Pet mje­se­ci kon­cer­na

U seg­men­tu sla­do­le­da i vo­de 240 mil. kuna ope­ra­tiv­ne do­bi­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

U niz Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja pri­pre­ma­ju se na­cr­ti pla­no­va odr­ži­vos­ti, a za ci­je­lu Gru­pu on se oče­ku­je do kra­ja ruj­na

Ključ­ne kom­pa­ni­je iz Agro­ko­ro­va tr­go­vač­kog biz­ni­sa u pr­vih su pet mje­se­ci os­tva­ri­le ne­ga­ti­van ope­ra­tiv­ni re­zul­tat, dok su pre­hram­be­ne pro­izvod­ne kom­pa­ni­je i u slo­že­nim okol­nos­ti­ma pos­lo­va­nja kon­cer­na, na­ro­či­to pri­je i ne­po­sred­no na­kon uvo- đe­nja iz­van­red­ne upra­ve, ima­le po­zi­ti­van re­zul­tat. Ne­ke su to od in­for­ma­ci­ja koje je po­nu­di­lo naj­no­vi­je, tre­će mje­seč­no iz­vješ­će An­te Ram­lja­ka.

Se­zo­nal­nost pos­lo­va­nja s uobi­ča­je­no ni­žom pro­fi­ta­bil­noš­ću u pr­vom i dru­gom kvar­ta­lu, a na­ro­či­to pro­ble­mi s manj­kom lik­vid­nos­ti te po­s­lje­dič­no sta­nji­va­njem za­li­ha i pa­dom bro­ja ku­pa­ca oče­ki­va­no su se snaž­ni­je odra­zi­li na 5mje­seč­ni skor seg­men­ta tr­go­vi­ne. “Po­du­ze­ća iz sek­to­ra Ma­lo­pro­da­je i Ve­le­pro­da­je te Pre­hra­ne, a po­se­bi­ce ona u Hrvatskoj, naj­bo­lje re­zul­ta­te os­tva­ru­ju za ljet­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne ko­ja je tek za­po­če­la”, na­po­mi­nje se u iz­vješ­ću. Ka­ko je u me­đu­vre­me­nu je ri­je­še­no pi­ta­nje do­dat­ne lik­vid­nos­ti kao važ­ne pret­pos­tav­ke za nor­ma­li­za­ci­ju nov­ča­nih ti­je­ko­va, is­ti­če se i da se “broj ku­pa­ca opo­ra­vio i sad je vr­lo bli­zu oni­ma pret­hod­nih go­di­na”.

Pre­ma pr­vim ne­kon­so­li­di­ra­nim po­da­ci­ma za po­dru­čje tr­go­vi­ne unu­tar tzv. ogra­ni­če­ne Gru­pe Agro­kor, Kon­zum je u pet mje­se­ci os­tva­rio 3,43 mi­li­jar­de kuna pri­ho­da, Kon­zum BiH 943 mi­li­ju­na, Ti­sak 805 mi­li­ju­na te Vel­pro Cen­tar 755 i Vel­pro BiH 105 mi­li­ju­na kuna. Svi su to raz­dob­lje za­klju­či­li ne­ga­tiv­nom EBITDAom. Naj­ve­ći mi­nus, da­ka­ko, os­tva­ri­li su Kon­zum (62 mi­li­ju­na), Vel­pro Cen­tar (50 mi­li­ju­na) i Kon­zum BiH (44 mil. kuna). Što te broj­ke zna­če u od­no­su na 2016. , iz­vješ­će ne da­je od­go­vor jer još tra­je re­vi­zi­ja fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja za 2016.

U gru­pi Pre­hra­ne naj­ve­ći pri­ho­di os­tva­re­ni su u seg­men­tu vo­de: Jam­ni­ca, Sa­ra­jev­ski Ki­se­ljak i Ro­to Di­na­mic za­bi­lje­ži­li su 955 mi­li­ju­na kuna pri­ho­da, i to uz 118 mi­li­ju­na kuna EBITDAe. Pro­izvod­nja sla­do­le­da i smrz­nu­te hra­ne u Le­du, Le­do Či­tlu­ku i Fri­ko­mu do­ni­je­la je 768 mil. kuna pri­ho­da i 119 mil. ope­ra­tiv­ne do­bi­ti. Seg­ment ulja i mar­ga­ri­na, tj. Zvi­jez­da i Di­ja­mant os­tva­ri­li su 680 mil. kuna pri­ho­da i 49 mi­li­ju­na EBITDAe, a mes­na pro­izvod­nja PIK Vr­bov­ca pri­ho­do­va­la je 665 mil. kuna uz 29 mil. ope­ra­tiv­ne do­bi­ti. Ina­če, u niz Agro­ko­ro­vih kom­pa­ni­ja pri­pre­ma­ju se na­cr­ti pla­no­va odr­ži­vos­ti, a plan za ci­je­lu Gru­pu oče­ku­je se do kra­ja ruj­na.

U me­đu­vre­me­nu se broj ku­pa­ca opo­ra­vio i sad je vr­lo bli­zu onom pret­hod­nih go­di­na, ka­že Ram­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.