Pr­vi dan na Xe­tri pro­šao bez pro­ble­ma

Tre­ći put u po­vi­jes­ti Za­gre­bač­ka bur­za na no­voj tr­go­vin­skoj plat­for­mi

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINACIJE -

Tre­ći pu­ta u svo­joj mo­der­noj po­vi­jes­ti Za­gre­bač­ka bur­za (ZSE) preš­la je na no­vu tr­go­vin­sku plat­for­mu i to pri­lič­no bez­bol­no, ka­ko ka­žu sa ZSEa. Na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la od pet­ka se tr­gu­je na Xe­tri, nje­mač­koj tr­go­vin­skoj plat­for­mi ko­ja će omo­gu­ći­ti da­le­ko jed­nos­tav­ni­je i tro­škov­no po­volj­ni­je us­kla­đi­va­nje bur­ze s bu­du­ćim re­gu­la­tor­nim zah­tje­vi­ma. Iako su bro­ke­ri svo­jim kli­jen­ti­ma sla­li oba­vi­jes­ti u ko­ji­ma su tvr­di­li da će pre­la­zak na Xe­tru bi­ti “teh­nič­ki iz­ra­zi­to zah­tje­van”, vo­di­te­lji­ca ko­mu­ni­ka­ci­ja ZSEa San­da Kuh­tić Na­lis is­ti­če ka­ko je pr­vi dan tr­go­va­nja na no­vom tr­go­vin­skom sus­ta­vu pro­te­kao pre­ma pla­nu.

“Pre­la­zak na novi tr­go­vin­ski sus­tav uvi­jek je zah­tjev­na ope­ra­ci­ja za sve uklju­če­ne stra­ne, ponajprije za burzu. Me­đu­tim, ra­di se o pro­jek­tu ko­ji je tra­jao vi­še od go­di­nu da­na. Ti­je­kom tog raz­dob­lja čla­no­vi su bi­li uklju­če- ni u sve za njih re­le­vant­ne rad­nje, su­dje­lo­va­li su u tes­ti­ra­nji­ma i ko­mu­ni­ci­ra­li s Bur­zi­nim struč­nja­ci­ma, na če­mu smo im za­hval­ni”, ka­že Kuh­tić Na­lis.

Pod­sje­ti­mo, pre­la­zak na Xe­tru dio je lanj­skog pro­ce­sa kup­nje Ljub­ljan­ske bur­ze. Slo­ven­sko tr­ži­šte koristi Xe­tru već de­se­tak go­di­na. Im­ple­men­ta­ci­ja no­ve tr­go­vin­ske plat­for­me naj­važ­ni­ji je i naj­ve­ći pro­jekt s ko­jim se Za­gre­bač­ka bur­za uhva­ti­la u ko­štac ti­je­kom ove go­di­ne.

Pri­pre­me od go­di­nu da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.