RIMČEVU TVORNICU POSJETILO 2700 TURISTA

ATRAKCIJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tu­ris­tič­ki obi­la­zak tvor­ni­ce Ri­mac Auto­mo­bi­la ne­da­le­ko Za­gre­ba br­zo se pre­tva­ra u jed­nu od po­pu­lar­ni­jih tu­ris­tič­ka atrakcija hr­vat­ske me­tro­po­le. Una­zad go­di­nu da­na Ri­mac Fac­tory To­ur obiš­lo je vi­še od 2700 po­sje­ti­te­lja, a nji­hov broj ne­pre­kid­no ras­te. Ana Pa­vi­čić, vo­di­te­lji­ca Ri­mac Fac­tory To­ura ka­že da im je u sr­p­nju sva­ki dan bu­ki­ran. “Mo­že­mo na­ći po­ko­je slo­bod­no mjes­to po da­ni­ma, ali već zna­mo da će tu­re bi­ti sva­ki dan”, ka­že Pa­vi­čić.Do­sad su, na­vo­di, naj­vi­še po­sje­ti­te­lja ima­li na pro­lje­će i u je­sen. Ta­da bi im do­la­zi­le gru­pe sred­njo­ško­la­ca i po ne­ko­li­ko auto­bu­sa. “Naj­vi­še bi do­la­zi­li iz Hr­vat­ske, ali vi­še ni­je ri­jet­kost da ta­ko do­la­ze sred­njo­škol­ci i stu­den­ti iz Nje­mač­ke i SA­Da”, ka­že Pa­vi­čić. Do­da­je da sve češ­će na pu­tu do mo­ra na tu­ru po tvor­ni­ci na­vra­ća­ju tu­ris­ti iz Nje­mač­ke pa sto­ga tu­re, osim na hr­vat­skom, dr­že i na en­gle­skom i nje­mač­kom. “Ni­jem­ci su uz hr­vat­ske na­ši naj­broj­ni­ji po­sje­ti­te­lji, a gos­ti­ju ima­mo i iz Ru­munj­ske, Ja­pa­na, Aus­tra­li­je i dru­gih eg­zo­tič­ni­jih des­ti­na­ci­ja”, ka­že Pa­vi­čić.

Na­vo­di da po­sje­ti­te­lji­ma za­tim pro­da­ju svo­je bren­di­ra­ne ma­ji­ce, pos­te­re, ka­len­da­re, be­dže­ve pa i ma­ke­te Con­cept Onea. U pre­mi­um tu­ri mo­že, pri­mje­ri­ce, na­pra­vi­ti krug na Greyp bi­keu. S ob­zi­rom na ci­je­ne tu­ra, ko­je po­či­nju od 225 ku­na po oso­bi, la­ko je iz­ra­ču­na­ti da je Ri­mac u go­di­nu da­na na ovom biz­ni­su, i to bez me­mo­ra­bi­li­ja, obr­nuo go­to­vo 750 ti­su­ća ku­na. Naj­po­pu­lar­ni­ji za­gre­bač­ki mu­ze­ji ima­ju od 60 do 90 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja i go­diš­nji pro­met od po 2,4 mi­li­ju­na ku­na.

Pre­mi­um tu­ra uklju­ču­je i krug na Greypu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.