Pe­vec kre­će u ši­re­nje, ni­je na pro­da­ju Ame­ri­kan­ci­ma

Stra­te­gi­ja uklju­ču­je osva­ja­nje Ja­dra­na, te cen­tre ma­log for­ma­ta na kon­ti­nen­tu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Tvrt­ku je ogla­si­la in­te­res za kup­nju gra­đe­vin­skog zem­lji­šta, ve­li­či­ne od 15 do 20 ti­su­ća m2 na mo­ru

Na tvrt­ku Pe­vec ma­lo­pro­da­ja ne­pre­hram­be­ne ro­be s 1,4 mi­li­jar­de kuna ukup­nog pri­ho­da la­ni, s do­bi­ti od 75 mi­li­ju­na kuna (glav­ni­na se pred­la­že za po­kri­će gu­bi­ta­ka ko­ji su nak­nad­no is­pli­va­li), po sve­mu su­de­ći oko je ba­ci­la ame­rič­ka tvrt­ka HPS Inves­t­ment Part­ners (HPS), je­dan od vo­de­ćih svjet­skih igra­ča na po­lju inves­ti­ra­nja. Nes­luž­be­no se doz­na­je da je stav dijela di­oni­ča­ra, a na­vod­no i Upra­ve da se Pe­vec ne tre­ba pro­da­va­ti, ne­go da tre­ba os­ta­ti u hr­vat­skom vlas­niš­tvu, ali i da je to stvar skup­šti­ne di­oni­ča­ra či­ji je sas­tav vlas­nič­ki dis­per­zi­ran, pa je he­te­ro­ge­na. A ako se to kroz priz­mu vlas­nič­ke struk­tu­re po­t­vr­di, za mo­gu­ćeg ame­rič­kog inves­ti­to­ra Pe­vec bi do dalj­njeg mo­gao bi­ti pro­ma­še­na me­ta.

Ka­ko se doz­na­je, u pri­log to­me sti­že i pre­gršt naj­a­va. S jed­ne stra­ne kom­pa­ni­ja usre­do­to­če­na na dalj­nji rast, uglav­nom kroz or­gan­sko ši­re­nje pos­lo­va­nja u cen­tri­ma ko­ji su ve­ći­nom iz­najm­lje­ni, a po na­šim iz­vo­ri­ma i uz os­lo­nac u stra­te­gi­ji stva­ra­nja mre­že ko­jom bi Pe­vec pre­krio ci­je­lo hr­vat­sko tr­ži­šte, uklju­ču­ju­ći i po­li­ti­ku tzv. cen­ta­ra ma­log for­ma­ta, naj­av­lju­je do kra­ja ove go­di­ne otva­ra­nje još tri no­va cen­tra. Plan za osva­ja­nje ve­ćeg tr­žiš­nog ko­la­ča ko­ji u seg­men­tu ‘ura­di sam’ i ‘sve za dom’, ka­te­go­ri­je koje se po asor­ti­ma­nu di­je­lom prek­la­pa­ju i s Ike­om te Jy­skom, u Hrvatskoj se pro­cje­nju­je na 10-ak milijardi kuna, ukrat­ko, već je kre­nuo u re­ali­za­ci­ju. Po­t­vr­đe­no nam je u od­no­su na mre­žu cen­ta­ra kon­ti­nen­tal­nog dijela

biz­ni­sa da to uklju­ču­je no­ve cen­tre ko­ji će br­zo pro­ra­di­ti u Sla­von­skom Bro­du, Si­sku i Ča­kov­cu. Još pos­to­ji i mor­ski pos­lov­ni kon­tekst jer se na Ja­dran­skoj oba­li do­dat­no pla­ni­ra­ju Pe­ve­co­ve ak­tiv­nos­ti na otva­ra­nju no­vih cen­ta­ra u ve­ćim gra­do­vi­ma s vi­še od 10.000 sta­nov­ni­ka. Iz­nim­ka su je­di­no oni gra­do­vi gdje je Pe­vec već ak­ti­van, i to pod­sje­ti­mo kroz naj­am ra­di u Ri­je­ci, Ši­be­ni­ku i Du­brov­ni­ku, dok je u Za­dru od la­ni u svom cen­tru kup­lje­nom od Ba­umaxa, te je na­rav­no u Pu­li odav­no.

