‘Povećanje boravišne takse novo opterećenje za tu­ri­zam’

43,5% 7,1% 3 553 018 49,4% Poslodavci protiv ministra Fi­nan­cij­ske po­tre­be sus­ta­va te po­treb­na po­ve­ća­nja boravišne pris­toj­be mo­ći će se de­fi­ni­ra­ti tek kad se pre­ure­di sus­tav tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca kroz no­ve za­ko­ne i pro­pi­se

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Poslodavci u tu­riz­mu pro­ti­ve se po­ve­ća­nju boravišne pris­toj­be bez pret­hod­ne ana­li­ze efi­kas­nos­ti sus­ta­va tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca i pos­to­je­ćih fi­nan­cij­skih sred­sta­va iz boravišne pris­toj­be, te bez da se osi­gu­ra efi­kas­nost na­pla­te i raz­mjer­no opterećenje svih obli­ka smje­šta­ja. Is­tak­nu­le su to u za­jed­nič­kom oči­to­va­nju udru­ge po­du­zet­ni­ka u tu­riz­mu, Udru­ga pos­lo­da­va­ca u ho­te­li­jer­stvu Hr­vat­ske, HUPU­dru­ga ugos­ti­telj­stva i tu­riz­ma, Udru­že­nje ho­te­li­je­ra pri HGK, Kam­ping udru­že­nje Hr­vat­ske, HUPU­dru­ga na­utič­kog sek­to­ra, Udru­že­nje pru­ža­te­lja usluga smje­šta­ja na plo­vi­li­mac­har­ter pri HGK.

Sma­tra­ju da će se fi­nan­cij­ske po­tre­be sus­ta­va te po­treb­na po­ve­ća­nja boravišne pris­toj­be mo­ći de­fi­ni­ra­ti tek kad se pre­ure­di sus­tav tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca, kroz do­no­še­nje du­go naj­av­lji­va­nog no­vog Za­ko­na o tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma i no­vog Za­ko­na o bo­ra­viš- noj pris­toj­bi. Pod­sje­ća­ju da su to već ka­za­li mi­nis­tru tu­riz­ma Ga­ri­ju Cap­pel­li­ju, te su se iz­ne­na­di­li kad je Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma u pro­ce­du­ru sta­vi­lo sa­mo pri­jed­log po­ve­ća­nja vi­si­ne boravišne pris­toj­be kroz do­no­še­nje ak­tu­al­ne Ured­be.

Poslodavci sma­tra­ju da bi povećanje boravišne pris­toj­be bi­lo još jed­no neo­prav­da­no opterećenje za tu­ri­zam na­kon po­ve­ća­nja PDVa i po­re­za na ne­kret­ni­ne. Na­ime, bo­ra­viš­na pris­toj­ba či­ni sas­tav­ni dio ko­nač­nog tro­ška smje­šta­ja, te je to sas­tav­ni dio ci­je­ne usluga smje­šta­ja s ko­jom Hrvatska kon­ku­ri­ra na tr­ži­štu. Sva­ko do­dat­no opterećenje sma­nju­je kon­ku­rent­nost, što je u su­prot­nos­ti od stra­te­gi­je ra­zvo­ja tu­riz­ma i pre­po­ru­ka EU da se sma­nje op­te­re­će­nja gos­po­dar­stva, is­ti­ču. Pod­sje­ća­ju i da pri­ho­di od boravišne pris­toj­be iona­ko zna­čaj­no ras­tu zbog rasta do­la­za­ka, pa je ta­ko po­rast u 2016. go­di­ni iz­no­sio 6%, od­nos­no 25 mi­li­ju­na ku­na.

Izvor: DZS FOTOLIA

RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO U PRVOM TROMESJEČJU 2017.

Bo­ra­viš­na pris­toj­ba či­ni sas­tav­nio dio ci­je­ne smje­šta­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.