Ka­ko u Eu­rop­skoj uni­ji obračunati PDV kod pro­da­je dobara stranim kup­ci­ma

Ana­li­za Dvoj­be Po­rez­ne upra­ve Po­ne­kad ni­je la­ko ut­vr­di­ti PDV tret­man is­po­ru­ke dobara, od­nos­no ra­di li se o os­lo­bo­đe­nim is­po­ru­ka­ma dobara ili pak tu­zem­noj is­po­ru­ci ko­ja se opo­re­zu­je PDV-om pre­ma pro­pi­si­ma dr­ža­ve čla­ni­ce Uni­je u ko­joj se is­po­ru­ka do­go­di­la

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - PERE MIOČ* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr *Pere Mioč me­na­džer Ma­zar­sa

Uda­naš­njoj eko­no­mi­ji i glo­bal­nim ve­za­ma sva­kod­nev­ne su slo­že­ne tran­sak­ci­je pre­pro­da­je dobara kroz vi­še raz­li­či­tih dr­ža­va dok se tran­s­port do­go­di sa­mo jed­nom pre­ma zad­njem kup­cu u ni­zu. U tak­vim slu­ča­je­vi­ma po­ne­kad ni­je la­ko ut­vr­di­ti PDV tret­man is­po­ru­ke dobara, od­nos­no ra­di li se o os­lo­bo­đe­nim is­po­ru­ka­ma dobara ili pak tu­zem­noj is­po­ru­ci ko­ja se opo­re­zu­je PDV-om pre­ma pro­pi­si­ma dr­ža­ve čla­ni­ce u ko­joj se is­po­ru­ka do­go­di­la.

Ti­me se ba­vio i Europ­ski sud prav­de u pred­me­tu C-245/04 u ko­jem je aus­trij­sko po­du­ze­će EMAG sklo­pi­lo ugo­vor o pro­da­ji ko­vi­na s dru­gim aus­trij­skim po­du­ze­ćem K ko­je je ko­vi­nu na­bav­lja­lo od dru­šta­va sa sje­di­štem u Ni­zo­zem­skoj i Ita­li­ji.

Suk­lad­no EMAGo­vu na­lo­gu, druš­tvo K je pred­met­na do­bra iz­rav­no ot­pre­ma­lo sa skla­di­šta u Ni­zo­zem­skoj i Ita­li­ji u EMAGo­ve pros­to­ri­je u Aus­tri­ji, ili pros­to­ri­je EMAGo­vih ku­pa­ca ta­ko­đer u Aus­tri­ji.

Ni­zo­zem­ski i ta­li­jan­ski is­po­ru­či­te­lji u kon­kret­noj si­tu­aci­ji ni­su obra­ču­na­va­li PDV jer su do­bra pre­ve­ze­na iz tih dr­ža­va, dok je druš­tvo K za­ra­ču­na­lo PDV na stje­ca­nje u Aus­tri­ji te na kas­ni­je is­po­ru­ke EMAGu.Me­đu­tim, aus­trij- ska Po­rez­na upra­va os­po­ri­la je EMAGu pra­vo na od­bi­tak pret­po­re­za jer je sma­tra­la da su obje is­po­ru­ke – od is­po­ru­či­te­lja u Ni­zo­zem­skoj i Ita­li­ji druš­tvu K te is­po­ru­ka druš­tva K pre­ma EMAGu – os­lo­bo­đe­ne is­po­ru­ke dobara.

Po­jaš­nje­nja su­da

Slu­čaj je za­vr­šio na aus­trij­skom Ar­bi­traž­nom su­du ko­ji je od­lu­čio pre­ki­nu­ti pos­tu­pak te pos­ta­vi­ti upit Eu­rop­skom su­du prav­de ka­ko ut­vr­di­ti ko­ju se tran­sak­ci­ju u ni­zu mo­že os­lo­bo­di­ti kao is­po­ru­ku dobara unutar EU-a, a ko­ju tre­ba sma­tra­ti tu­zem­nom isporukom.

U svo­joj pre­su­di Sud iz­me­đu os­ta­lo­ga na­vo­di da u slu­ča­ju kad se do­go­de dvi­je is­po­ru­ke is­tih dobara za­re­dom, pri­je­voz se mo­že pri­pi­sa­ti sa­mo jed­noj od njih, pri če­mu će se sa­mo ta is­po­ru­ka sma­tra­ti os­lo­bo­đe­nom.

