Iz Bu­re go­to­vo dvos­tru­ko vi­še craft pi­va

Pra­vi za­mah No­va ba­čva Po­re­ča­ni­ma jam­či go­diš­nju proizvodnju od 50.000 l

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Pi­vo­va­ra će uz po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta nu­di­ti pet vr­sta pi­va tra­že­nih ne sa­mo u nas već i u Ita­li­ji i Slo­ve­ni­ji, a u pla­nu su i za­poš­lja­va­nja

Kad u svoj po­sao ula­že­te svu svo­ju lju­bav, strast i struč­nost, kao što mi či­ni­mo, ta­da ne mo­že bi­ti zah­tje­van. Ti­je­kom vre­nja pro­izve­de­mo 1000 li­ta­ra pi­va, ipak, to pos­tro­je­nje zah­ti­je­va i fi­zič­ki rad. Ruč­no uto­va­ru­je­mo vre­će od 25 ki­lo­gra­ma u mlin i u ba­čvu za vre­nje. Ruč­no is­to­va­ru­je­mo ko­mi­nu ko­ju do­ni­ra­mo po­druč­nim sto­ča­ri­ma za stoč­nu hra­nu. Po­di­že­mo pok­lop­ce s mo­to­rom od oko 50 ki­lo­gra­ma te­ži­ne. Is­pod uv­la­či­mo ure­đa­je za otva­ra­nje i za­tva­ra­nje ven­ti­la. Ruč­no pu­ni­mo bo­ce i li­je­pi­mo eti­ke­te na sva­ku bo­cu, opi­sat će sva­kod­ne­vi­cu u po­go­nu Ve­ro­ni­ka Bec­kers, vo­di­te­lji­ca ad­mi­nis­tra­ci­je i fi­nan­ci­ja te, uz Ale­ssan­dra Zec­c­hi­na­ti­ja, ko­mer­ci­jal­nog vo­di­te­lja i Cla­udi­ja Ro­ssi­ja, maj­sto­ra pi­va­ra, su­os­ni­va­či­ca po­reč­ke pi­vo­va­re Bu­ra Brew, ko­ja je na­kon pr­ve go­di­ne pos­lo­va­nja okon­ča­ne u trav­nju, kre­nu­la u ši­re­nje.

Do­bro i dos­tup­no svi­ma

Na­bav­lje­na je no­va ba­čva za fer­men­ti­ra­nje od 1200 li­ta­ra i do­dat­no po­ve­ćan pro­izvod­ni ka­pa­ci­tet, što Bu­ri omo­gu­ća­va da do kra­ja trav­nja 2018. pro­da oko 50.000 li­ta­ra pi­va. Pr­ve go­di­ne pro­da­li su ga 30.000 li­ta­ra tri vr­ste njihova pi­va iz­nim­no su tra­že­na na po­dru­čju Po­re­ča i ci­je­le Is­tre, gdje se u tri­de­se­tak lo­ka­la dos­tav­lja iz­rav­no, u još 110 lo­ka­la di­ljem Hr­vat­ske pre­ko dis­tri­bu­te­ra, a pro­da­ju se i u Ita­li­ji i Slo­ve­ni­ji. Kao pred­stav­nik i u nas ras­tu­će craft sce­ne pi­var­stva, u Bu­ri is­ti­ču za­što ni­su u ve­li­kim tr­go­vač­kim lan­ci­ma.

“Na­ši pro­izvo­di zbog na­še fi­lo­zo­fi­je ni­su pri­sut­ni u ve- li­koj dis­tri­bu­ci­ji i na po­li­ca­ma ve­li­kih su­per­mar­ke­ta na ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra od bo­ca in­dus­trij­skog pi­va, već su na po­li­ca­ma ma­lih spe­ci­ja­li­zi­ra­nih gas­tro­sho­po­va.

Pri­ma­li smo po­nu­de ve­li­kih la­na­ca, ali uvi­jek smo od­bi­ja­li. Sma­tra­mo da ve­li­ka dis­tri­bu­ci­ja još uvi­jek ni­je sprem­na va­lo­ri­zi­ra­ti i do­bro zas­tu­pa­ti craft pro­izvo­de, a osim to­ga craft pi­vo je osjet­lji­vi pro­izvod, mo­ra se kon­zu­mi­ra­ti dok je svje­že i pro­da­va­telj ga mo­ra pa­ž­lji­vo ču­va­ti”, po­ru­ču­je Bec­kers.

Na­po­mi­nju i da po­vre­me­no mi­je­nja­ju i usa­vr­ša­va­ju re­cep­te i da sa­mo naj­k­va­li­tet­ni­jim si­ro­vi­na­ma že­le pos­ti­ći vri­je­dan, zdrav i iz­vor­ni pro­izvod.

“Naš je cilj pro­izvo­di­ti kva­li­tet­no craft pi­vo dos­tup­no svi­ma. Ci­lja­na sku­pi­na ni­su tzv. ‘be­er ge­eko­vi’ već pi­vo­ljup­ci i oni ko­ji vo­le po­seb­no i do­bro pi­vo. U ruj­nu u Za­gre­bu na Be­eryard fes­ti­va­lu pred­sta­vit će­mo svo­je pe­to pi­vo, dok će­mo ono če­t­vr­to, li­mi­ti­ra­no iz­da­nje Is­tri­an Bel­gi­an Alea, po­nov­no pla­si­ra­ti u pro­sin­cu”, ka­že V. Bec­kers.

Pro­tu­te­ža ve­li­koj in­dus­tri­ji

U pla­nu je usko­ro pro­na­ći i za­pos­le­ni­ke za ruč­nu proizvodnju, a 2018. ku­pi­ti i još jed­nu ba­čvu za fer­men­ta­ci­ju od 1200 li­ta­ra. Os­ta­le craf­te­re ne do­živ­lja­va­ju kao kon­ku­ren­ci­ju. “Me­đu na­ma pos­to­ji ko­le­gi­jal­nost pa i pri­ja­telj­stvo, je­dins­tvo je šan­sa, mi ma­li mo­ra­mo os­ta­ti uje­di­nje­ni kao pro­tu­te­ža utje­ca­ju in­dus­trij­skih pi­va ko­je nu­de pro­izvo­de na­lik craf­tu, či­me zbu­nju­ju kup­ce”, upo­zo­ra­va­ju po­reč­ki pi­va­ri.

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Os­ni­va­či pi­vo­va­re Bu­ra Brew Ale­ssan­dro Zec­c­hi­na­ti, Ve­ro­ni­ka Bec­kers i Cla­udio Ro­ssi na­ba­vi­li novu ba­čvu za fer­men­ta­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.