‘Fi­nal­ni pro­izvo­đa­či sprem­ni ot­ku­pi­ti svu ras­po­lo­ži­vu svje­žu hras­to­vu gra­đu’

Iz bran­še upo­zo­ra­va­ju da su ugro­že­ne pi­la­ne i pro­izvo­đa­či dr­va za og­rjev, ali nu­de rje­še­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Po­ten­ci­jal na šu­mi ba­zi­ra­nih in­dus­tri­ja ni­je do­volj­no pre­poz­nat i is­ko­ri­šten, ka­že čel­nik HUP-Udru­ge drvne i pa­pir­ne industrije

Iz­vr­š­ni od­bor HUP-Udru­ge drvne i pa­pir­ne industrije raz­mo­trio je na­red­bu ko­jom Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de za­bra­nju­je iz­voz tru­pa­ca i svje­že gra­đe hras­ta zbog ši­re­nja na­met­ni­ka hras­to­ve mre­žas­te stje­ni­ce i - ni­je u pot­pu­nos­ti za­do­vo­ljan. “Vje­ru­je­mo da je Mi­nis­tar­stvo nas­to­ja­lo kva­li­tet­no pri­pre­mi­ti na­red­bu, no do­ni­je­ta je bez naj­a­ve i stu­pi­la na sna­gu od­mah i bez pri­je­laz­nog raz­dob­lja. Ka­ko se ra­di za­pra­vo o za­bra­ni iz­vo­za svje­že hras­to­ve gra­đe s vla­gom ve­ćom od 20%, ovo mo­že ži­vot­no ugro­zi­ti broj­ne pi­la­ne, kao i pro­izvo­đa­če og­rjev­nog dr­va”, upo­zo­ra­va Re­na­to Ra­dić, no­vi pred­sjed­nik ove Udru­ge. Na pi­ta­nje ka­ko po­mo­ći pi­la­na­ma i pro­izvo­đa­či­ma og­rjev­no dr­va ko­ji­ma je ta­kav po­sao iz­vor eg­zis­ten­ci­je, od­go­va­ra:

Ka­ko po­mo­ći?

“Mi po­du­zet­ni­ci, čla­no­vi HUP-a, sprem­ni smo kao fi­nal­ni pro­izvo­đa­či ot­ku­pi­ti svu ras­po­lo­ži­vu svje­žu hras­to­vu gra­đu, osu­ši­mo ju i ugra­di­mo u fi­nal­ne pro­izvo­de. Pros­tor­no dr­vo hras­ta se mo­že pre­tvo­ri­ti u sječ­ku i ko­ris­ti­ti u do­ma­ćim ko­ge­ne­ra­ci­ja­ma, a is­to­dob­no svim pro­izvo­đa­či­ma og­rjev­nog tre­ba is­po­ru­či­ti pros­tor­no dr­vo buk­ve i gra­ba”.

Dr v no pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja u R H za­poš­lja­va oko 22.000 rad­ni­ka, a u ci­je­lom sek­to­ru ba­zi­ra­nom na šu­mi ra­di ih oko 50.000. Ia­ko pred­stav­lja sve­ga 3,5% BDPa, iz­vo­zi u vri­jed­nos­ti od 7,8 mi­li­jar­di ku­na, što je 9% ukup­nog hr­vat­skog iz­vo­za. “DPI ima pu­no ve­ću spe­ci­fič­nu te­ži­nu za RH, ne­go što je to slu­čaj u ve­ći­ni ze­ma­lja EU – ta je in­dus­tri­ja naj­ve­ći ne­to iz­voz­nik, iz­uz­me­mo li tu­ri­zam. U dr­ža­va­ma ko­je zna­ju ču­va­je ti svo­je na­ci­onal­ne in­te­re­se ne do­ga­đa­ju se pa­ra­dok­sal­ne si­tu­aci­je kao što je gri­ja­nje zgra­da u vlas­niš­tvu Hrvatskih šuma na ma­zut, ne­po­ti­ca­nje upo­tre­be pe­le­ta u gri­ja­nje jav­nih us­ta­no­va, pre­fe­ri­ra­nje uvoz­ne PVC sto­la­ri­je u od­no­su na na­še dr­ve­ne pro­izvo­de ili pre­fe­ri­ra­nje PVC po­do­va u od­no­su na do­ma­će par­ke­te kod jav­nih na­tje­ča­ja”, ka­že Ra­dić. Ipak, i sam priz­na­je da po­du­zet­ni­ci ne ko­ris­te do­volj­no pred­nos­ti člans­tva u EU i do­da­je da na­še na­ci­onal­ne stra­te­gi­je ni­su do­volj­no us­kla­đe­ne s oni­ma EU. Sta- nje ove industrije i fi­nan­cij­ski pro­ble­mi, te du­go­go­diš­nje ne­ra­zum­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke is­cr­pi­le su sek­tor te do­ve­le do teh­nič­kog i teh­no­lo­škog za­os­ta­ja­nja, upo­zo­ra­va.

