Pe­jo­vić os­no­vao novu zra­ko­plov­nu tvrt­ku u Cr­noj Gori

Pra­vi cilj Vlas­nik KAP-a, Uni­pro­ma, Rud­ni­ka bok­si­ta i tri ho­te­la za­pra­vo želi pre­uze­ti Mon­te­ne­gro Air­li­nes

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­se­lin Pe­jo­vić ima 51 pos­to di­oni­ca u kom­pa­ni­ji Cr­na Go­ra Airways, os­ta­tak dr­že dva Iran­ca, a prvi le­to­vi bit će za Te­he­ran i Bli­ski is­tok

Os­ni­va­nje još jed­ne zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je u Cr­noj Gori utje­cat će na pos­lo­va­nje Mon­te­ne­gro Air­li­ne­sa (MA), sla­žu se su­go­vor­ni­ci lis­ta Dan, ko­ji je prvi u Cr­noj Gori oto­vo­rio te­mu o vr­lo zna­čaj­nom pos­lov­nom po­te­zu jed­nog od naj­ve­ćih do­ma­ćih po­du­zet­ni­ka.

Zra­ko­plov­nu tvrt­ku Cr­na Go­ra Airways kra­jem svib­nja os­no­vao je Ve­se­lin Pe­jo­vić, vlas­nik tri ho­te­la, pro­izvo­đa­ča alu­mi­ni­ja KAP, Rud­ni­ka bok­si­ta i Uni­pro­ma. I jas­no je da je glav­ni raz­log Pe­jo­vi­će­ve ini­ci­ja­ti­ve že­lja da što je mo­gu­će vi­še is­ko­ris­ti ka­pa­ci­te­te svo­jih ho­te­la Ta­ra, Bu­dva i Ziya.

Pre­ma po­da­ci­ma iz cr­no­gor­skog sre­diš­njeg re­gis­tra gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta, Pe­jo­vić je zra­ko­plov­nu kom­pa­ni­ju re­gis­tri­rao 30. svib­nja i u njoj ima 51% udje­la. Nje­go­vi part­ne­ri u toj kom­pa­ni­ji su Iran­ci Ali­re­za Ata­šze­reh i Mo­ha­med Ka­di­var, ko­ji ima­ju po 24,5% udje­la. Kom­pa­ni­ja je re­gis­tri­ra­na za zrač­ni pri­je­voz put­ni­ka, s ukup­nim ka­pi­ta­lom od jed­nog eura.

Spu­šta­nje ci­je­ne

Ata­šze­reh, ko­ji ima du­go­go­diš­nje is­kus­tvo u zrač­nom pro­me­tu, bit će iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je. Pre­ma pi­sa­nju cr­no­gor­skih me­di­ja, Iran je pre­poz­nat kao za­nim­lji­vo tr­ži­šte, a no­vo­os­no­va­na kom­pa­ni­ja će olak­ša­ti do­la­zak gos­ti­ju iz te dr­ža­ve i re­gi­je Bli­skog is­to­ka, dok je na­ci­onal­na kom­pa­ni­ja Mon­te­ne­gro Air­li­nes ra­ni­je pla­ni­ra­la čar­ter le­to­ve do Te­he­ra­na.

Pre­ma saz­na­nji­ma Da­na, Pe­jo­vi­će­va kom­pa­ni­ja će iz­najm­lji­va­ti zra­ko­plov Air­bus 320 sa 150 sje­di­šta, či­ji mje­seč­ni naj­am sto­ji oko 300.000 eura. Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Si­ni­ša Le­kić je re­kao za taj list da otva­ra­nje sva­ke no­ve kom­pa­ni­je, s eko­nom­skog gle­di­šta, go­vo­ri da tr­ži­šte pos­to­ji, da je ura­đe­na fe­asi­bi­lity stu­di­ja i da je eko­nom­sko oz­ra­čje po­volj­no.

