Za 35 trak­to­ra Hit­t­ne­ru od Hrvatskih šuma 29 mil. ku­na

Hr­vat­ski pro­izvod Čak 80 pos­to di­je­lo­va stro­je­va iz Bje­lo­va­ra do­ma­će je ra­di­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Bje­lo­var­ska tvor­ni­ca trak­to­ra Hit­t­ner is­po­ru­či­la je po­čet­kom mje­se­ca Hr­vat­skim šu­ma­ma 35 zglob­nih trak­to­ra ukup­ne vri­jed­nos­ti 29 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko su iz­vi­jes­ti­li iz Hrvatskih šuma (HŠ), ugo­vor o kup­nji trak­to­ra je re­ali­zi­ran pre­ko fi­nan­cij­ske tvrt­ke SG Le­asing.

Po­sao su sklo­pi­li vo­de­ći lju­di ovih tvrt­ki pa je ta­ko uime HŠa ugo­vor pot­pi­sao pred­sjed­nik Upra­ve Ivan Pa­ve­lić, dok je iz Hit­t­ne­ra svoj pot­pis dao di­rek­tor tvrt­ke Stje­pan Hit­t­ner. Pa­ve­lić je tom pri­go­dom is­tak­nuo ka­ko je tvrt­ka Hit­t­ner oda­bra­na pu­tem jav­nog na­tje­ča­ja te ka­ko ovi trak­to­ri u pot­pu­nos­ti za­do­vo­lja­va­ju po­tre­be Šuma. Do­dao je da su HŠ za­do­volj­ne do­sa­daš­njom su­rad­njom s tvrt­kom Hit­t­ner te naj­a­vio da je u pla­nu i ob­nav­lja­nje sta­ri­jih stro­je­va uz po­moć Hit­t­ne­ro­ve teh­no­lo­gi­je i struč­nja­ka. To je po­seb­no bit­no jer go­to­vo 95 pos­to stro­je­va Hrvatskih šuma no­si pot- pis bje­lo­var­ske tvor­ni­ce. Za­do­volj­stvo je is­ka­za­no i pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o ser­vi­si­ra­nju, a u pla­nu je i ob­nav­lja­nje sta­rih stro­je­va uz po­moć Hit­t­ne­ro­vih struč­nja­ka.

Hr­vat­ske šu­me os­tva­ri­le su u 2016. do­bit od 174,8 mi­li­ju­na ku­na. Inves­ti­ci­je su im la­ni iz­no­si­le 125 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga 40 mi­li­ju­na ku­na u šum­ske ces­te, a 67 mi­li­ju­na ku­na u stro­je­ve i opre­mu. Ovim pos­lom za­do­volj­ni su i u Hit­t­ne­ru či­ji di­rek­tor is­tak­nuo da stal­no ra­zvi­ja­ju no­ve kon­cep­te pri­la­go­đe­ne šu­ma­ma u na­šoj zem­lji.

Prvi šum­ski trak­to­ri iz Hit­t­ne­ra su iz­iš­li pri­je 17 go­di­na, a go­diš­nje pro­izve­du 70ak ko­ma­da. Uvi­jek ra­de za poz­na­tog kup­ca, a go­to­vo po­lo­vi­ca pro­duk­ci­je za­vr­ši u iz­vo­zu, uglav­nom na tr­ži­šta­ma Ma­đar­ske, Aus­tri­je, Ita­li­je, BiH, Če­ške, Slo­vač­ke i Polj­ske. Čak 80 pos­to Hit­t­ner trak­to­ra je do­ma­ći hr­vat­ski pro­izvod, a uvo­ze se mo­to­ri i hi­dra­uli­ka.

Stje­pan Hit­t­ner, di­rek­tor tvrt­ke iz Bje­lo­va­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.