Gra­do­vi­ma 140 auto­bu­sa – bes­plat­no

Pri­li­ka sno­va EU će su­fi­nan­ci­ra­ti 85 pos­to iz­no­sa od ukup­no 300 mi­li­ju­na kuna, a os­ta­tak će na­mak­nu­ti dr­ža­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Vo­zi­lo ne smi­je sta­ja­ti vi­še od 250.000 eura, a pri­je­voz­nik mo­ra ima­ti vi­še od mi­li­jun put­ni­ka i pri­je­đe­nih ki­lo­me­ta­ra go­diš­nje

Ka­ko bi pro­mo­vi­ra­li ko­ri­šte­nje jav­nog pri­je­vo­za, ko­ji u Hrvatskoj ko­ris­ti sve­ga 12 pos­to gra­đa­na, dr­ža­va je omo­gu­ći­la grad­skim jav­no­pri­je­voz­nič­kim po­du­ze­ći­ma da bes­plat­no ob­no­ve svo­je voz­ne par­ko­ve.

Sa­mi bi­ra­ju brend i vr­stu

Na­ime, ra­di se o na­bav­ci 140 auto­bu­sa za de­vet grad­skih po­du­ze­ća vri­jed­nih 300 mi­li­ju­na kuna, a ko­ji će s 85 pos­to iz­no­sa bi­ti fi­nan­ci­ra­ni iz EU fon­do­va, a os­ta­tak nov­ca će iz­dvo­ji­ti re­sor­no Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re. U pro­jekt su uklju­če­ni gra- do­vi Osi­jek, Split, Za­dar, Si­sak, Ri­je­ka, Za­greb, Du­brov­nik, Pu­la i Vin­kov­ci. Je­dan od gra­do­va ko­ji su se pr­vi uklju­či­li u pro­jekt je bio Si­sak sa svo­jim ko­mu­nal­nim po­du­ze­ćem Au­to pro­met Si­sak koje oče­ku­je da će do­bi­ti 25 mi­li­ju­na kuna za 18 no­vih auto­bu­sa. Ka­ko po­jaš­nja­va Darko Ma­jić, di­rek­tor Au­to­pro­me­ta, ra­di se o na­tje­ča­ju za auto­bu­se sred­nje i ni­že ka­te­go­ri­je na­mi­je­nje­ne grad­skom pri­je­vo­zu. “Na­tje­čaj, po odo­bre­noj stu­di­ji iz­ve­di­vos­ti, pro­vo­di­mo sa­mi i ni­smo ogra­ni­če­ni u iz­bo­ru bren­da i vr­ste auto­bu­sa. Ne­ki­ma tre­ba­ju ve­li­ki zglob­ni auto­bu­si, a dru­gi­ma kom­bi­auto­bu­si ta­ko da je tu te­ško ge­ne­ra­li­zi­ra­ti. Uvjet je da auto­bus ne bu­de skup­lji od 250 ti­su­ća eura te da ima eko­lo­ški mo­tor stan­dar­da Eu­ro6. Na­rav­no, da bi­smo uop­će su­dje­lo­va­li u pro­jek­tu mo­ra­li smo za­do­vo­lji­ti ne­ke ba­zič­ne uvje­te po­put či­nje­ni­ce da ima­mo go­diš­nje ukup­no vi­še od mi­li­jun put­ni­ka te is­to to­li­ko pri­je­đe­nih ki­lo­me­ta­ra. Na vi­si­nu pot­po­re je utje­ca­lo i to ko­li­ko nam je star voz­ni park”, is­ti­če Ma­jić. Do­da­je da će stu­di­ja iz­ve­di­vos­ti ovih da­na bi­ti pre­da­na na pro­cje­nu u EU me­ha­ni­zam JASPERS, a os­ta­lo će ovi­si­ti o br­zi­ni bi­ro­kra­ci­je. U Si­sku oče­ku­ju da bi, u ide­al­nim uvje­ti­ma, auto­bu­si gra­dom mo­gli vo­zi­ti oko No­ve go­di­ne.

Na re­du vla­ko­vi i auto­bu­si

Osim na­ba­ve auto­bu­sa, Mi­nis­tar­stvo pla­ni­ra i na­ba­vu no­vih 12 elek­tro­mo­tor­nih vla­ko­va te re­fi­nan­ci­ra­nje 20 već na­bav­lje­nih vla­ko­va za HŽ Put­nič­ki pri­je­voz. Što se po­mor­skog pri­je­vo­za ti­če, u ti­je­ku su pri­pre­me za iz­ra­du stu­di­je ra­zvo­ja obal­nog li­nij­skog po­mor­skog pro­me­ta. Stu­di­jom će se, na­vo­de u Mi­nis­tar­stvu, stvo­ri­ti i uvje­ti za mo­der­ni­za­ci­ju flo­te bro­do­va ko­ji obav­lja­ju us­lu­gu pri­je­vo­za u sus­ta­vu obal­nog li­nij­skog po­mor­skog pro­me­ta. Re­zul­tat svih na­ve­de­nih ula­ga­nja, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu, tre­ba­lo bi bi­ti po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti jav­nog pri­je­vo­za.

BORNA FILIĆ/

I Za­greb će do­bi­ti no­vac za na­ba­vu no­vih auto­bu­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.