Skok prodavatelja na eBayu sa zaradom od mi­li­jun eura

Br­zi rast Na naj­važ­ni­jim europ­skim tr­ži­šti­ma - Nje­mač­koj i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji - bi­lje­ži se rast od 49 pos­to, a u Ita­li­ji od 55 pos­to od 2013. do 2016.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Pro­da­ja na eBayu vr­lo br­zo mo­že pos­ta­ti biz­nis dos­lov­no vri­je­dan mi­li­ju­ne, po­ka­zu­ju po­s­ljed­nji po­da­ci tog ame­rič­kog in­ter­net­skog tr­gov­ca. Ka­ko pre­no­si Re­uters, broj prodavatelja s pro­me­tom vi­šim od mi­li­jun eura na ključ­nim je me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma za tu kom­pa­ni­ju Nje­mač­koj i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji sko­čio za go­to­vo 50 pos­to u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne.

Skok una­toč te­ča­ju

Po­da­ci eBaya objav­lje­ni u uto­rak po­ka­zu­ju da je u Nje­mač­koj proš­le go­di­ne bi­lo 1095 prodavatelja ko­ji su os­tva­ri­li pro­met vi­ši od mi­li­jun eura. U od­no­su na 2013. kada ih je bi­lo 731 ra­di se o po­ve­ća­nju od 49 pos­to. U Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji kom­pa­ni­ja je re­gis­tri­ra­la 663 prodavatelja s pri­ho­di­ma ve­ći­ma od mi­li­jun fun­ti što je is­to­vjet­ni pos­tot­ni rast kao i u nje­mač­kom slu­ča­ju.

U Bri­ta­ni­ji je 2013. bi­lo 443 prodavatelja s mi­li­jun­skim pri­ho­di­ma. Još je bo­lji re­zul­tat os­tva­ren u Ita­li­ji, tre­ćem tr­ži­štu po važ­nos­ti, gdje je u

raz­dob­lju za­bi­lje­žen rast od 55 pos­to na 93 prodavatelja. Za­nim­lji­vo je da je ova­ko sna­žan rast na tri eu­rop­ska tr­ži­šta os­tva­ren una­toč te­čaj­nim raz­li­ka­ma ko­je su zna­čaj­no us­po­ri­le rast eBaya izvan Ame­ri­ke.

Da­nas ve­ći­nom novo

Te­čaj je bio uz­rok i pa­du pri­ho­da na nje­mač­kom i bri­tan­skom tr­ži­štu ko­ja i da­lje do­no­se tre­ći­nu ukup­nih eBayo­vih pri­ho­da ko­ji su la­ni do­se­gli de­vet mi­li­jar­di do­la­ra. U struk­tu­ri pri­ho­da SAD su­dje­lu­je s 43 pos­to, od­nos­no 3,87 mi­li­jar­di do­la­ra i la­ni je to tr­ži­šte ras­lo ma­lo ma­nje od se­dam pos­to. Os­ta­tak Eu­ro­pe i os­ta­la me­đu­na­rod­na tr­ži­šta ras­la su de­vet pos­to su­dje­lu­ju­ći s 27 pos­to pri­ho­da kom­pa­ni­je. EBay će iz­vješ­će za dru­go tro­mje­se­čje obja­vi­ti 20. sr­p­nja, a ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju da će vi­dje­ti rast ne­to pri­ho­da za 3,6 pos­to na 2,31 mi­li­jar­di do­la­ra.

E Ba y spa­ja pro­da­va­te­lje i kup­ce, a kada je os­no­van pri­je 22 go­di­ne, pro­da­va­te­lji su nu­di­li rab­lje­nu ro­bu po sis­te­mu auk­ci­je. Da­nas je 80 pos­to ro­be pot­pu­no novo, a ve­ći­nom se pro­da­je po fik­s­nim ci­je­na­ma, iz­vi­jes­ti­la je kom­pa­ni­ja u prvom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju.

Ka­ko je ka­zao Phu­ong Nguyen, eBayev sta­ri­ji di­rek­tor za pro­da­ju, pro­da­va­te­lji na pet naj­ve­ćih europ­skih tr­ži­šta Nje­mač­koj, Bri­ta­ni­ji, Ita­li­ji, Fran­cu­skoj i Špa­njol­skoj u pro­sje­ku iz­vo­ze ro­bu u 20 dr­ža­va svi­je­ta. Os­ta­la važ­na tr­ži­šta za eBay uklju­ču­ju Aus­tra­li­ju, Juž­nu Ko­re­ju te, na­rav­no, Ki­nu.

Eu­rop­lja­ni iz­vo­ze pre­ko eBaya u pro­sje­ku u 20 dr­ža­va svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.