KFC pro­da­je svo­je pa­met­ne te­le­fo­ne

Tri de­set­lje­ća u Ki­ni

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

La­nac

res­to­ra­na br­ze hra­ne Ken­tuc­ky Fri­ed Chic­ken (KFC) po­vo­dom 30. ob­ljet­ni­ce svog pos­lo­va­nja u Ki­ni lan­si­ra ogra­ni­če­nu se­ri­ju vlas­ti­tih pa­met­nih te­le­fo­na. Te­le­fo­ne će kom­pa­ni­ja pus­ti­ti u pro­da­ju da­nas u su­rad­nji s ki­ne­skim Hu­awe­ijem, tre­ćim svjet­skim pro­izvo­đa­čem po tr­žiš­nom udje­lu. Cr­ve­ni KFC Hu­awei 7 Plus bit će pro­izve­den u sa­mo 5000 pri­mje­ra­ka, a imat će lo­go kom­pa­ni­je (Co­lo­nel San­ders) te pre­dins­ta­li­ra­nu mo­bil­nu apli­ka­ci­ju KFCa, pre­no­si CNBC.

Te­le­fon će pru­ža­ti i pris­tup do Kmu­si­ca KFCo­ve no­ve glaz­be­ne zbir­ke dos­tup­ne na apli­ka­ci­ji. Te­le­fon će po ci­je­ni od 1099 ju­ana (162 do­la­ra) mo­ći ku­pi­ti u vir­tu­al­noj tr­go­vi­ni KFCa na ki­ne­skoj tr­go­vin­skoj plat­for­mi Tmall. KFC je otvo­rio svoj pr­vi res­to­ran u stu­de­nom 1987. go­di­ne u ne­po­sred­noj bli­zi­ni pe­kin­škog Tr­ga ne­be­skog mi­ra na ko­jem su se dvi­je go­di­ne kas­ni­je do­go­di­li stu­dent­ski pro­s­vje­di ugu­še­ni u kr­vi.

Da­nas tvrt­ka Yum Chi­na ko­ja obu­hva­ća KFC, Pi­zza Hut i Ta­co Bell uprav­lja s vi­še od 7600 res­to­ra­na u Ki­ni. U dru­gom tro­mje­se­čju ove go­di­ne Yum Chi­na za­bi­lje­ži­la je tri pos­to ras­ta pri­ho­da, lo­ši­je od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra, a naj­ve­ći uteg pos­lo­va­nju bio je Pi­zza Hut. Za­nim­lji­vo je da i Hu­awei s ko­jim KFC su­ra­đu­je ove go­di­ne sla­vi 30. ro­đen­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.