Bri­tan­ski fond ula­zi u Var­teks s 37 mil. ku­na

Lov na ka­pi­tal Val­te­gra bi ula­ga­njem u va­ra­ždin­sku kom­pa­ni­ju do­bi­la 48,6 pos­to di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Pla­ni­ra se pr­vo sma­nje­nje, pa po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la sa 22,2 na 43,2 mil. ku­na iz­da­va­njem di­oni­ca

Va­ra­ždin­ski Var­teks bi za ne­što vi­še od mje­sec i pol tre­bao pro­ves­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju. Iz kom­pa­ni­je su za 17. ko­lo­vo­za naj­a­vi­li glav­nu skup­šti­nu, a me­đu pri­jed­lo­zi­ma od­lu­ka o ko­ji­ma će se di­oni­ča­ri oči­to­va­ti je i pri­jed­log po­ve­ća­nja te­melj­no­ga ka­pi­ta­la, s tim da se zbog aku­mu­li­ra­nih gu­bi­ta­ka iz pret­hod­nih go­di­na pri­je to­ga pla­ni­ra pro­ves­ti sma­nje­nje ka­pi­ta­la.

No­vi ka­pi­tal Var­tek­su bi tre­ba­la osi­gu­ra­ti bri­tan­ski pri­vat­na inves­ti­cij­ska kom­pa­ni­ja Val­te­gra LLP. Ri­ječ je o svo­je­vr­s­nom fon­du ri­zič­nog ka­pi­ta­la spe­ci­ja­li­zi­ra­nom za me­đu­na­rod­na ula­ga­nja u kom­pa­ni­je u po­te­ško­ća­ma, a u skla­du sa sprem­noš­ću na ve­ći ri­zik, tak­vi­ma su u pra­vi­lu ve­ći i ape­ti­ti u po­gle­du oče­ki­va­nih pri­no­sa.

Pre­ma uvje­ti­ma na­ve­de­nim u skup­štin­skom pri­jed­lo­gu Upra­ve Var­tek­sa, pro­iz­la­zi da bi Val­te­gra u va­ra­ždin­sku mod­nu kom­pa­ni­ju tre­ba- la ulo­ži­ti 37,2 mi­li­ju­na ku­na ili oko pet mi­li­ju­na eura, a tim ula­ga­njem bri­tan­ski bi fond u ko­nač­ni­ci pos­tao vlas­ni­kom 48,6 pos­to di­oni­ca kom­pa­ni­je.

Var­teks je još 2013. sklo­pio pred­ste­čaj­nu na­god­bu na te­me­lju pe­to­go­diš­njeg pla­na ope­ra­tiv­nog i fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja, i za nje­go­vo dalj­nje pos­lo­va­nje ta je do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja od ve­li­ke važ­nos­ti. “Pro­ved­bom do­ka­pi­ta­li­za­ci- je osi­gu­rat će se rad­ni ka­pi­tal dos­ta­tan za do­vr­še­tak svih pro­je­ka­ta res­truk­tu­ri­ra­nja, te ka­pi­tal­na plat­for­ma za pro­ved­bu svih za­cr­ta­nih ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta. Ti­me će se u pot­pu­nos­ti sta­bi­li­zi­ra­ti pos­lo­va­nje i osi­gu­ra­ti pre­du­vje­ti za odr­ži­vi rast i ra­zvoj pos­lo­va­nja”, re­kao nam je pred­sjed­nik Upra­ve Var­tek­sa Zo­ran Koš­ćec. Na sli­čan na­čin i u skup­štin­skom po­zi­vu Upra­va kom­pa­ni­je obraz­la­že pred­lo­že­ne kor­po­ra­tiv­ne ak­ci­je. U nje­mu se na­gla­ša­va ka­ko bi se us­pješ­nom pro­ved­bom po­ve­ća­nja te­melj­nog ka­pi­ta­la zna­čaj­no po­bolj­ša­li svi ključ­ni bi­lan­č­ni in­dek­si te “stvo­ri­li po­treb­ni po­zi­tiv­ni efek­ti za nas­ta­vak pos­lo­va­nja” te “or­gan­ski rast i osva­ja­nje no­vih tr­ži­šta”.

Na­su­prot to­me, “od­ga­đa­nje po­čet­ka pro­ce­sa res­truk­tu­ri­ra­nja u smis­lu op­ti­mi­za­ci­je pos­to­je­će ra­zi­ne du­ga druš­tva ne­po­volj­no bi se odra­zi­lo na nje­go­vu sta­bil­nost i kon­ku­rent­nost na do­ma­ćem i ino­zem­nom tr­ži­štu, a po­s­lje­dič­no i na kre­ira­nje do­dat­nih vri­jed­nos­ti za di­oni­ča­re”.

Pri­je do­ka­pi­ta­li­za­ci­je bi se, me­đu­tim, pro­ve­lo jed­nos­tav­no sma­nje­nje te­melj­no­ga ka­pi­ta­la svo­đe­njem no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti di­oni­ce sa 50 na 10 ku­na.

