Vri­je­me cu­ri

Vi­adukt u ste­ča­ju mo­že ra­di­ti sa­mo us­pi­je li de­blo­ki­ra­ti ra­čun

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Umjes­to u pred­ste­ča­ju, tvrt­ka ide pre­ma ste­ča­ju s pre­us­tro­jem jer ni­je osi­gu­ra­la no­vac za rad­nič­ke pla­će

Na­kon što je Vi­adukt sam se­be blo­ki­rao ka­ko bi rad­ni­ci mo­gli na­pla­ti­ti mi­ni­ma­lac, u svom, ka­ko se či­ni za­kaš­nje­lom pred­ste­ča­ju, sad priz­na­je da se ide u smje­ru ste­ča­ja, zbog če­ga nje­go­va di­oni­ca bi­lje­ži snaž­ni pad. Raz­log je obus­ta­va ovog pred­ste­ča­ja po za­sad ne­pra­vo­moć­noj od­lu­ci Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu, tj. naj­iz­gled­ni­ji ste­čaj. No, u pla­nu je ste­čaj s pre­us­tro­jem i nas­ta­vak pos­lo­va­nja u ste­ča­ju.

No­vi smjer po si­li Stečajnog za­ko­na ini­ci­ra­la je Vi­aduk­to­va Upra­va (di­rek­tor Da­mir Ke­ze­le) i pred­ste­čaj­ni po­vje­re­nik Zdrav­ko Te­šić jer u os­tav­lje­nom ro­ku duž­nik ni­je us­pio ski­nu­ti blo­ka­du na­mi­ca­njem lik­vid­nih sred­sta­va za pla­će. Stvo­re­ni uvjeti da Vi­adukt pre­ži­vi mi­ca­njem na stra­nu na Fi­ni svih ovr­ha osim od rad­ni­ka, jer to za­kon ne do­pu­šta, ni­su po­mo­gli jer pre­ma po­da­ci­ma Vi­aduk­ta, blo­ka­da na dan 10. sr­p­nja za pla­će od ve­lja­če i ožuj­ka iz­no­si 9,77 mil. kn, a ona oče­ki­va­na za pla­ću iz trav­nja dalj­njih 8,74 mil. kn, što zna­či da će blo­ka­da ukup­no iz­no­si­ti 18,51 mil. kn. Ina­če, broj za­pos­le­nih na kra­ju ožuj­ka je bio 1173, a sad je 821.

“Ako se nit­ko ne bu­de ža­lio, sud će pro­gla­si­ti ste­čaj”, ka­že Ke­ze­le ko­jeg u če­t­vr­tak če­ka­ju raz­go­vo­ri sa Sin­di­ka­tom gra­di­telj­stva Hr­vat­ske i s Rad­nič­kim vi­je­ćem. Iz tih iz­vo­ra doz­na­je se ka­ko oče­ku­ju da će kroz nas­ta­vak pos­lo­va­nja u ste­ča­ju Vi­adukt za­dr­ža­ti dio rad­ni­ka, no uz uvjet da rje­še­nje bu­de pra­vo­moć­no, za ta­kav ras­plet uvjet je i da­lje de­blo­ka­da ra­ču­na.

Pre­ma po­vje­re­ni­ku, sad je najvažnije da se što pri­je deblokira ra­čun ka­ko bi Vi­adukt, ka­že, mo­gao nas­ta­vi­ti pos­lo­va­nje u ste­ča­ju, spriječile dalj­nje štete vjerovnicima i sa­mom dužniku te stvo­ri­li uvjeti za postizanje stečajnog pla­na i pre­us­troj u ste­ča­ju.

“To nam je os­nov­ni cilj i ako os­ta­nem u ovom pred­me­tu kao ste­čaj­ni upra­vi­telj u pot­pu­nos­ti ću bi­ti us­mje­ren pre­ma tak­vom ras­ple­tu”, na­vo­di Te­šić. Do­sad pri­jav­lje­ne traž­bi­ne od 916 vje­rov­ni­ka iz­no­se 1,99 mi­li­jar­di ku­na od če­ga je Vi­adukt os­po­rio 1,47 ml­rd. kn, a priz­nao traž­bi­ne u iz­no­su od 511,9 mil. kn. Pre­ma iz­vješ­ću po­vje­re­ni­ka os­po­re­na je i traž­bi­na HACa u iz­no­su od 155,9 mi­li­ju­na ku­na, za ko­ju Ke­ze­le po­jaš­nja­va da se ti­če iz­grad­nje di­oni­ce Rav­čaPlo­če na A1, od­nos­no pi­ta se za­što tek sad tra­že pe­na­le za objekt ko­ji je pu­šten pri­je tri go­di­ne u pro­met. Ak­tiv­nos­ti Upra­ve na rje­ša­va­nju pro­ble­ma­ti­ke u ar­bi­tra­ža­ma s HACom kroz uklju­či­va­nje dr­ža­ve kao vlas­ni­ka ka­ko bi se pris­tu­pi­lo do­go­vor­nom spo­ra­zu­mu i na­god­ba­ma te na­mak­nu­la po­treb­na sred­sta­va za de­blo­ka­du i po­kre­ta­nje gra­di­li­šta još uvi­jek su bez kon­kret­nih re­zul­ta­ta. Vri­je­me Vi­aduk­tu cu­ri, a po­ru­ke od stra­ne dr­ža­ve svo­de se na to da se tre­ba još ma­lo str­pje­ti, kao da vri­je­me ni­je ključ­ni fak­tor.

S dru­ge stra­ne, iz­me­đu Vi­aduk­ta i pred­stav­ni­ka Li­bi­je pod zad­nje vo­đe­ni pre­go­vo­ri u od­no­su na 40 mi­li­ju­na eura vri­jed­nu traž­bi­nu ima­ju po­zi­tiv­ni is­hod te tvrt­ku oče­ku­je par­ci­jal­na na­pla­ta 10 mi­li­ju­na eura, ka­žu, u ro­ku dva mje­se­ca. Nonsens je da se RH ne želi dogovoriti ka­ko bismo došli do na­god­be, a da Libija želi”, ko­men­ti­rao je Ke­ze­le. Ri­ječ je o tri­ma ugo­vo­ri­ma za ra­do­ve ukup­ne vri­jed­nos­ti oko 94 mi­li­ju­na ku­na, a ko­ji su pred­met spo­ro­va.

SAD JE NAJVAŽNIJE DA SE ŠTO PRI­JE DEBLOKIRA

RA­ČUN KA­KO BI SE SPRIJEČILE DALJ­NJE ŠTETE VJEROVNICIMA I DUŽNIKU I STVO­RI­LI UVJETI ZA POSTIZANJE STEČAJNOG PLA­NA

NONSENS JE DA SE HRVATSKA NE ŽELI DOGOVORITI KA­KO BISMO DOŠLI DO NA­GOD­BE, A LIBIJA TO ŽELI Da­mir Ke­ze­le pred­sjed­nik Upra­ve Vi­aduk­ta

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Po­sr­nu­loj tvrt­ki hit­no tre­ba no­vac za po­kre­ta­nje gra­di­li­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.