Klu­bo­vi iz ‘li­ga pe­ti­ce’ ima­li 12% ve­će pri­ho­de

Re­kord­na se­zo­na U bla­gaj­ne se sli­lo 13,4 mi­li­jar­de eura

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

No­go­met­ni klu­bo­vi iz svih pet naj­ve­ćih europ­skih li­ga - Engleska, Ita­li­ja, Nje­mač­ka, Špa­njol­ska i Fran­cu­ska os­tva­ri­le su rast pri­ho­da u od­no­su na pret­hod­nu se­zo­nu. “Li­ge pe­ti­ce” za­jed­no su os­tva­ri­le rast pri­ho­da od 12 pos­to, na re­kord­nih 13,4 mi­li­jar­de eura, po­ka­zu­je ana­li­za kon­zul­tant­sko-re­vi­zor­ske tvrt­ke De­lo­it­te.

Ukup­ni pri­ho­di na eu­rop­skom no­go­met­nom tr­ži­štu u se­zo­ni 2015./16. do­seg­nu­li su 25 milijardi eura, što je 13pos­tot­ni rast u od­no­su na se­zo­nu ra­ni­je, na­vo­di se u ana­li­zi De­lo­it­tea. Skok je po­tak­nut ras­tom pri­ho­da od te­le­vi­zij­skih pra­va u naj­ve­ćim europ­skim no­go­met­nim li­ga­ma, a tu je i utje­caj proš­lo­go­diš­njeg Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva.

Engleska Pre­mi­er li­ga i da­lje je naj­lu­kra­tiv­ni­ja s 4,9 milijardi eura pri­ho­da, na­su­prot 4,4 mi­li­jar­de eura iz pri­jaš­nje se­zo­ne. Una­toč to­me, en­gle­ski su pr­vo­li­ga­ši os­tva­ri­li gu­bi­tak od 110 mi­li­ju­na funti. Fi­nan- cij­ska do­mi­na­ci­ja en­gle­ske li­ge nas­ta­vit će se i u idu­ćim go­di­na­ma jer stu­pa na sna­gu tro­go­diš­nji ugo­vor o TV­pra­vi­ma vri­je­dan 5,1 mi­li­jar­du funti ko­ji su klu­bo­vi sklo­pi­li sa Skyjem i BTom. S dru­ge stra­ne, špa­njol­ska li­ga os­tva­ri­la je naj­ve­ći skok u pri­ho­di­ma od 19 pos­to na 2,4 mi­li­jar­de eura. Po­ve­ća­nje pri­ho­da doš­lo je na­kon što je te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja Te­lefóni­ca pla­ti­la 600 mi­li­ju­na eura za pra­va pri­je­no­sa utak­mi­ca svih klu­bo­va.

NAJ­VE­ĆI SKOK OD

19% U ŠPANJOLSKOJ LIGI, A ENGLESKA LI­GA I DA­LJE NAJBOGATIJA

Pri­ho­di špa­njol­skih klu­bo­va 2,4 mi­li­jar­de eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.