Ve­li­kim do­bav­lja­či­ma 30% u ko­lo­vo­zu, ma­li­ma sve sa­da

Pao do­go­vor u tor­nju Pre­os­ta­lih 20% os­ta­je na ra­ču­nu Agro­ko­ra do pos­ti­za­nja na­god­be ka­ko bi se osi­gu­ra­la ured­na ops­kr­ba

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agro­kor je s do­bav­lja­či­ma do­go­vo­rio kri­te­ri­je za par­ci­jal­nu is­pla­tu sta­rih du­go­va po na­če­lu; ma­li­ma 100 pos­to do kra­ja sr­p­nja, a ve­li­ki­ma pod­mi­re­nje oko tre­ći­ne du­ga u ko­lo­vo­zu. “Is­pla­te ve­li­kim do­bav­lja­či­ma tre­ba­le bi kre­nu­ti ne­što kas­ni­je od onih za ma­le i na­dam se da će one bi­ti neg­dje do sre­di­ne ko­lo­vo­za kri kra­ju. Do­go­vo­ri­li smo da 80 pos­to iz­no­sa ko­ji će bi­ti is­pla­ći­van do­bav­lja­či­ma ide is­pla­ta od­mah po pot­pi­su jed­nog spo­ra­zu­ma, a pre­os­ta­lih 20 pos­to os­ta­je na ra­ču­nu Agro­ko­ra do na­god­be, a sve u ci­lju da do­bav­lja­či ko­ji će do­bi­ti sta­re du­go­ve nas­ta­ve re­dov­no ops­krb­lji­va­ti la­nac, da ne bi doš­lo do po­re­me­ća­ja u ops­kr­bi. Vi­še­ma­nje svi do­bav­lja­či su se s ti­me slo­ži­li”, rek­la je pro­ku­ris­ti­ca Kra­ša Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić. Ri­ječ je o po­tra­ži­va­nji­ma za is­po­ru­če­nu ro­bu te mje­ni­ca­ma za ro­bu, no ni­su uklju­če­ne fi­nan­cij­ske mje­ni­ce. O nji­ma će se raz­go­va­ra­ti na dru­gim ra­zi­na­ma, ka­že Vi­da­ko­vić, na­po­mi­nju­ći da ban­ke “pra­te tu pri­ču za sa­da re­la­tiv­no pris­toj­no” te da do­bav­lja­či ni­su po­ka­za­li naz­na­ke pro­ble­ma slič­nih AWTo­vi­ma. Svi ma­li OPGo­vi, obr­ti i tvrt­ke do 5,2 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje do­bit će cje­lo­kup­ni iz­nos du­ga i “nji­ho­ve bi is­pla­te tre­ba­le kre­nu­ti od­mah”. “Pos­to­ji ma­li teh­nič­ki pro­blem, a to je da oni ni­su svi iz­vor­no vje­rov­ni­ci Agro­ko­ra ili ne­ke čla­ni­ce kon­cer­na, već pos­to­je or­ga­ni­za­to­ri ot­ku­pa pre­ko ko­jih su oni is­po­ru­či­li ro­bu. Ali, to će­mo vr­lo br­zo ri­je­ši­ti”, rek­la je.

Pre­ma ri­je­či­ma pred­stav­ni­ka ma­lih do­bav­lja­ča Ti­ho­mi­ra Ja­ića, ra­di se o ukup­no oko 30 mi­li­ju­na eura, a ma­li do­bav­lja­či tak­vim su do­go­vo­rom “i vi­še ne­go za­do­volj­ni”. Do­go­vo­re­no je da svi ko­mer­ci­jal­ni uvjeti do­go­vo­re­ni pri­je do­la­ska iz­van­red­ne upra­ve os­ta­ju na sna­zi što bi, ka­že Vi­da­ko­vić, tre­ba­lo bi­ti po­zi­tiv­no jer vi­še ne bi tre­ba­lo bi­ti avan- snih pla­ća­nja. Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje je­su li ve­li­ki do­bav­lja­či za­do­volj­ni bu­du­ći da će do­bi­ti oko 30 pos­to du­go­va pri­je na­god­be, Vi­da­ko­vić je od­vra­ti­la da je “u ljud­skoj pri­ro­di da ni­smo ni­kad za­do­volj­ni”. “Ho­će li to bi­ti 30 pos­to ili vi­še ne mo­gu re­ći, jer za traž­bi­ne zna­mo ot­pri­li­ke ko­li­ke su, ali os­ta­je vi­dje­ti ko­li­ko će nas pot­pi­sa­ti spo­ra­zum o na­pla­ti sta­rog du­ga. Na­dam se da će­mo svi i mis­lim da je vri­je­me ko­je smo pro­ve­li za­jed­no u bor­bi za svo­ja po­tra­ži­va­nja uro­di­lo plo­dom i da će u ci­je­los­ti do na­god­be kre­nu­ti bo­lje za sam sus­tav, pa i za nas do­bav­lja­če”, za­klju­či­la je Vi­da­ko­vić.

G. STANZL/PIXSELL

Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić, pro­ku­ris­ti­ca Kra­ša s po­vje­re­ni­kom An­tom Ram­lja­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.