Dru­gim ri­je­či­ma, s tre­nut­nih 111 mi­li­ju­na ka­pi­tal bi se sma­njio na 22,2 mi­li­ju­na ku­na, a ve­ćim di­je­lom to bi sma­nje­nje pos­lu­ži­lo za po­kri­će gu­bi­ta­ka 16 mi­li­ju­na ku­na iz 2016. te još 52,5 mi­li­ju­na pre­ne­se­nih iz pret­hod­nih go­di­na. Pre­os­ta­lih 22 mi­li­ju­na ku­na pla­ni­ra­nog sma­nje­nja ka­pi­ta­la pre­us­mje­ri­lo bi se u ka­pi­tal­ne re­zer­ve.

Ne­po­sred­no na­kon to­ga sli­je­di po­ve­ća­nje ko­jim će se te­melj­ni ka­pi­tal go­to­vo udvos­tru­či­ti, i to sa 22,2 na 43,2 mi­li­ju­na, iz­da­va­njem no­vih 2.100.000 di­oni­ca. To zna­či i da će inves­ti­tor ko­ji će ga osi­gu­ra­ti pos­ta­ti 48,6pos­tot­nim vlas­ni­kom. Pred­lo­že­nim pro­po­zi­ci­ja­ma za tu ope­ra­ci­ju pre­dvi­đe­no je da se upis no­vih di­oni­ca oba­vi po 17,70 ku­na od­nos­no ci­je­ni ve­ćoj od no­ve no­mi­na­le, pa će se do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom u kom­pa­ni­ju sli­ti 37,2 mi­li­ju­na ku­na. Is­to­dob­no, sa­daš­njim di­oni­ča­ri­ma, a me­đu nji­ma je tre­nu­tač­no po­je­di­nač­no naj­ve­ći Ne­nad Ba­kić, udje­li će bi­ti pri­bliž­no upo­la ma­nji ne­go da­nas. No, za di­oni­ča­re je iona­ko uglav­nom važ­ni­je ko­li­ko vri­je­di nji­hov udjel, a ne ko­li­ko pos­tot­no iz­no­si.

Po­put mno­gih dru­gih kom­pa­ni­ja ko­je su zbog du­go­va uš­le u pred­ste­čaj­nu na­god­bu, ni u Var­tek­su pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja ne ide baš la­ko. Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, Var­teks gru­pa la­ni sma­nji­la du­go­roč­ne obve­ze sa 147 na 122 mi­li­ju­na ku­na, ali su is­to­dob­no krat­ko­roč­ne po­ve­ća­ne za pri­bliž­no is­ti iz­nos (sa 81 na 107 mi­li­ju­na). Pos­lov­ni pri­ho­di i ma­tič­nog druš­tva i Gru­pe pa­li su u od­no­su na go­di­nu pri­je (6 i 16 pos­to), a prem­da su i pos­lov­ni ra­sho­di sma­nje­ni (7 i 13 pos­to), u ko­nač­ni­ci je ma­tič­no druš­tvo u od­no­su na go­di­nu pri­je sma­nji­lo gu­bi­tak, ali je na ra­zi­ni gru­pe on po­ve­ćan. Var­teks gru­pa la­ni je, na­ime is­ka­za­la 15,5 mi­li­ju­na mi­nu­sa, dok je go­di­nu pri­je on iz­no­sio de­vet mi­li­ju­na. Fi­nan­cij­ski re­zul­tat u zna­čaj­noj mje­ri očito odra­ža­va i da­lje ve­lik te­ret fi­nan­cij­skih obve­za i uto­li­ko je po­tra­ga za svje­žim ka­pi­ta­lom ra­zum­lji­ma. va. Investitori po­put bri­tan­ske kom­pa­ni­je Val­te­gra uz i da­lje poticajne uvjete na međunarodnim fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma očito ima­ju slo­bod­no­ga ka­pi­ta­la ko­ji traži prilike za ula­ga­nja s ve­ćim ri­zi­ci­ma, ali i pri­no­si- Ina­če, na mrež­nim stra­ni­ca­ma Val­te­gra se­be i iz­ri­je­kom pred­stav­lja kao “res­cue fund”. Usre­do­to­ču­ju se, ka­žu, na spa­ša­va­nje, sta­bi­li­za­ci­ju i rast pos­lo­va­nja, a kao bit­nu zna­čaj­ku is­ti­ču br­zi­nu od­nos­no ubr­za­ne tran­sak­ci­je. Ti­pič­no za tak­ve igra­če, o svo­joj mi­si­ji go­vo­re i druk­či­jim je­zi­kom od ko­nven­ci­onal­nih inves­ti­to­ra:

“Ne či­ta­mo pa­siv­no iz­vješ­ća, za­su­če­mo ru­ka­ve i ide­mo na po­sao. Ula­že­mo u vas ka­da se dru­gi okre­ću i za­tva­ra­ju vra­ta. Stras­tve­ni smo o spa­ša­va­nju po­du­ze­ća i ne­umor­no ra­di­mo na ope­ra­tiv­noj iz­vr­s­nos­ti”. To će za­ci­je­lo usko­ro ima­ti pri­li­ku po­ka­za­ti i u Var­tek­su.

OVAKVI INVESTITORI UZ POTICAJNE UVJETE NA MEĐUNARODNIM TR­ŽI­ŠTI­MA OČITO I DA­LJE IMA­JU SLOBODNOG KA­PI­TA­LA KO­JI TRAŽI PRILIKE I ZA RIZIČNIJA ULA­GA­NJA

MARKO JURINEC/ PIXSELL

Fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti Var­tek­sa odra­ža­va­ju ve­lik te­ret obve­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.