Iz EU još 101,4 mi­li­ju­na eura za grad­nju LNG-a na Kr­ku

Tre­ći­na iz­no­sa No­vi no­vac za ter­mi­nal za ukap­lje­ni plin pr­vi pri­mjer da ener­get­ski EU fond CEF su­fi­nan­ci­ra grad­nju tak­vog kom­plek­sa. To će u ko­nač­ni­ci sni­zi­ti i ta­ri­fu pli­na za gos­po­dar­stvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

RAČUNICA LNG TERMINALA NA KR­KU I TARIFA PLI­NA KO­JI SE PREKO NJEGA NUDI POTROŠAČIMA U GOSPODARSTVU, BIT ĆE ZA 27,9% MANJA, ŠTO ZNAČI I KONKURENTNIJA

Po­vrh 6 mi­li­ju­na eura do­sad do­di­je­lje­nih iz europ­skog pro­ra­ču­na tvrt­ki LNG Hr­vat­ska za pri­prem­ne stu­di­je, EU se spre­ma do­di­je­li­ti još bes­po­vrat­nih 101,4 mi­li­ju­na eura za grad­nju LNG terminala na Kr­ku. Ti­me će EU po­kri­ti 27,9 pos­to tro­ško­va grad­nje, a ugo­vor o do­dje­li bit će, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, pot­pi­san u ruj­nu.

Po­da­tak da je u pri­pre­mi do­dje­la još nov­ca za plu­ta­ju­ći LNG ter­mi­nal kod Omiš­lja na Kr­ku ot­kri­la je Kse­ni­ja Kom­ko­vaTa­ta­ri­unas iz INEAe, agen­ci­je EU ko­ja uprav­lja s 27,4 ml­rd. eura iz CEFa, fon- da za ener­get­sko po­ve­zi­va­nje Eu­ro­pe. Ona je s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­skih i EU ins­ti­tu­ci­ja i di­rek­to­rom LNG Hr­vat­ske su­dje­lo­va­la na okru­glom sto­lu o LNGu na Kr­ku, ko­ji su ju­čer u Bruxel­le­su or­ga­ni­zi­ra­li euro­par­la­men­tar­ka Iva­na Ma­le­tić i or­ga­ni­za­ci­ja Cro­ati­aEU Bu­si­ness Co­un­cil.

No­vi no­vac za ter­mi­nal za ukap­lje­ni plin na Kr­ku bit će pr­vi pri­mjer u ko­jem CEF su­fi­nan­ci­ra grad­nju tak­vog terminala ig­dje u EU, što go­vo­ri o važ­nos­ti tog hr­vat­skog pro­jek­ta za ener­get­sku si­gur­nost EU. Ipak, udio su­fi­nan­ci­ra­nja od 27,9 pos­to ma­nji je od ono­ga što je LNG Hr­vat­ska tra­ži­la: 50 pos­to. No, ka­ko se ju­čer ču­lo u Eu­rop­skom par­la­men­tu, “pok­lo­nje­nom ko­nju se ne gle­da u zu­be”. A pok­lo­nje­nih 101,4 mi­li­ju­na eura znači da će računica LNG terminala na Kr­ku i tarifa pli­na ko­ji se preko njega nudi potrošačima u gospodarstvu, bi­ti za 27,9% manja, znači i konkurentnija. Di­rek­tor tvrt­ke LNG Hr­vat­ska Go­ran Fran­čić objaš­nja­va da će os­ta­le dvi­je tre­ći­ne tro­ška grad­nje po­kri­ti suv­las­ni­ci, ko­ji će mo­ći ku­pi­ti udje­le kroz stra­te­šku ka­pi­ta­li­za­ci­ju tvrt­ke, u vlas­niš­tvu HEPa i Pli­na­cra, a dio će po­kri­ti i za­jam. Plan je da plu­ta­ju­ći LNG ter­mi­nal bu­de sa­gra­đen do kra­ja 2019. ili po­čet­ka 2020. go­di­ne.

PIXSELL

Ter­mi­nal za ukap­lje­ni naf­t­ni plin tre­bao bi bi­ti sa­gra­đen do kra­ja 2019. ili po­čet­ka 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.