PRVI PAMETNI NOVČANIK KREĆE U PROIZVODNJU

KICKSTARTER

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bag­giz­mov Wi­seward, prvi pametni novčanik na svi­je­tu, pri­ku­pio je na Kic­k­s­tar­te­ru tra­že­nih 35 ti­su­ća do­la­ra i kreće u proizvodnju. Hr­vat­ski pro­izvo­đač no­si­ve teh­no­lo­gi­je obja­vio je da je pri­mio 400 na­rudž­bi za Wi­seward. Naj­vi­še ih je iz Hr­vat­ske, njih 111. Po bro­ju na­rudž­bi sli­je­di SAD s njih 76. Iz Nje­mač­ke je doš­lo 18 na­rudž­bi, Sin­ga­pu­ra 16, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je 15, a Ka­na­de de­set. Po gra­do­vi­ma naj­ve­ći in­te­res za Wi­seward bio je u Za­gre­bu, Sin­ga­pu­ru, Ri­je­ci, Lon­do­nu i Mos­ta­ru.

Izva­na, ovo je kla­si­čan pri­jek­lop­ni, mi­ni­ma­lis­tič­ki novčanik ko­ji do­la­zi u šest bo­ja i mo­že za­pri­mi­ti 15 kar­ti­ca. No, Bag­giz­mo se po­bri­nuo da u Wi­seward ugra­di niz teh­no­lo­ških no­vo­ta­ri­ja. Novčanik ima be­žič­no pu­nje­nje ka­ko bi se u mra­ku mo­glo po­mo­ću LED lam­pi u raz­nim bo­ja­ma iz­va­di­ti toč­no ona kar­ti­cu ili pak nov­ča­ni­ca- ko­ju vlas­nik traži. Sa­dr­ži i UV lam­pu za pro­vje­ru je li nov­ča­ni­ca kri­vo­tvo­re­na.

Po­mo­ću Blu­eto­oth teh­no­lo­gi­je Wi­seward se spa­ja na mo­bi­tel te vlas­ni­ka zvuč­nim alar­mom upo­zo­ra­va je li za­bo­ra­vio novčanik ili mu ga net­ko po­ku­ša­va ukras­ti. Us­to, ima ži­ro­skop, br­zi­no­mjer i mag­net­ski sen­zor po­mo­ću ko­jih vlas­nik mo­že ut­vr­di­ti što se s nje­go­vim nov­ča­ni­kom ra­di­lo dok ni­je bio u bli­zi­ni. De­set kar­ti­ca za­šti­će­no je od ne­že­lje­nog oči­ta­nja RFID ta­go­va na kar­ti­ci, a sa­dr­ži i NFC čip ko­ji se pre­ko mo­bil­ne apli­ka­ci­je mo­že pro­gra­mi­ra­ti za ula­zak u tvrt­ku.

La­dis­lav Ju­rić, di­rek­tor i po­kre­tač Bag­giz­ma, ka­že da je za­do­vo­ljan ini­ci­jal­nom re­ak­ci­jom tr­ži­šta na nji­hov no­vi pro­izvod. “Ovo nas je ohra­bri­lo za nas­ta­vak pro­jek­ta, a k to­me po­ka­za­li smo da je u Hr­vat­skoj mo­gu­će ra­zvi­ti na­pred­ni teh­no­lo­ški pro­izvod”, za­klju­ču­je Ju­rić.

PD

La­dis­lav Ju­rić, di­rek­tor i po­kre­tač Bag­giz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.