Ne­ubra­no će os­ta­ti 30 pos­to smi­lja u Her­ce­go­vi­ni

Slom Ma­li pro­izvo­đa­či ove go­di­ne ne mo­gu na­ći ot­kup­lji­va­če

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Slom

Ma­li pro­izvo­đa­či ove go­di­ne ne mo­gu na­ći ot­kup­lji­va­če

Ve­ći­na uz­ga­ji­va­ča nema nov­ca za des­ti­la­ci­ju jer des­ti­li­ra­nje jed­ne to­ne smi­lje sto­ji oko 500 ma­ra­ka

Vi­še po­ljo­pri­vred­nih udru­ga ape­li­ra­lo je u po­s­ljed­njih dva mje­se­ca na en­ti­tet­ske, žu­pa­nij­ske i dr­žav­nog mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de, kao i gos­po­dar­ske ko­mo­re i Vanj­sko­tr­go­vin­sku ko­mo­ru BiH da im po­mog­nu. Tek u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko da­na, ka­da su ma­li­na­ri naj­a­vi­li blo­ka­de po­je­din­ci iz ins­ti­tu­ci­ja su re­agi­ra­li, dok na pro­izvo­đa­če smi­lja po­li­tič­ka eli­ta uop­će ne oba­zi­re paž­nju, pi­še Dnev­ni list.

Ne­ko­li­ko pu­ta ve­li­ki i ma­li pro­izvo­đa­či smi­lja, kao i struč­nja­ci stra­ži­li su da vlast ovu gra­nu po­ljo­pri­vre­de uba­ci u sus­tav, za­šti­ti pro­izvo­đa­če i po­tak­ne pro­izvod­nju jer je Her­ce­go­vi­na bez po­mo­ći dr­ža­ve već uda­ri­la te­me­lje u tom po­dru­čju. Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, po­ti­ca­ji ni­su to­li­ko važ­ni, važ­no im je da dr­ža­va za­šti­ti i pro­mo­vi­ra u svi­je­tu her­ce­go­vač­ki brend i da spri­je­či ne­le­gal­no tr­ži­šte.

Na jav­ne po­zi­ve i ape­le nit­ko ne re­agi­ra, a pr­va pra­va že­tva smi­lja u Her­ce­go­vi­ni go­to­vo da je pro­pa­la, na­vo­di list. To­ne smi­lja os­tat će na nji­va­ma jer ma­li pro­izvo­đa­či ni­su mo­gli na­ći ot­kup­lji­va­če ko­ji će im ot­ku­pi­ti tzv. ze­le­nu ma­su, a s dru­ge stra­ne ni­su ima­li nov­ca za pre­ra­du smi­lja u ulje, da bi ga mo­žda pro­da­li na taj na­čin.

Ma­li ka­pa­ci­tet des­ti­le­ri­ja

Oni ko­ji su ima­li sre­će i pro­da­li ze­le­nu ma­su da­li su je za vr­lo ni­sku ci­je­ne. Tek je ne­ko­li­ko her­ce­go­vač­kih des­ti­le­ri­ja, ia­ko su bi­li pod pri­ti­skom, od­lu­či­lo pla­ti­ti ki­lo­gram svje­že ma­se od 2 do 2,5 ma­ra­ka (8 do 10 kuna). Ka­žu da je to re­al­no i da ima­ju za­ra­du i na taj na­čin, ali da ni­su ima­li pros­to­ra za ot­kup ve­li­kih ko­li­či­na.

Dru­gi su ot­kup­lji­va­li za ci­je­nu od 0,5 do 1,3 mar­ke po ki­lo­gra­mu svje­že ma­se, no ni kod njih nema do­volj­no pros­to­ra za ot­kup ve­li­kih ko­li­či­na. Ma­lim pro­izvo­đa­či­ma spas su po­nu­di­li u Udru­zi ma­lih pro­izvo­đa­ča smi­lja iz koje su oba­vi­jes­ti­li čla­no­ve da su naš­li kup­ca za ulje smi­lja. Pri­je to­ga, mo­ra se smi­lje pre­ra­di­ti i pos­la­ti na ana­li­zu, a ci­je­na ki­lo­gra­ma ulja tre­ba­la bi bi­ti 1000 eura.

Ono što pro­izvo­đa­če od­bi­ja jes­te to što ni­su sprem­ni vi­še nov­ca ula­ga­ti smi­lje jer ne vje­ru­ju da će si­tu­aci­ja bi­ti bo­lja. Ve­ći­na njih nema ni nov­ca za des­ti­la­ci­ju jer des­ti­li­ra­nje jed­ne to­ne smi­lje sto­ji oko 500 ma­ra­ka. Oni ko­ji ima­ju nov­ca sto­je u re­du za če­ka­nje jer ka­pa­ci­tet des­ti­le­ri­ja u Her­ce­go­vi­ni ni­je to­li­ki da u tje­dan da­na mo­že pre­ra­di­ti sve na­sa­de i mno­gi se bu­ne ka­ko im se smi­lje već osu­ši­lo i ka­ko je po­če­lo gu­bi­ti ete­rič­nost.

