Lju­di is­e­lja­va­ju zbog ni­skih pri­ma­nja, a Vla­da se hva­li pa­dom ne­za­pos­le­nos­ti

Gu­ra­nje pod te­pih Eu­ros­tat po­ka­zu­je da smo po br­zi­ni pa­da bro­ja sta­nov­ni­ka tre­ći u EU, de­mo­gra­fi opo­mi­nju:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Eu­rop­ska uni­ja ne shva­ća, a re­kao bih Hrvatska još i ma­nje, oz­bilj­nost de­mo­graf­ske te­ma­ti­ke, ka­že de­mo­graf Stje­pan Šterc

Sta­re­nje sta­nov­niš­tva i ma­sov­na is­e­lja­va­nja mla­đe, radno ak­tiv­ne po­pu­la­ci­je, ra­pid­no se pro­bi­ja­ju na ljes­tvi­ci go­ru­ćih eko­nom­skih pro­ble­ma. Hrvatska je tre­ća čla­ni­ca EU po pa­du bro­ja sta­nov­ni­ka u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na s 8,7 pro­mi­la, od­mah na­kon Li­tve (14.2‰ ) i La­tvi­je (9.6‰), dok is­to­vre­me­no, Eu­rop­ska uni­ja bro­ji go­to­vo 512 mi­li­ju­na, od­nos­no tri pro­mi­la vi­še ne­go po­čet­kom 2016. Prem­da je u pro­sje­ku u Eu­ro­pu bi­la de­mo­graf­ski ne­utral­na, go­to­vo 1,5 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka vi­še po­s­lje­di­ca je ne­to mi­gra­ci­ja, oci­je­nio je Eu­ros­tat. Dok Eu­ro­pa zbra­ja efek­te mi­gra­ci­ja, u Hr­vat­skoj se ne zna eg­zak­t­no ko­li­ko je sta­nov­ni­ka u pro­tek­lih par go­di­na emi­gri­ra­lo u ino­zem­s­tvo, a oko pro­ble­ma is­e­lja­va­nja i da­lje vla­da zbu­nje­no nes­na­la­že­nje na svim ins­ti­tu­ci­onal­nim ra­zi­na­ma. Za de­mo­gra­fa Stje­pa­na Šter­ca je ne­jas­no ka­ko eg­zak­t­nih po­da­ta­ka nema ako pos­to­je ure­đe­ne sta­tis­ti­ke europ­skih ze­ma­lja ko­ji­ma se slu­že znans­tve­ni­ci. “Ni­je to enig­ma, Dr­žav­ni za­vod za sta­ti- sti­ku tre­ba pre­do­či­ti raz­mje­re is­e­lja­va­nja hr­vat­skoj jav­nos­ti. U Hr­vat­skoj se Vla­da hva­li pa­dom ne­za­pos­le­nos­ti, ali ona se do­ga­đa zbog is­e­lja­va­nja, a ne za­poš­lja­va­nja”, ka­že Šterc. “Eu­rop­ska uni­ja ne shva­ća, a re­kao bih Hrvatska još i ma­nje, oz­bilj­nost de­mo­graf­ske te­ma­ti­ke.

S ob­zi­rom na raz­mje­re pro­ble­ma, pod hit­no se mo­ra pri­je­ći na mo­del re­vi­ta­li­za­ci­je do­ma­će rad­ne sna­ge kroz sti­mu­la­tiv­ne mje­re po­pu­la­cij­ske po­li­ti­ke. Hr­vat­skoj je nuž­na kom­bi­na­ci­ja sti­mu­la­tiv­nih mje­ra re­vi­ta­li­za­ci­je po­pu­la­cij­ske po­li­ti­ke te se­lek­tiv­na imi­gra­ci­ja prema gos­po­dar­skim po­tre­ba­ma, a ne sti­hi­ja”, sma­tra Šterc. U zem­lji od 4,19 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, ka­ko nas vo­di Eu­rop­ski sta­tis­tič­ki ured, tek oko mi­li­jun i pol ra­di. Zad­nji po­da­ci ocr­ta­va­ju da od 3,5 mi­li­ju­na radno spo­sob­nih gra­đa­na 49,4 pos­to gra­đa­na je ne­ak­tiv­no. Po­s­lje­di­ce se već osje­ća­ju na mi­ro­vin­skom i zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu. Na le­đi­ma rad­ni­ka (ko­ji ni­su is­e­li­li) sve je ve­ći broj umi­rov­lje­ni­ka (omjer 1,16:1), a sve ih ma­nje fi­nan­ci­ra sve op­te­re­će­ni­ji zdrav­s­tve­ni sus­tav. O gos­po­dar­skim as­pek­ti­ma is­e­lja­va­nja u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi, ras­prav­lja­lo se i na kon­fe­ren­ci­ji HNBa ko­ja je ju­čer za­vr­ši­la u Du­brov­ni­ku, ka­že eko­no­mist Bo­ris Co­ta.

“Pro­blem is­e­lja­va­nja pra­ti niz ze­ma­lja sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, a po­ve­zan je s re­la­tiv­no ni­žim pri­ma­nji­ma. Pi­ta­nje je što sad na­pra­vi­ti; na­rav­no mo­ra­mo ja­ča­ti ins­ti­tu­ci­je i vla­da­vi­nu pra­va, ali i kad se sve to na­pra­vi ho­će­mo li za­us­ta­vi­ti pro­ce­se is­e­lja­va­nja? Na to od­go­vor ni­je bi­lo de­ci­di­ra­nog od­go­vo­ra me­đu eko­no­mis­ti­ma u ras­pra­vi”, is­ti­če Co­ta. Ia­ko de­mo­graf­ska po­li­ti­ka u po­s­ljed­njem sa­zi­vu Vla­de do­bi­la i svo­je re­sor­no mi­nis­tar­stvo, je­di­na kon­kret­na mje­ra za­sad je na­jav­lje­no po­di­za­nje ro­dilj­nih nak­na­da.

“Mi smo još uvi­jek u fa­zi re­to­ri­ke: svi po­dr­ža­va­ju de­mo­graf­sku ob­no­vu, ali ope­ra­tiv­no se ni­šta bit­no ne do­ga­đa jer di­za­nje nak­na­da mo­že bi­ti sa­mo jed­na u ni­zu mje­ra”, ka­že taj de­mo­graf.

“Nu­žan je niz stra­te­ških mje­ra ko­je se mo­ra­ju uk­lo­pi­ti u re­gi­onal­ni i na­ci­onal­ni kon­cept eko­nom­skog ra­zvo­ja, od­nos­no de­mo­gra­fi­ju pre­mjes­ti­ti iz so­ci­jal­ne i obi­telj­ske po­li­ti­ke.

Dok se ne shva­ti da je de­mo­gra­fi­ja ključ­no pi­ta­nje ra­zvo­ja Hr­vat­ske, do­tad je ilu­zor­no o to­me raz­go­va­ra­ti”, za­klju­ču­je Šterc.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.