U tom smis­lu Upra­va na če­lu s pred­sjed­ni­kom Ju­ri­com Lo­vrin­če­vi­ćem, ko­ji ima i snaž­nu vlas­nič­ku po­lu­gu, ogla­si­la je da tvrt­ku za­ni­ma od pri­vat­nih vlas­ni­ka kup­nja atrak­tiv­nog gra­đe­vin­skog zem­lji­šta, ve­li­či­ne od 15 do 30 ti­su­ća m2. Po­ziv za­in­te­re­si­ra­nim pri­vat­nim pro­da­va­te­lji­ma je u ti­je­ku; na­ime, glas­no­go­vor­ni­ca Di­ja­na Jen­dra­šin­kin na­vo­di da Pe- vec pri­kup­lja po­nu­de “ka­ko bi raz­mo­tri­li mo­guć­nos­ti koje se nu­de za po­ten­ci­ja­le pro­daj­ne cen­tre i ima­li pro­cje­ne za sred­njo­roč­no raz­dob­lje”.

“O sve­mu će­mo na vri­je­me oba­vi­jes­ti­ti jav­nost, no naj­pri­je će­mo mo­gu­će po­ten­ci­ja­le eva­lu­ira­ti unu­tar kom­pa­ni­je”, po­ru­ču­ju iz Pe­ve­ca uz naj­a­vu da će se kom­pa­ni­ja služ­be­no ogla­si­ti svo­jim pri­op­će­njem u po­vo­du na­ga­đa­nja o HSP-oj po­ten­ci­jal­noj inves­ti­cij­skoj pre­oku­pa­ci­ji s Pe­ve­com.

U sva­kom slu­ča­ju in­di­ka­tiv­no je da su o Pe­ve­cu kao no­voj me­ti Ame­ri­ka­na­ca, ili bo­lje re­če­no ka­pi­ta­la stra­nog po­ri­jek­la ko­jeg za­ni­ma ka­ko mak­si­ma­li­zi­ra­ti za­ra­du, na­ga­đa­nja kre­nu­la na­kon što je po­t­vr­đe­no da će s ne­što ma­nje od 29 mi­li­ju­na eura HPS pre­uze­ti opo­rav­lje­ni dio biz­ni­sa slo­ven­skog Mer­ku­ra, ste­čaj­nog duž­ni­ka za ko­jeg je la­ni, zna­ko­vi­to, za­in­te­re­si­ran bio i sam

Pe­vec.

PLAN JE OSVA­JA­NJE DIJELA TRŽIŠTA KOJE JE U HRVATSKOJ PROCIJENJENO NA 10-AK MILIJARDI KUNA

Slo­ven­ska je dr­ža­va ovu tvrt­ku u pro­ble­mi­ma gru­pi­ra­la u dvi­je sku­pi­ne pa je iz­van kon­tek­s­ta pre­uzi­ma­nja u ste­ča­ju os­nov­nog biz­ni­sa os­tao bo­ga­ti ne­kret­nin­ski dio Mer­ku­ra. Ste­čaj slo­ven­skog lan­ca tr­go­vi­na teh­nič­kom ro­bom po­ka­zu­je se na vi­še na­či­na pro­duk­ti­van, pri­mje­ri­ce iz na­ve­de­nog iz­no­sa pla­ni­ra­ju se pod­mi­ri­ti ta­moš­nji vje­rov­ni­ci, ali to ni­je bio kad je ri­ječ o na­ve­de­nom pri­je­la­zu u hr­vat­ske ru­ke. I ta­ko za raz­li­ku od na­da­sve us­pješ­nog ras­ple­ta u ko­jem HSP vo­di glav­nu ri­ječ, va­lja po­no­vi­ti ka­ko je la­ni u sklo­pu is­tog pos­tup­ka ne sa­mo od­bi­je­na neo­bve­zu­ju­ća po­nu­da za pre­uzi­ma­nje Mer­ku­ra od stra­ne br­zo­ras­tu­ćeg Pe­ve­ca, ne­go mu je i za­bra­njen pris­tup do­ku­men­ta­ci­ji. Na­kon što je u ste­čaj­ne ana­le ušao kao naj­us­pješ­ni­ji hr­vat­ski ste­čaj s pre­us­tro­jem, pa i ši­re gle­da­no u re­gi­ji, pod zad­nje Pe­vec oči­gled­no eks­pan­di­ra u svom no­vom ra­zvoj­nom cik­lu­su, ali sa­mo na hr­vat­skom tr­ži­štu kroz or­gan­ski rast. Kup­nja Z1, kao i ne­dav­no Mer­ku­ro­vog cen­tra u Ča­kov­cu no­vi su is­ko­ra­ci.

