Usko­ro za­kup Lu­ke Ze­le­ni­ka i si­dri­šta

Za put­ni­ke i te­ret Kon­ce­si­ja će obu­hva­ti­ti ak­va­to­rij uz dio oba­le, kao i onaj luč­kog si­dri­šta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­no­gor­sko Mor­sko do­bro bi tre­ba­lo usko­ro ras­pi­sa­ti jav­ni po­ziv za za­kup ak­va­to­ri­ja Lu­ke Ze­le­ni­ka i si­dri­šta.

To jav­no po­du­ze­će je re­sor­nom mi­nis­tar­stvu dos­ta­vi­lo od­lu­ku o objav­lji­va­nju jav­nog po­zi­va, a vlada je da­la ze­le­no svje­tlo za za­kup ak­va­to­ri­ja lu­ke Ze­le­ni­ka i si­dri­šta. Od­lu­ka je do­ni­je­ta na te­me­lju pros­tor­nog pla­na po­dru­čja po­seb­ne na­mje­ne za mor­sko do­bro – Sek­tor 4 Me­lji­ne-Ze­le­ni­ka.

Odlukom o odre­đi­va­nju lu­ka pre­ma zna­ča­ju, Lu­ka Ze­le­ni­ka odre­đe­na je kao lu­ka od lo­kal­nog zna­ča­ja, ia­ko je re­gis­tri­ra­na i za međunarodni pro­met. Do sa­da je ko­ris­nik tog dijela mor­skog do­bra bi­la tvrt­ka Mje­šo­vi­to i oče­ku­je se da će su­dje­lo­va­ti u nad­me­ta­nju ka­da jav­ni po­ziv bu­de ras­pi­san. Imat će pred­nost, kao du­go­go­diš­nji ko­ris­nik oba­le, a pre­ma pi­sa­nju Ra­di­ja Ja­dran, jav­ni po­ziv bi tre­bao bi­ti ras­pi­san slje­de­ćeg tjed­na.

Kon­ce­si­ja će obu­hva­ti­ti ak­va­to­rij ne­po­sred­no uz dio oba­le u ši­ri­ni od 50 me­ta­ra, is­pred tri ka­tas­tar­ske par­ce­le KO Ku­ti, kao i ak­va­to­rij si­dri­šta Lu­ke Ze­le­ni­ka, ukup­no 2,2 ti­su­će če­tvor­nih me­ta­ra.

Pre­ma Pros­tor­nom pla­nu Mor­skog do­bra, os­nov­na na­mje­na Lu­ke Ze­le­ni­ka je put­nič­ka i te­ret­na lu­ka sa slo­bod­nom zo­nom. Na te­me­lju Za­ko­na o lu­ka­ma, mo­gu­će je dio ak­va­to­ri­ja da­ti na kon­ce­si­ju, pre­ma pos­to­je­ćem sta­nju lu­ke. Kroz kon­ce­sij­ski akt, pre­ma pros­tor­nim mo­guć­nos­ti­ma tre­ba de­fi­ni­ra­ti i mo­gu­će si­dri­šte, a tre­ba ri­je­ši­ti pi­ta­nje vlas­nič­ko­ko­ris­nič­kog pra­va na kop­ne­nom di­je­lu lu­ke.

PD

Ze­le­ni­ka je put­nič­ka i te­ret­na lu­ka sa slo­bod­nom zo­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.