“Ula­zak još jed­ne zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je imat će ne­ga­ti­van utje­caj na MA, a po­zi­ti­van za po­je­din­ce. MA se oči­gled­no pri­pre­ma pro­da­ja i kon­ku­ren­ci­jom se želi još vi­še sro­za­ti iona­ko lo­še pos­lo­va­nje na­ci­onal­nog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka ka­ko bi se ci­je­na spus­ti­la na naj­ni­žu mo­gu­ću. Ta­kav je bio slu­čaj i s KAPom, ko­jeg je ku­pio upra­vo Pe­jo­vić”, re­kao je Le­kić. Pre­me nje­go­vim ri­je­či­ma, vla­da je­dva če­ka da se ri­je­ši MA, ali o to­me ne že­le go­vo­ri­ti dok tra­je tu­ris­tič­ka se­zo­na. Us­t­vr­dio je i da si­gur­no pos­to­ji i ne­ki do­da­tan raz­log zbog ko­jeg je Pe­jo­vić os­no­vao zra­ko­plov­nu kom­pa­ni­ju, osim do­vo­đe­nja gos­ti­ju iz Ira­na.

“Os­ni­va­njem zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je Pe­jo­vić za­pra­vo ci­lja na MA. Slič­na si­tu­aci­ja je bi­la i s KAP-om. Nje­gov Uni­prom se ta­ko­đer ba­vio alu­mi­ni­jem, kao i KAP ko­ji je imao go­le­mi dug, na­kon če­ga mu je sma­nje­na vri­jed­nost, uve­den ste­čaj, imo­vi­na stav­lje­na na pro­da­ju i na kra­ju ga je do­bio za 28 mi­li­ju­na eura ko­je ni­je ni upla­za

tio. Ta­ko mo­že bi­ti i sa MA. Očito da zna ka­ko ide ta pro­ce­du­ra”, objas­nio je Le­kić.

“Sam na­ziv kom­pa­ni­je da­je nam po­vo­da da ka­že­mo ka­ko Pe­jo­vić ima na­mje­ru jed­nog da­na za­mi­je­ni­ti MA”, objaš­nja­va Le­kić.

Struč­njak EU ve­le­pos­lans­tva za Ber­lin­ski pro­ces Za­pad­ni Bal­kan Raj­ko Usko­ko­vić sma­tra da os­ni­va­nje no­ve zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je ne­će lo­še utje­ca­ti na pos­lo­va­nje MA.

“Tre­nut­ni ne­dos­ta­tak ka­pa­ci­te­ta, tj. ma­njak avi­ona, s či­me se su­če­lja­va MA i tre­ba po­dr­šku u no­vim ka­pa­ci­te­ti­ma. Ni­sam upoz­nat s bu­du­ćom flo­tom Cr­na Go­ra Airwaysa, ali oče­ku­ves­ti­to­ri jem da će ra­zvi­ja­ti destinacije od zna­ča­ja za ra­zvoj tu­riz­ma u CG”, re­kao je Usko­ko­vić.

Bu­du­ća des­ti­na­ci­ja Ira­na­ca

“Te­he­ran će se sva­ka­ko na­ći na po­pi­su bu­du­ćih des­ti­na­ci­ja jer je u Hr­vat­skoj sve ve­ći broj turista ko­ji do­la­ze iz Ira­na. Pri­rod­no je da slje­de­ća des­ti­na­ci­ja iz re­gi­je bu­de Cr­na Go­ra.

Bu­du­ći da MA ne­ma vi­še ras­po­lo­ži­vih zra­ko­plo­va, re­al­no je da CG Airways bu­de no­si­telj tih le­to­va”, za­klju­čio je Usko­ko­vić, do­da­ju­ći da Cr­na Go­ra ne smi­je do­pus­ti­ti da os­ta­ne bez zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je ko­ja pre­ve­ze 500.000 put­ni­ka

go­diš­nje.

PD

Mon­te­ne­gro Air­li­nes već du­go lo­še pos­lu­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.