Spre­ma se no­vi fond za MSP te­žak 500 mi­li­ju­na ku­na

Ini­ci­ja­ti­va s po­ten­ci­ja­lom Ula­ga­či iz re­do­va mi­ro­vi­na­ca, osi­gu­ra­va­te­lja, ali i HBOR te EBRD

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Prema nes­luž­be­nim iz­vo­ri­ma, tim će no­vim fon­do­vi­ma uprav­lja­ti Pros­pe­rus Invest

Oto­me ka­ko od­go­vo­ri­ti na ma­njak ka­pi­ta­la u seg­men­tu ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća (MSP) te ogra­ni­če­nja s ko­ji­ma se zbog ra­zi­ne za­du­že­nos­ti i/li uvje­ta fi­nan­ci­ra­nja su­oča­va­ju oni, kao i no­vi po­du­zet­nič­ki pot­hva­ti (star­tu­pi), u Hr­vat­skoj se ras­pre­da već go­di­na­ma.

No, či­ni se da bi jed­na tak­va ini­ci­ja­ti­va sa so­lid­nim ula­gač­kim po­ten­ci­ja­lom na­po­kon mo­gla i za­ži­vje­ti, i to već ti­je­kom lje­ta. Već ne­ko vri­je­me, na­ime, sku­pi­na do­ma­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra u ti­ši­ni raz­ra­đu­je plan stva­ra­nja po­nu­de nov­ca za fi­nan­ci­ra­nje tih sku­pi­na po­du­ze­ća pu­tem pri­va­te equ­ity (za MSP), od­nos­no ven­tu­re ca­pi­tal fon­da (za sta­ru­pe).

Prema saz­na­nji­ma Pos­lov­nog ve­li­či­na fon­da za ula­ga­nja u ma­la i sred­nja po­du­ze­ća ci­lja se na oko 500 mil.a ku­na, dok bi se za startupe, prema, planu, osiguralo 1015 mil. za pro­jek­te ve­li­bur­ze či­ne iz­me­đu 1,5 i dva mi­li­ju­na ku­na. Prema nes­luž­be­nim iz­vo­ri­ma, tim će fon­do­vi­ma uprav­lja­ti Pros­pe­rus Invest, druš­tvo za uprav­lja­nje al­ter­na­tiv­nim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma ko­je tre­nut­no uprav­lja FGSom Pros­pe­rus, a ko­je­ga fi­nan­ci­ja­ši u ko­men­ti­ra­nju jav­no­pri­vat­nih fon­do­va obič­no apos­tro­fi­ra­ju kao po­zi­ti­van pri­mjer. Ne­ki od do­ma­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih igra­ča već su da­li po­sve kon­kre­tan is­kaz in­te­re­sa za par­ti­ci­pi­ra­nje u bu­du­ćem fon­du, ali krug ula­ga­te­lja još je otvo­ren pa ak­te­ri ne že­le iz­no­si­ti po­je­di­nos­ti.

To je ra­zum­lji­vo i zbog to­ga što se ne­ka do­sa­daš­nja is­kus­tva s fon­do­vi­ma ri­zič­nog ka­pi­ta­la u RH ni­su baš po­ka­za­la sret­ni­ma za inves­ti­to­re, a ma­lo je za­tvo­re­nih pro­je­ka­ta na ko­ji­ma je po­dvu­če­na cr­ta i ne­dvoj­be­no se mo­gu ocje­nji­va­ti.

Osim u re­do­vi­ma mi­ro­vin­skih fon­do­va, osi­gu­ra­va­te­lja ili pak Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj (HBOR) ko­ja je i u do­sa­daš­njim slič­nim ide­ja­ma bi­la u kom­bi­na­ci­ja­ma kao kva­li­fi­ci­ra­ni inves­ti­tor, mre­ža ula­ga­te­lja u naj­no­vi­joj ini­ci­ja­ti­vi ra­ču­na i na Eu­rop­sku ban­ku za ob­no­vu ra­zvoj. EBRD je, tvr­di se, upu­ćen i uklju­čen u pri­prem­ne ak­tiv­nos­ti, a odre­đe­nim eks­per­ti­za­ma u nji­ma je an­ga­ži­ra­na i kon­zul­tant­ska ku­ća KPMG.

Ve­oma ak­tiv­no u ci­je­lu je pri­ču uklju­če­na i Za­gre­bač­ka bur­za, ko­ja je već na­pra­vi­la odre­đe­ne is­ko­ra­ke. Pot­kraj lip­nja Bur­za je pred­sta­vi­la pro­jekt či­ji su ra­zvoj ta­ko­đer po­dr­ža­li EBRD i KPMG, a ri­ječ je o no­voj tr­go­vin­skoj plat­for­mi za fi­nan­ci­ra­nje ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća, pod na­zi­vom Pro­gress.

ZA STARTUPE BI SE, PREMA PLANU, OSIGURALO 10-15 MIL. KU­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.