Nje­mač­ka gu­bi ti­tu­lu naj­ve­ćeg tržišta svi­nje­ti­ne

Po­tro­še­no naj­ma­nje me­sa

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Ko­ba­si­ce na cr­noj lis­ti

Po­tro­še­no naj­ma­nje me­sa

Zbog okre­ta­nja zdra­vi­joj pre­hra­ni, ali i pri­lje­va mi­gra­na­ta po­troš­nja će nas­ta­vi­ti pa­da­ti

Di­je­lom zbog okre­ta­nja tren­du zdra­vi­je pre­hra­ne, a di­je­lom zbog pri­lje­va mi­gra­na­ta, u Nje­mač­koj se je­de sve ma­nje svinj­skog me­sa, a taj bi se trend tre­bao nas­ta­vi­ti i idu­ćih go­di­na. Pre­ma služ­be­nim po­da­ci- ma na koje se po­zi­va Blo­om­berg, proš­le je go­di­ne u Nje­mač­koj po­tro­še­no naj­ma­nje svi­nje­ti­ne po gla­vi sta­nov­ni­ka od 2005. go­di­ne, sve­ga 36,2 ki­lo­gra­ma.

Pad od 10 pos­to

Nje­mač­ka je naj­ve­ći po­tro­šač svi­nje­ti­ne u Eu­ro­pi, a još 2011. Ni­jem­ci su po­je­li 40,1 ki­lo­gram te vr­ste me­sa.

Pre­ma po­da­ci­ma Eu­ro­mo­ni­to­ra, ukup­na po­troš­nja svinj­skog me­sa u pet je go­di­na sma­nje­na za 10 pos­to na pri­bliž­no dva mi­li­ju­na to­na. No, dok po­traž­nja za svi­nje­ti­nom u

NJE­MAČ­KA VEGETARIJANSKA UNIJA

PRO­CJE­NJU­JE DA JE DA­NAS SVAKI DESETI NIJEMAC VEGETARIJANAC, A U PROŠLOM DESETLJEĆU TO JE BIO TEK SVAKI STOTI GRAĐANIN

Nje­mač­koj opa­da, ras­te u su­sjed­nim dr­ža­va­ma, Polj­skoj, Fran­cu­skoj i Aus­tri­ji. Okre­ta­nje le­đa svi­nje­ti­ni na pr­vi je po­gled po­ma­lo za­ču­đu­ju­će u dr­ža­vi ko­ja ima vi­še od 1500 vr­sta ko­ba­si­ca koje se ve­ći­nom ra­de od svinj­skog me­sa, a ko­ba­si­ci Cur­rywurst po­sve­ćen je i je­dan ci­je­li mu­zej. Nje­mač­ke kla­oni­ce go­diš­nje tre­ba­ju 60 mi­li­ju­na svi­nja.

Me­đu­tim, taj trend os­li­ka­va pro­mje­nu u pre­hram­be­nim na­vi­ka­ma Ni­je­ma­ca ko­ji­ma je sve priv­lač­ni­ja pi­le­ti­na i go­ve­di­na, ali i vegetarijanska pre­hra­na.

U Do­njoj Sa­skoj sr­cu nje­mač­kog svi­njo­goj­stva tvrt­ke koje se ba­ve pre­ra­dom svinj­skog me­sa is­ti­ču ka­ko je pro­da­ja mes­nih pre­ra­đe­vi­na pa­la pet pos­to, ali ve­ge­ta­ri­jan­ske ver­zi­je ko­ba­si­ca bi­lje­že skok pro­da­je za tre­ći­nu. U ukup­nim pri­ho­di­ma ve­ge­ta­ri­jan­ske ko­ba­si­ce su­dje­lu­ju s 26 pos­to.

Do kra­ja de­set­lje­ća ve­ge­ta­ri­jan­ski pro­izvo­di trebali bi su­dje­lo­va­ti s 40 pos­to u pri­ho­di­ma, ka­že glas­no­go­vor­nik obi­telj­ske tvrt­ke iz Bad Zwis­c­he­nah­na. Tre­nut­no je svaki deseti Nijemac vegetarijanac dok je pri­je de­set go­di­na to bio svaki stoti, pro­cje­nju­je Nje­mač­ka vegetarijanska unija. Vi­še od 200 ve­ge­ta­ri­jan­skih ku­ha­ri­ca objav­lje­no je proš­le go­di­ne, dvos­tru­ko vi­še ne­go sa­mo go­di­nu ra­ni­je.

Ve­ća svi­jest

Za­zi­ra­nje od svi­nje­ti­ne uz­ro­ko­va­la je i ve­ća svi­jest o lo­šim uvje­ti­ma uz­go­ja u ne­kim far­ma­ma gdje svi­nje ima­ju ma­nje od če­tvor­nog me­tra pros­to­ra. Tu je i za­bri­nu­tost o utje­ca­ju na zdrav­lje na­kon što je Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja sta­vi­la su­ho­mes­na­te pro­izvo­de na po­pis kan­ce­ro­ge­nih pro­izvo­da. “Svi­nje­ti­na ima lo­šu re­pu­ta­ci­ju u Nje­mač­koj. Po­troš­nja ne ras­te”, ka­že Mat­t­hi­as Ko­hl­mül­ler iz Po­ljo­pri­vred­nog in­for­ma­cij­skog cen­tra.

Ka­ko uz­goj sto­ke ge­ne­ri­ra 14 pos­to stak­le­nič­kih pli­no­va, u kan­ti­ni mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša vi­še se ne slu­že je­la od me­sa i ri­be ka­ko bi se po­ka­za­lo da je vegetarijanska pre­hra­na kli­mat­ski pri­mje­re­ni­ja, ka­že glas­no­go­vor­ni­ca Ni­na Wet­tern. Pri­ljev vi­še od mi­li­jun mi­gra­na­ta, uglav­nom iz mus­li­man­skih dr­ža­va, ta­ko­đer ima utje­ca­ja.

Iz­bje­ga­va­nje svi­nje­ti­ne iz vjer­skih raz­lo­ga po­ve­ća­lo je po­traž­nju za ja­nje­ti­nom i ja­re­ti­nom na naj­vi­šu ra­zi­nu u po­s­ljed­njih osam go­di­na.

FOTOLIA

Do kra­ja de­set­lje­ća ve­ge­ta­ri­jan­ski pro­izvo­di do­ni­jet će 40 pos­to pri­ho­da pre­ra­đi­va­či­ma me­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.