je­na

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Za pro­da­ju po­kret­ni­na ni­je po­tre­ban pi­sa­ni ugo­vor

Pre­ma sta­vu Žu­pa­nij­skog su­da u Va­ra­ždi­nu u od­lu­ci Gž787/ 09 gle­de pro­da­je po­kret­ni­na ugo­vor ni­je po­treb­no skla­pa­ti u po­seb­noj for­mi, ni­ti se vlas­niš­tvo na po­kret­noj stva­ri stje­če upi­som pro­mje­ne vlasništva na mo­tor­nom vo­zi­lu kod nad­lež­ne po­li­cij­ske upra­ve.

U smis­lu čl. 116.st.1. ZV vlas­niš­tvo po­kret­ne stva­ri stje­če se pre­da­jom te stva­ri u sa­mos­ta­lan po­sjed na te­me­lju va­lja­no oči­to­va­ne vo­lje do­ta­daš­njeg vlas­ni­ka usmjerene na to da nje­go­vo vlas­niš­tvo pri­je­đe na stje­ca­te­lja, dok su pre­ma odred­bi čl. 458. ZOOa bit­ni ele­men­ti ugo­vo­ra o pro­da­ji pred­met pro­da­je i ci­je­na. Na­ime, u odred­bi čl. 115.st.3. ZV propisano je da prav­ni po­sao kojemu je cilj stjecanje vlasništva nekretnine, da bi bio valjan tre­ba uz os­ta­le pret­pos­tav­ke va­lja­nos­ti bi­ti sklopljen u pisanom obliku.

Za po­kret­ni­ne se to ne tra­ži, što zna­či da for­ma ugo­vo­ra ni­je uvjet za nje­go­vu prav­nu va­lja­nost. U tom smis­lu se u kon­kret­nom slu­ča­ju ne mo­že pri­mi­je­ni­ti odred­ba čl. 73. st. 3. ZOO ko­ja pro­pi­su­je ko­je su prav­ne po­s­lje­di­ce iz­vr­še­nja ugo­vo­ra kojemu ne­dos­ta­je for­ma.

U ODRED­BI ČL. 115.ST.3. ZV PROPISANO JE DA PRAV­NI PO­SAO KOJEMU JE CILJ STJECANJE VLASNIŠTVA NEKRETNINE, DA BI BIO VALJAN TRE­BA BI­TI SKLOPLJEN U PISANOM OBLIKU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.