Vu­čić se hva­li su­fi­ci­tom ko­ji je sta­tis­tič­ka gre­ška

Izvoz­na ru­pa Gdje je nes­ta­lo 62,7 mil. eura hr­vat­skog iz­vo­za, ni­su objas­ni­li ni u sr­bi­jan­skom ni u hr­vat­skom Za­vo­du za sta­tis­ti­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić po­hva­lio se da Sr­bi­ja pr­vi put ima vanj­sko­tr­go­vin­ski su­fi­cit u raz­mje­ni s Hr­vat­skom, ali či­ni se da se pre­va­rio. Po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku de­man­ti­ra­ju Vu­či­ća ko­ji je us­t­vr­dio i da Sr­bi­ja ima su­fi­cit sa svim zem­lja­ma re­gi­je u ko­je, ka­že, ide 20% ukup­nog iz­vo­za. Ipak, us­po­red­ba broj­ki objav­lje­nih o iz­vo­zu za pr­va če­ti­ri mje­se­ca 2017. u Sr­bi­ji i Hr­vat­skoj po­ka­zu­je dis­pa­ri­tet od 67 mil. eura u ko­rist Sr­bi­je - Sr­bi su uvoz iz Hr­vat­ske pro­ci­je­ni­li na sve­ga 138,8 mil. eura, dok je DZS pri­ka­zao iz­voz vri­je­dan 201,5 mi­li­ju­na eura. Ka­ko sta­tis­ti­ka sva­ke zem­lje pri­ka­zu­je ono što joj od­go­va­ra, na­kon če­ti­ri mje­se­ca 2017. pri­ka­za­la je plus od 25,6 mil. eura ko­ji se u svib­nju čak i po­ve­ćao. Hrvatska, ko­ja je čla­ni­ca EU i či­ja je sta­tis­ti­ka us­kla­đe­na s Uni­jom, bi­lje­ži plus od 35,6 mi­li­ju­na eura u me­đu­sob­noj raz­mje­ni. Gdje je nes­ta­lo 62,7 mil. eura hr­vat­skog iz­vo­za, ni­su zna­li objas­ni­ti ni u sr­bi­jan­skom ni u hr­vat­skom Za­vo­du za sta­tis­ti­ku, ia­ko u Be­ogra­du ka­žu da zna do­ći do ne­us­kla­đe­nih po­da­ta­ka, ali ni­kad do ra­zi­ne ko­ja iz­no­si vi­še od tre­ći­ne iz­vo­za. Nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da pos­to­ji mo- guć­nost da se u Sr­bi­ji po­greš­no ura­ču­nao iz­voz elek­trič­ne ener­gi­je, ali je upit­no ka­ko je nas­ta­la enor­m­na raz­li­ka u po­da­ci­ma s ob­zi­rom na to da je raz­mje­na stru­je vi­so­ka, ali ne to­li­ka da stvo­ri tak­vu raz­li­ku. Ono što sto­ji La­ni je Sr­bi­ja u Hr­vat­sku iz­vez­la 40 mil. eura vi­še hra­ne ne­go što je uvez­la i to za­hva­lju­ju­ći iz­vo­zu sun­co­kre­to­va ulja, bi­je­log še­će­ra te bez­al­ko­hol­nih pi­ća.

GORAN STANZL/PIXSELL

Pos­to­ji mo­guć­nost da se u Sr­bi­ji po­greš­no ura­ču­nao iz­voz stru­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.