I Mađarska u drami s kadrovima

Dijelimo brige Res­to­ra­ni i ho­te­li očaj­nič­ki tra­že rad­ni­ke, ali i sma­nje­nje PDV-a od vlas­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Kao i u Hrvatskoj, sve se vi­še Ma­đa­ra is­e­lja­va u dru­ge zem­lje EU, a oni ko­ji os­ta­ju ne­ma­ju po­treb­ne vje­šti­ne

Hr­vat­ska ni­je je­di­na u re­gi­ji ko­ja ima oz­bi­ljan pro­blem s kadrovima u tu­riz­mu. S jed­na­kom iz­a­zo­vom su­oči­la se Mađarska, ko­joj je to pos­tao os­nov­ni pro­blem u tu­riz­mu na­kon što su se iz­vuk­li iz du­go­go­diš­nje re­ce­si­je. Ka­ko se na­vo­di u ana­li­zi ma­đar­skog ure­da kon­zul­tant­ske ku­će Horwath, ma­đar­ski ho­te­li­je­ri ko­ji su ko­nač­no vra­ti­li za­do­vo­lja­va­ju­ću sto­pu ras­ta, po­go­to­vo u Bu­dim­pe­šti, vi­še se za­bri­nja­va­ju zbog ne­dos­tat­ka rad­ni­ka ne­go vi­so­kih po­re­za pro­tiv ko­jih se bo­re da bi po­ve­ća­li kon­ku­rent­nost.

Zbog sta­re­nja sta­nov­niš­tva broj rad­no ak­tiv­nih Ma­đa­ra sma­nju­je se za 40-50 ti­su­ća go­diš­nje. Us­to, kao i u Hr- vat­skoj, sve se vi­še Ma­đa­ra is­e­lja­va u dru­ge zem­lje Eu­rop­ske uni­je, a oni ko­ji os­ta­ju ne­ma­ju po­treb­ne vje­šti­ne ili ni­su sprem­ni za se­lid­bu unu­tar zem­lje. Slič­na je si­tu­aci­ja u Hrvatskoj ko­ja una­toč ve­li­kom bro­ju ne­za­pos­le­nih ne mo­že pro­na­ći do­vo­ljan broj se­zon­skih rad­ni­ka ko­ji bi po­kri­li sve ve­će po­tre­be tu­riz­ma. U des­ti­na­ci­ja- ma po­put Ba­la­to­na, a to je uz Bu­dim­pe­štu naj­ja­ča tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja u Ma­đar­skoj, ho­te­li­je­ri i res­to­ra­ni očaj­nič­ki tra­že ku­ha­re, ko­no­ba­re, so­ba­ri­ce, ali u ljet­noj se­zo­ni ko­ja tra­je je­dva 90 da­na rad­ni­ci se ra­di­je od­lu­ču­ju za bo­lje pla­će­ne se­zon­ske pos­lo­ve u ino­zem­s­tvu. Ni u glav­nom gra­du si­tu­aci­ja ni­je ni­šta bo­lja. Ma­đar­ski ho­te­li­je­ri od dr­ža­ve tra­že da im sni­zi PDV na smje­štaj s 18 na 5 pos­to, ka­ko bi ima­li vi­še nov­ca za po­ve­ća­nje pla­ća, no u Horwat­hu is­ti­ču da pos­lo­dav­ci tre­ba­ju i mo­der­ni­zi­ra­ti na­čin re­gru­ti­ra­nja kadrova. Mađarska po­put Hr­vat­ske ni­je sklo­na uvozu rad­ne sna­ge. Da bi se uvoz rad­ni­ka iz ne­kih ze­ma­lja re­gi­je u Hr­vat­sku mo­gao omo­gu­ći­ti pot­pi­si­va­njem ne­kih ugo­vo­ra u okruženju, naj­a­vio je mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li pri­je ne­ko­li­ko da­na, no ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo ta­kav plan za­sad ne pos­to­ji, i čini se da su to bile tek ministrove želje.

NAJ­A­VA MI­NIS­TRA CAPPELLIJA O POTPISIVANJU UGO­VO­RA O UVOZU KADROVA SA ZEMLJAMA U OKRUŽENJU NEMA OSNOVE,

ČINI SE DA SU TO BILE TEK MINISTROVE ŽELJE

FOTOLIA

Bu­dim­pe­šta je naj­ja­ča tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja u Ma­đar­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.