Na Mer­ku­ru, mo­gu­će i ne­kret­ni­na­ma za koje je ta­ko­đer na­vod­no za­in­te­re­si­ran, po­en­ti­rat će HSP, u či­joj inves­ti­cij­skoj ma­ši­ne­ri­ji ra­di oko 100 inves­ti­cij­skih stručnjaka. Od os­ni­va­nja pri­je de­set go­di­na HSP pro­vo­di svo­je pos­lov­ne ope­ra­ci­je sa sje­di­štem u New Yor­ku te kroz 10ak no­vih ure­da na glo­bal­noj ra­zi­ni ta­ko da slo­ven­ska ‘lo­vi­na’ ula­zi u katalog u ko­jem pod svo­jim uprav­lja­njem dr­ži oko 39 milijardi do­la­ra vri­jed­nos­ti imo­vi­ne. Kon­kret­ni­je, HSP se sa svo­jim inves­ti­cij­skim ak­tiv­nos­ti­ma uklju­ču­je u tre­nut­ku kad je zre­lo vri­je­me za pre­uzi­ma­nje i kroz nas­to­ja­nje da osi­gu­ra na­pla­tu tzv. ju­ni­or du­ga i vlas­nič­kih vri­jed­nos­ni­ca u ši­ro­kom spek­tru in­dus­tri­ja. Ina­če od ra­ni­je je poz­nat i kao Hig­h­brid­ge glav­ne stra­te­gi­je, a kao di­onič­ko druš­tvo u pri­vat­nom vlas­niš­tvu spe­ci­ja­li­zi­ra­no za du­go­ve i me­za­ni­ne ula­ga­nja la­ni je kup­lje­no od JP Mor­ga­na, s ti­me da je pre­ma jav­nim po­da­ci­ma biv­ši ti­tu­lar za­dr­žao stra­te­gi­je hed­ge fon­da Hig­h­brid­gea.

Bit će za­nim­lji­vo i za no­ve us­po­red­be po­god­no ono što će u nas­tav­ku po­ka­za­ti kad se na tr­ži­štu su­če­le sta­ri kon­ku­ren- ti. Po ana­li­ti­ča­ri­ma, ia­ko kon­ku­ren­ci­ja, Mer­kur i Pe­vec su u ne­koj vr­sti si­ner­gi­je, a sva­ka se ma­lo­pro­da­ja mo­ra ši­ri­ti pod pri­ti­skom oče­ki­va­nja što od ban­ka­ra, što od do­bav­lja­ča i di­oni­ča­ra, sa­mo je pi­ta­nje ka­ko. Pri­mje­ri­ce, bri­tan­ski Tes­co je upra­vo ku­pio za 3,5 ml­rd. funTi ve­le­pro­daj­nu tvrt­ku Bo­oker, spe­ci­ja­li­zi­ra­nu i za ops­kr­bu onli­ne (20%) za lo­ka­ci­je kao što su ki­no dvo­ra­ne i ma­ri­ne.

To je je­dan od pri­mje­ra ši­re­nja u ok­vi­ru na­ci­onal­nih gra­ni­ca ko­ji pra­ti lo­gi­ku ula­ska u sli­čan biz­nis da bi do­bio vi­še na eko­no­mi­ji obuj­ma. Mer­kur ima do­bre lo­ka­ci­je, i sad že­li mak­si­ma­li­zi­ra­ti svo­je ula­ga­nje, a iz­me­đu Pe­ve­ca i Mer­ku­ra Ame­ri­kan­ci bi mo­gli vi­dje­ti si­ner­gi­ju i u kom­bi­na­ci­ji s kup­njom ne­kret­ni­na Mer­ku­ra te Pe­ve­ca, ka­že je­dan ko­men­ta­tor, mo­gli bi stvo­ri­ti snaž­nu hr­vat­skos­lo­ven­sku kom­pa­ni­ju. Mje­ri­lo je svi­ma Ba­uha­us s vi­še od 100 mi­li­ju­na kuna ne­to do­bi­ti u RH, ko­ji je broj 1 u Eu­ro­pi, oko 10 pu­ta pro­fi­ta­bil­ni­ji od Pe­ve­ca, kao i ve­lik po­ten­ci­jal sa­mog biz­ni­sa. S vi­so­kim EBITDA, ve­ćom od 10%, is­ti­če se Jysk, a da taj biz­nis ni­je jed­nos­ta­van po­ka­zu­je slu­čaj pov­la­če­nja Ba­umaxa i Obi­ja či­ji pros­tor pi­ki­ra po­pu­ni­ti Pe­vec. Skup­šti­na di­oni­ča­ra kra­jem mje­se­ca je po miš­lje­nju poz­na­va­te­lja ključ­na jer ako se po­ka­že, što se i oče­ku­je, da Di­cen­tra kon­tro­li­ra rad Upra­ve i NOa, mo­ći će se re­ći da je za­vr­ši­lo pre­uzi­ma­nje Pe­ve­ca od stra­ne te osječ­ko­vu­ko­var­ske tvrt­ke.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Upra­va tr­go­vač­kog lan­ca na če­lu s Ju­ri­com Lo­vrin­če­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.