Vlada mis­li u tri go­di­ne udvos­tru­či­ti broj IT stručnjaka

Potpora STEM-u Uz vi­še sti­pen­di­ja za si­ro­maš­ne go­diš­nje i njih 3000 za stu­di­ra­nje zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­je, in­že­njer­stva i ma­te­ma­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vlada je naš­la sred­nje­roč­ni li­jek za kro­nič­ni ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u do­ma­ćoj sof­tver­skoj in­dus­tri­ji. Od je­se­ni će Hr­vat­ska pr­vi pu­ta uvesti STEM sti­pen­di­je (zna­nost, teh­no­lo­gi­ju, in­že­njer­stvo i ma­te­ma­ti­ku).

Mi­nis­tri­ca zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak u sri­je­du je obja­vi­la da su iz EU fon­do­va po­vuk­li 180 mi­li­ju­na kuna ko­ji­ma će fi­nan­ci­ra­ti 3000 STEM sti­pen­di­ja go­diš­nje. Sa­mo u po­dru­čju ITa s to­li­ko sti­pen­di­ja u ro­ku od tri go­di­ne, ko­li­ko tra­je ve­ći­na stu­di­ja, mo­že se udvos­tru­či­ti broj IT stručnjaka koje “pro­izvo­di” hr­vat­ski obra­zov­ni sus­tav. To­ga “go­ri­va” za sof­tver­sku in­dus­tri­ju, ko­ja je naj­br­že ras­tu­ći iz­voz­nik, kro­nič­no manj­ka.

U zad­nje tri go­di­ne broj IT stručnjaka ko­ji se is­e­lja­va­ju iz Hr­vat­ske po­ras­tao je s 2500 go­diš­nje na 3000, a udru­že­nje sof­tver­skih iz­voz­ni­ka CISEx pro­ci­je­ni­lo je da je taj broj la­ni do­se­gao njih 4000. To znači da je u 2016. iz Hr­vat­ske is­e­li­lo ti­su­ću IT stručnjaka vi­še ne­go što ih je obra­zov­ni sus­tav iz­ba­cio na tr­ži­šte.

Vlada će us­to udvos­tru­či­ti broj sti­pen­di­ja za si­ro­maš­ne. Po­vuk­la je 270 mi­li­ju­na kuna iz EU fon­do­va pa će pos­to­je­ćih 5600 sti­pen­di­ja po­deb­lja­ti s njih još 4600 ka­ko bi za­do­vo­lji­la po­traž­nju od 10 ti­su­ća tak­vih sti­pen­di­ja go­diš­nje.

Ka­ko je pre­zen­ti­ran, no­vi, auto­ma­ti­zi­ra­ni sus­tav do­dje­le sti­pen­di­ja, mo­žda ne­će bi­ti i tran­s­pa­ren­tan. Sve in­for­ma­ci­je slat će se is­klju­či­vo ma­ilom stu­den­ti­ma, pr­vi put ne­će bi­ti na­tje­ča­ja. Ne spo­mi­nje se jav­na obja­va pa se ne zna ka­ko će se pro­vje­ra­va­ti mo­ral­no upit­ne sti­pen­di­je dje­ci moć­ni­ka.

Cilj je spri­je­či­ti i od­la­zak IT-eva­ca iz zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.