Na­da­lje, Sud tvr­di da u slu­ča­ju ka­da se kod dvi­je is­po­ru­ke za­re­dom do­go­di sa­mo je­dan pri­je­voz, sma­tra se da one sli­je­de jed­na dru­gu. Na­ime, druš­tvo ko­je stje­če do­bra mo­že pre­ni­je­ti pra­vo na ras­po­la­ga­nje no­vom kup­cu je­di­no u slu­ča­ju ako je pret­hod­no i sa­mo ku­pi­lo ta do­bra.

Sto­ga, ako je prva od dvi­je is­po­ru­ke is­po­ru­ka dobara unutar EU-a (stje­ca­nje dobara unutar EUa u dr­ža­vi gdje do­bra do­pre­ma­ju), dru­ga se is­po­ru­ku sma­tra domaćom oporezivom isporukom.

Na­ve­de­na pre­su­da i po­prat­ni ko­men­ta­ri Europ­skog su­da prav­de zna­čaj­no su pri­do­ni­je­li odre­đi­va­nju is­prav­nog tret­ma­na slič­nih tran­sak­ci­ja ko­je zbog svo­je pri­ro­de u pra­vi­lu ni­je mo­gu- će u pot­pu­nos­ti pre­dvi­dje­ti odred­ba­ma na­ci­onal­nih za­ko­no­dav­s­ta­va.

Ovaj slu­čaj je re­zul­ti­rao i no­vim slu­ča­je­vi­ma u ko­jim je sud po­jas­nio na te­me­lju ko­jih ko­ra­ka se odre­đu­je je li prva is­po­ru­ka os­lo­bo­đe­na PDV ili pak dru­ga, a po­seb­no iz­dva­ja­mo slu­čaj C430/ 09 Eu­ro Tyre Hol­ding BV gdje je vid­lji­vo ka­ko ugo­vor­ni uvjeti, pri­mje­na pa­ri­te­ta i obve­ze dru­šta­va ko­je su­dje­lu­ju u tran­sak­ci­ja­ma u ni­zu mo­gu uz­ro­ko­va­ti raz­li­či­ti po­rez­ni tret­man.

Sto­ga, po­rez­ni obvez­ni­ci moraju bi­ti oprez­ni pri ugo­va­ra­nju ovak­vih i slič­nih pos­lo­va ka­ko bi iz­bje­gli ri­zik da Po­rez­na upra­va od­bi­je po­vrat pret­po­re­za ili za­ra­ču­na PDV obve­zu.

Usvo­ji­li miš­lje­nje

Pro­ble­mom is­po­ru­ka u ni­zu ba­vi­la se i hrvatska Po­rez­na upra­va ne­ko­li­ci­nom miš­lje­nja od ko­jih iz­dva­ja­mo ono od 7. trav­nja 2016. go­di­ne u ko­jem Po­rez­na upra­va na­gla­ša­va da je kod is­po­ru­ka u ni­zu u ok­vi­ru ko­jih se odvi­ja ne­ko­li­ko is­po­ru­ka, ali sa­mo je­dan pri­je­voz, bit­no ut­vr­di­ti u ok­vi­ru ko­jim is­po­ru­ka­ma dobara je do­go­vo­ren pri­je­voz ob­zi­rom da se sa­mo na tu is­po­ru­ku mo­že pri­mi­je­ni­ti os­lo­bo­đe­nje.

Sa­mim ti­me ako je pri­je­voz iz Hr­vat­ske u Slo­ve­ni­ju do­go­vo­ren iz­me­đu dru­šta­va iz Slo­ve­ni­je S i dru­gog slo­ven­skog kup­ca, is­po­ru­ka druš­tva S je os­lo­bo­đe­na is­po­ru­ka, dok se is­po­ru­ka hr­vat­skog druš­tva (pro­izvo­đa­ča) pre­ma druš­tvu S sma­tra tu­zem­nom isporukom na ko­ju je po­treb­no obračunati hr­vat­ski PDV.

Iz pred­met­nog miš­lje­nja se mo­že za­klju­či­ti da je Po­rez­na upra­va usvo­ji­la sta­vo­ve i ko­men­ta­re Europ­skog su­da prav­de iz­ni­je­te u pred­me­tu C-245/04 što još jed­nom uka­zu­je na važ­nost pre­su­da Su­da za sus­tav PDV-a na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je.

AKO JE PRVA OD DVI­JE IS­PO­RU­KE U NI­ZU IS­PO­RU­KA DOBARA UNUTAR EU-A, DRU­GA SE IS­PO­RU­KA SMA­TRA DOMAĆOM OPOREZIVOM ISPORUKOM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.