U jed­noj her­ce­go­vač­koj des­ti­le­ri­ji rek­li su da će oko 30 pos­to na­sa­da ove go­di­ne os­ta­ti ne­ubra­no.

U me­đu­vre­me­nu su de­se­ci gra­đa­na svo­je na­sa­de pre­ora­li iz pr­ko­sa. Svi­ma nji­ma, pi­še Dnev­ni list, ni­su kri­vi ni

oni ko­ji su obe­ća­va­li pros­pe­ri­tet na­kon sad­nje smi­lja, ni oni ko­ji nu­de ma­le ci­je­ne, već dr­ža­va ko­ja je svo­jim ne­ma­rom i ne­za­in­te­re­si­ra­noš­ću za ma­log čo­vje­ka uni­šti­la još jed­nu šan­su za bo­lje su­tra.

O pro­ble­mi­ma sa smi­ljem po­če­lo se pi­sa­ti još u ožuj­ku ove go­di­ne. Pri­ča o bo­ga­će­nju na proizvodnji smi­lja, her­ce­go­vač­kog “žu­tog zla­ta”, ka­ko su ga mno­gi na­zva­li zbog vi­so­ke ot­kup­ne ci­je­ne, a po­seb­no zbog ci­je­ne ulja ko­ja se pro­izvo­de od te bilj­ke, već ta­da zaš­la je na stran­pu­ti­cu.

Ci­je­na je dras­tič­no pa­la, ulje od proš­le go­di­ne ni­je se pro­da­lo, ta­ko da je ot­kup za­pi­njao već ta­da. Pri­je dvi­je i pol go­di­ne ka­da je po­če­la “smi­ljo­ma­ni­ja” u Her­ce­go­vi­ni ot­kup­na ci­je­na smi­lja u jed­nom tre­nut­ku na­ras­la je do se­dam ma­ra­ka po ki­lo­gra­mu (oko 28 kuna), po­če­le su pri­če o si­gur­nom ot­ku­pu, čak i o ve­li­kom za­ni­ma­nju Ki­ne­za i Ko­re­ja­ca za her­ce­go­vač­ko ulje.

Ve­li­ki će se sna­ći

Svi ko­ji su mo­gli po­če­li su ma­sov­nu sad­nju, ali su već ta­da mno­gi upo­zo­ra­va­li da će pre­ve­li­ka pro­izvod­nja sru­ši­ti ci­je­nu što će na kra­ju do­ves­ti do uru­ša­va­nja ci­je­log pos­la. Mno­gi su se pro­izvo­đa­či kre­dit­no za­du­ži­li s uvje­re­njem da će vr­lo br­zo po­vra­ti­ti ulo­že­na sred­stva. “Pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, u Her­ce­go­vi­ni je os­ta­la ne­pro­da­na jed­na to­na ulja. To ne ide u pri­log ni­ko­me, a po­seb­no ma­lim pro­izvo­đa­či­ma ko­ji će si­gur­no i u na­do­la­ze­ćoj se­zo­ni ima­ti pro­ble­ma s ot­ku­pom smi­lja i pro­da­jom ulja. Ve­ći pro­izvo­đa­či već se se sna­ći, ia­ko dr­žim da je si­tu­aci­ja ja­ko te­ška i tre­ba se okre­ta­ti dru­gim kul­tu­ra­ma”, re­kao je ta­da za Dnev­ni list Mar­ko Ma­tić, vo­di­telj Po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge Loz­ni­ca iz Čap­lji­ne. Ot­kup­na ci­je­na iz­no­si­la je oko 2,5 KM (10 kuna).

“S nes­trp­lje­njem če­ka­mo sr­panj. Jed­nos­tav­no, zbog ve­li­kih ko­li­či­na pre­tr­pa­no je svjet­sko tr­ži­šte pa su mno­gi već iz­gu­bi­li vo­lju raz­go­va­ra­ti o ovoj te­mi, a ka­mo­li na­la­zi­ti rje­še­nja”, re­kao je Ma­tić. Dra­gan Ri­pić, vo­di­telj des­ti­le­ri­je Eko Her­ce­go­vi­na u Ras­to­va­či kod Po­su­šja, objas­nio je da ka­da je ri­ječ o nas­tav­ka tog pos­la u Her­ce­go­vi­ni ljudi ne smi­ju bi­ti pre­vi­še op­ti­mis­tič­ni.

HRVOJE JELAVIĆ/

De­se­ci pro­izvo­đa­ča svo­je na­sa­de pre­ora­li su iz pr­ko­sa pre­ma dr­ža­vi ko­ja o nji­ma ne bri­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.