“Sto­ga je po­želj­no uklju­či­va­nje pro­je­ka­ta drvne industrije kroz strukturne EU fondove i tu očekujemo jaču potporu re­sor­nog ministarstva i vla­di­nih ins­ti­tu­ci­ja”, ka­že Ra­dić. Na­po­mi­nje ka­ko bi DPI tre­ba­la spa­da­ti u sku­pi­nu stra­te­ških gra­na gos­po­dar­stva. “Po­ten­ci­jal na šu­mi ba­zi­ra­nih in­dus­tri­ja ni­je do­volj­no pre­poz­nat i is­ko­dr­va ri­šten, ia­ko su kom­ple­men­tar­ne s tu­ris­tič­kom i po­ljo­pri­vred­no­pre­hram­be­nom in­dus­tri­jom. One ima­ju vr­lo iz­ra­žen si­ner­gij­ski uči­nak, te za­jed­no mo­gu bi­ti naj­vid­lji­vi­ji ele­men­ti na­ci­onal­nog iden­ti­te­ta i kon­ku­rent­nos­ti na glo­bal­nom tr­ži­štu. Na šu­mi ba­zi­ra­ne industrije u pot­pu­nos­ti se uk­la­pa­ju u EU stra­te­gi­je i za­do­vo­lja­va­ju sve bit­ne sas­tav­ni­ce kruž­ne eko­no­mi­je, bi­oeko­no­mi­je i ni­sko­ug­ljič­ne eko­no­mi­je”, do­da­je Ra­dić.

Ia­ko hva­li novu upra­vu Hrvatskih šuma, s ko­jom se “mo­že raz­go­va­ra­ti i pre­go­va­ra­ti, a to su bit­ni po­ma­ci”, za­mje­ra im pro­mje­nu Ok­vir­nog ugo­vo­ra, či­me su, ka­že, otvo­re­na vra­ta za di­za­nje ci­je­na tru­pa­ca. Kup­ci­ma su pos­la­ni Go­diš­nji ugo­vo­ri o ku­po­pro­da­ji tru­pa­ca za 2017., ali i Do­da­tak Ok­vir­nom ugo­vo­ru o ku­po­pro­da­ji tru­pa­ca i to bez zna­nja Udru­žen jad r v no pre­ra­đi­vač­ke industrije pri HGK kao ugo­vor­nom stra­nom.

Oš­tra kri­ti­ka

“Taj je do­da­tak uki­nuo me­ha­ni­zam kon­tro­le po­ras­ta ci­je­na tru­pa­ca pre­ma IPC in­dek­su. Suk­lad­no pro­mje­ni Cje­ni­ka glav­nih šum­skih pro­izvo­da u ožuj­ku 2017., upra­va HŠ mo­že pot­pu­no sa­mos­tal­no u sva­kom tre­nut­ku po­ve­ća­ti ci­je­ne tru­pa­ca. Ta pro­mje­na, ko­ja mo­že ži­vot­no ugro­zi­ti ve­li­ku ve­ći­nu dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, do­ni­je­ta je na ne­tran­s­pa­ren­tan na­čin, pa tra­ži­mo od upra­ve HŠ da po­vu­če do­da­tak i suz­dr­ži se od jed­nos­tra­nih mje­ra i od­lu­ka”, ape­li­ra Ra­dić.

TRE­BA UKLJUČITI PROJEKTE DRVNE INDUSTRIJE KROZ STRUKTURNE EU FONDOVE I TU OČEKUJEMO JAČU POTPORU MINISTARSTVA Re­na­to Ra­dić pred­sjed­nik HUP-Udru­ge drvne i pa­pir­ne industrije

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.