Go­di­nu od inves­ti­ci­je Agri­vi osva­ja Polj­sku

Agri­tech star­tup Eki­pi­ra­li se za eks­pan­zi­ju, re­zul­ta­ti su već vid­lji­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Agri­vi je od proš­log sr­p­nja po­ja­čao ra­zvoj, pro­da­ju i mar­ke­ting te s osam na­ras­to na 33 za­pos­le­ni­ka od če­ga dva ra­de u no­vo­otvo­re­nom ure­du u Polj­skoj

Go­di­nu da­na ot­ka­ko je pri­mio mi­li­jun eura inves­ti­ci­je od fon­da SC Ven­tu­res, ku­tin­ski star­tup Agri­vi vi­še je no udvos­tru­čio prihod te pro­na­šao dis­tri­bu­te­ra za ši­re­nje na polj­sko tr­ži­šte.

SC Ven­tu­res je prvi re­gi­onal­ni VC fond. Su­os­ni­vač mu je Re­pu­bli­ka Hrvatska, a ula­ga­nje u Agri­vi bi­lo je pr­vo ko­je je SC Ven­tu­res na­pra­vio na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Fa­za ši­re­nja

Matija Žulj, su­os­ni­vač i di­rek­tor Agrivija ka­že da je za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma. “Inves­ti­ci­ja nam je omo­gu­ći­la da se eki­pi­ra­mo za eks­pan­zi­ju te da otvo­ri­mo prvi ured iz­van Hr­vat­ske, u Polj­skoj, i sa­da smo us­mje­re­ni na rast na tom tr­ži- štu”, ka­že Žulj. Agri­vi je u go­di­nu da­na na­ras­tao s osam na 33 za­pos­le­ni­ka. Sa­mo u Hr­vat­skoj, jer ne kon­so­li­di­ra glo­bal­nu pro­da­ju na ni­vou Hr­vat­ske, udvos­tru­čio je prihod.

Pre­ma Fi­ni s 647,6 ti­su­ća ku­na u 2015. go­di­ni prihod mu je la­ni sko­čio na 1,3 mi­li­ju­na ku­na. Sli­čan re­zul­tat tvrt­ka je os­tva­ri­la i go­di­nu pri­je kad joj se prihod u Hr­vat­skoj, pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske, udvos­tru­čio na 647,6 ti­su­ća ku­na.

Ne­to do­bit Agrivija u Hr­vat­skoj la­ni se sma­nji­la s 139,7 ti­su­ća na 56,3 ti­su­će ku­na. “Prihod na globalnoj ra­zi­ni nam ras­te dvoznamenkastim postotkom, ali za­sad ga ne objavljujemo”, ka­že Žulj. Na­gla­ša­va da su u Polj­skoj, uz otva­ra­nje vlas­ti­tog ure­da u ko­jem su za­pos­li­li oso­bu za pro­da­ju i još jed­nu za po­dr­šku kup­ci­ma, naj­ve­ći od­mak na­pra­vi­li ta­ko što su stek­li vri­jed­nog part­ne­ra­dis­tri­bu­te­ra. Ri­ječ je o tvrt­ci Osad­kow­ski Gro­up, ko­ju Žulj opi­su­je kao jed­nog od naj­ve­ćih igra­ča u Polj­skoj s pris­tu­pom od 30 ti­su­ća far­me­ra. Agri­vi­jev part­ner, Osad­kow­ski gru­pa, ima 620 za­pos­le­nih, 20 vlas­ti­tih ve­le­pro­daj­nih tr­go­vi­na te go­diš­njim pro­me­tom na ra­zi­ni 150 mi­li­ju­na eura.

“Imam ve­li­ka oče­ki­va­nja na polj­skom tr­ži­štu, a po­seb­no sam za­do­vo­ljan što smo us­pje­li os­tva­ri­ti su­rad­nju s vr­lo per­s­pek­tiv­nim part­ne­rom”, ka­že Žulj.

In­di­ja dru­ga

Polj­ska je jed­na od se­dam naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da u Eu­ro­pi. Pre­ma po­da­ci­ma Eu­ros­ta­ta, naj­ve­ća je Fran­cu­ska, ko­ja pro­izvo­di 18 pos­to ukup­ne vri­jed­nost po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da u Uni­ji. Sli­je­di Nje­mač­ka ko­ja go­diš­nje pro­izve­de 14 pos­to ukup­ne vri­jed­nos­ti Uni­ji­ne po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje. Na­kon to­ga je Ita­li­ja s 14 pos­to, Špa­njol­ska s de­set pos­to, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja s osam pos­to i Ni­zo­zem­ska s se­dam pos­to.

Polj­ska je sed­ma na tom po­pi­su. Go­diš­nje pro­izve­de pet pos­to Uni­ji­ne po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje.

Pre­ma po­da­ci­ma na Agri­vi­je­vom saj­tu ovaj je star­tup, uz Polj­sku, ci­lja na još niz ve­li­kih po­ljo­pri­vred­nih tr­ži­šta. Na po­pi­su su Bra­zil, Juž­na Afri­ka, SAD i In­do­ne­zi­ja. U Eu­ro­pi su mu naj­za­nim­lji­vi­ja tr­ži­šta Fran­cu­ske, Nje­mač­ke i Ita­li­je. Agri­vi je ta­ko­đer pri­su­tan u go­to­vo svim dr­ža­va­ma u Ja­dran­skoj re­gi­ji, uklju­ču­ju­ći BiH i Sr­bi­ju. No, uz Hr­vat­sku dru­go najvažnije tr­ži­šte mu je In­di­ja. Ukup­no je pri­su­tan na 150 tr­ži­šta.

PRIHOD AGRIVIJA NA GLOBALNOJ RA­ZI­NI U 2017. RAS­TE DVOZNAMENKASTIM

POSTOTKOM, ALI ZA­SAD GA NE OBJAVLJUJEMO, KA­ŽE MATIJA ŽULJ

NIKOLA ĆUTUK/ PIXSELL

Matija Žulj, os­ni­vač i di­rek­tor Agrivija

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.