Fond HPS že­li i Mer­ku­ro­ve tr­go­vi­ne u re­gi­ji

Ame­rič­ki vlas­nik po­sr­nu­log slo­ven­skog tr­go­vač­kog lan­ca že­li ak­vi­zi­ci­ja­ma oja­ča­ti svo­ju po­zi­ci­ju u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ame­rič­ki inves­ti­cij­ski fond HPS Inves­t­ment Part­ners ku­pio je zdra­vi dio Mer­ku­ra, slo­ven­skog lan­ca tr­go­vi­na teh­nič­kom ro­bom, ko­ji je pri­je tri go­di­ne za­vr­šio u ste­ča­ju. Ame­rič­ki fond će za Mer­kur pla­ti­ti 28,56 mi­li­ju­na eura, a sred­stva će se is­ko­ris­ti­ti za pod­mi­re­nje du­go­va vje­rov­ni­ci­ma, iz­ja­vi­la je na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca Si­mo­na Gor­jup.

Ka­ko pi­šu slo­ven­ski me­di­ji, HPS Inves­t­ment Part­ners za­in­te­re­si­ran je i za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na sta­rog Mer­ku­ra, od­nos­no nje­go­vih tr­go­vač­kih cen­ta­ra i to ne sa­mo u Slo­ve­ni­ji ne­go i u su­sjed­nim dr­ža­va­ma, a mo­gao bi ku­pi­ti i hr­vat­ski tr­go­vač­ki la­nac Pe­vec, ka­ko bi oja­čao svo­ju po­zi­ci­ju u re­gi­ji.

Ma­tej La­hov­nik, biv­ši slo­ven­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva, iz­ja­vio je da je sa­da pra­vo pi­ta­nje ho­će li ame­rič­ki inves­ti­tor od He­te, lo­še ban­ke biv­še Hypo Al­pe Adria ban­ke, ko­ja pro­da­je ne­kret­ni­ne zap­lje­nje­ne zbog ne­na­pla­će­nih du­go­va, us­pje­ti ot­ku­pi­ti Mer­ku­ro­ve tr- go­vi­ne u Hrvatskoj i ho­će li bi­ti za­in­te­re­si­ran za ja­ča­nje te dje­lat­nos­ti u re­gi­ji ko­ja ima do­bru eko­nom­sku per­s­pek­ti­vu.

Mer­kur je fi­nan­cij­ski po­sr­nuo zbog vi­so­kih sto­pa ras­ta i ši­re­nja od oko 20 pos­to go­diš­nje, zbog če­ga se mo­rao vr­lo in­ten­ziv­no za­du­ži­va­ti, a vi­so­ka do­bit is­to­pi­la se ka­da je po­če­la kri­za ko­ja je do­ve­la do zas­to­ja u gra­đe­vin­skoj in­dus­tri­ji.

Kom­pa­ni­ja se pod ste­čaj­nom upra­vom opo­ra­vi­la pa je proš­le go­di­ne ima­la 212 mi­li- ju­na eura pri­ho­da i 5,9 mi­li­ju­na eura čis­te do­bi­ti.

La­ni se na­ga­đa­lo da je za ku­po­vi­nu Mer­ku­ra za­in­te­re­si­ran opo­rav­lje­ni hr­vat­ski tr­go­vač­ki la­nac Pe­vec, ali je nje­go­va neo­bve­zu­ju­ća po­nu­da na kra­ju od­bi­je­na.

Ka­da je ri­ječ o ne­kret­ni­na­ma Mer­ku­ra u Sr­bi­ji, jed­na od po­s­ljed­njih vi­jes­ti je da je No­va Kre­dit­na ban­ka Ma­ri­bor (NKBM), ogla­si­la pro­da­ju bivšg tr­go­vač­kog cen­tra ovog lan­ca na Be­ža­nij­skoj ko­si u Be­ogra­du.

Mer­kur je fi­nan­cij­ski po­sr­nuo zbog vi­so­kih sto­pa ras­ta i ši­re­nja od 20 pos­to go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.