Čak i kad kr­še za­kon, dr­ža­va ri­jet­ko že­li za­us­ta­vi­ti e-us­lu­ge

Ne­us­kla­đe­nost Če­ti­ri nad­lež­na mi­nis­tar­stva me­đu­sob­no pre­ba­cu­ju od­go­vor­nost

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva ka­že da je za za­bra­ne apli­ka­ci­ja nad­le­žan Ha­kom i But­ko­vi­ćev re­sor

Dok su ras­pra­ve o to­me tre­ba li ili ne uga­si­ti Uber u Hr­vat­skoj u oba ta­bo­ra po­du­pr­te ni­zom ar­gu­me­na­ta, kat­kad bo­lje a kat­kad lo­ši­je kva­li­te­te, u jed­noj stva­ri u jav­nos­ti vla­da ap­so­lut­no je­dins­tvo. Dr­ža­va, ra­ši­re­no je miš­lje­nje, nema mo­guć­nost efi­kas­no pro­ves­ti zabranu ra­da ni­ti jed­ne mo­bil­ne apli­ka­ci­je kao ni­jed­ne online us­lu­ge bi­la ona obič­na web stra­ni­ca, clo­ud usluga ili ne­što tre­će. U vri­je­me kad se sve vi­še biz­ni­sa se­li na mo­bi­te­le i web, to otva­ra pros­tor cvje­ta­nju ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je i kri­mi­na­la na šte­tu pos­to­je­ćih biz­ni­sa.

Pos­lov­ni dnev­nik raz­go­va­rao je sto­ga s Mi­nis­tar­stvom unu­tar­njih pos­lo­va, Mi­nis­tar­stvom gos­po­dar­stva, Mi­nis­tar­stvom fi­nan­ci­ja, a po­ku­ša­li smo raz­go­va­ra­ti i s Mi­nis­tar­stvom mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, do­du­še bez­us­pješ­no, ne bi li pro­naš­li od­go­vor ka­ko bi u ovom tre­nut­ku dr­ža­va po­mo­gla po­du­zet­ni­ci­ma su­oče­nim s tak­vim pro­ble­mi­ma.

Ulo­ga po­li­ci­je

Pi­ta­li smo ta­ko Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va ima li obve­zu, uoči li apli­ka­ci­ju ili online us­lu­gu ko­ja kr­ši za­kon, od­mah dje­lo­va­ti pa čak i tražiti da se tak­va apli­ka­ci­ja ski­ne s Go­ogle Play Sto­rea i Ap­ple­ovog App Sto­rea. Na­da­lje, da za­tra­ži blo­ka­da in­ter­net­ske (IP) adre­se na ko­joj je online usluga ili pak da se blo­ki­ra pro­tok nov­ca, s kar­ti­ca i ban­kov­nih ra­ču­na gra­đa­na i tvrt­ki prema ne­za­ko­ni­tim apli­ka­ci­ja­ma i di­gi­tal­nim us­lu­ga­ma.

U po­li­ci­ji ka­žu da ima­ju ovlasti i duž­nost za­po­če­ti kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje u sva­kom slu­ča­ju kad ut­vr­di pos­to­ja­nje os­no­va sum­nje o po­či­nje­nju kaz­ne­nih dje­la za ko­ja se kaz­ne­ni pro­gon po­du­zi­ma po služ­be­noj duž­nos­ti. Na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va pro­naš­li smo po­pis sa čak 375. tak­vih ne­dje­la me­đu ko­ji­ma su si­lo­va­nja i raz­boj­stva, ali i “ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja u vanj­sko­tr­go­vin­skom pos­lo­va­nju”, “ob­ma­nji­va­nje ku­pa­ca”, pi­rat­stvo i kra­đa. No, policija dje­lu­je po od­lu­ka­ma su­da. To se od­no­si i kod ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je i kri­mi­na­la ko­ji se či­ni iz Hr­vat­ske kao i onih ko­ji se či­ni iz dru­gih čla­ni­ca EU.

“Policija nema ovlasti tražiti zabranu pružanja internetskih usluga, uključujući i online kladionice sa sjedištem izvan Hr­vat­ske”, ka­žu u MUP-u. Do­da­ju da do­sad ni ni­su za­pri­mi­li pri­ja­ve o pos­to­ja­nju “internetskih apli­ka­ci­ja” pu­tem ko­jih se či­ne kaz­ne­na dje­la. Po­jaš­nja­va­ju da pro­vje­ru apli­ka­ci­ja za­pra­vo ra­de kor­po­ra­ci­je Go­ogle i Ap­ple kroz svo­je tr­go­vi­ne apli­ka­ci­ja­ma.

Za­pet­lja­na pri­ča

U Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva ima­ju ja­san stav o to­me tre­ba li uves­ti re­da na tr­ži­šte usluga, neo­vis­no pru­ža­ju li se pre­ko in­ter­ne­ta ili na ne­ki dru­gi na­čin, ali za ovak­vo pi­ta­nje, ni­smo us­pje­li do­bi­ti jed­nos­ta­van od­go­vor. Po­zi­va­ju se da su oni nad­lež­ni is­klju­či­vo za elek­tro­nič­ko pos­lo­va­nje te op­će­ni­to di­gi­tal­nu eko­no­mi­ju. No, kad do­đe do za­bra­ne apli­ka­ci­ja on­da sma­tra­ju da je to pi­ta­nje u nad­lež­nos­ti agen­ci­je ko­ja se ba­vi mrež­nim dje­lat­nos­ti­ma Ha­ko­ma te Mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re.

Bu­du­ći da nam se iz tog mi­nis­tar­stva ni­su ja­vi­li, in­te­re­si­ra­lo nas je što ima za re­ći Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja. Na­ime, u Hr­vat­skoj su se dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je već mo­ra­le ba­vi­ti slič­nim pro­ble­mi­ma i u oba je pro­vje­ra kre­ta­nja nov­ca klju­čan čim­be­nik. Kao re­zul­tat fi­nan­cij­skih pro­vje­ra kra­jem proš­le go­di­ne uhi­ćen je ad­mi­nis­tra­tor pi­rat­skog web saj­ta Fil­mo­vi­te uz op­tuž­bu za kra­đu i ile­gal­nu dis­tri­bu­ci­ju fil­mo­va i se­ri­ja vri­jed­nih 3,9 mi­li­ju­na ku­na. Je­dan od krun­skih do­ka­za su is­pla­te ko­je je Go­ogle ra­dio tom ad­mi­nis­tra­to­ru za pra­vo da pri­ka­zu­je svo­je ogla­se na nje­go­vom saj­tu.

Ma­nje efi­ka­san pri­mjer za­šti­te bio je u slu­ča­ju Hr­vat­ske lu­tri­je, ko­ja se već ne­ko­li­ko go­di­na ža­li da joj online kladionice iz dru­gih čla­ni­ca Uni­je ra­de ne­za­ko­ni­tu kon­ku­ren­ci­ju. Vr­hu­nac za­šti­te ko­ju je osi­gu­ra­la dr­ža­va je oba­vi­jest gra­đa­ni­ma iz lip­nja 2015. u ko­joj Po­rez­na upra­va mo­li gra­đa­ne da to ne či­ne, ina­če će im na­pla­ti­ti kaz­ne. Da dr­ža­va ni­je u tom slu­ča­ju po­du­ze­la ko­li­ko mo­že, po­ka­zu­je pri­mjer SAD-a ko­ji je Vi­si i Mas­ter­car­du 2014. za­bra­nio pru­ža­nje usluga u Ru­si­ji ta­moš­njoj ban­ci SMP Bank zbog sum­nji u kri­mi­nal.

U hr­vat­skom Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja na­gla­ša­va­ju da je nji­ho­va in­s­pek­ci­ja nad­lež­na za pro­vje­re kr­še­nja za­ko­na o e-tr­go­vi­ni te da te­me­ljem to­ga mo­že od nad­lež­nog ti­je­la za­tra­ži­ti ogra­ni­ča­va­nje ra­da ne­le­gal­nih apli­ka­ci­ja i online ser­vi­sa.

Nema sin­kro­ni­za­ci­je

No, oči­to je da ins­ti­tu­ci­je po ovom pi­ta­nju ni­su sin­kro­ni­zi­ra­ne pa ta­ko iz Po­rez­ne upra­ve Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja upu­ću­ju na MUP os­tav­lja­ju­ći po­du­zet­ni­ci­ma da u vri­je­me br­zih pro­mje­na u di­gi­tal­nom svi­je­tu pro­ble­me rje­ša­va­ju spo­rim ka­na­li­ma hr­vat­skog pra­vo­su­đa.

“Ne­le­gal­nim dje­lat­nos­ti­ma na in­ter­ne­tu ba­vi i policija jer ima vi­še ovlasti”, za­klju­ču­ju u Po­rez­noj upra­vi.

POLICIJA NEMA OVLASTI TRAŽITI ZABRANU

PRUŽANJA INTERNETSKIH USLUGA, UKLJUČUJUĆI I ONLINE KLADIONICE SA SJEDIŠTEM IZVAN HR­VAT­SKE, ODGOVORILI SU U MUP-U

KADA SE HRVATSKA LUTRIJA ŽALILA NA NELOJALNU STRANU KON­KU­REN­CI­JU VR­HU­NAC ZA­ŠTI­TE DRŽAVE BI­LA JE OBA­VI­JEST PO­REZ­NE GRA­ĐA­NI­MA DA TO NE ČI­NE

FOTOLIA

U di­gi­tal­nom svi­je­tu pra­vi­la se la­ko kr­še

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.