Premija ‘neživota’ ubrzala rast, ‘život’ i da­lje slabi

Ukup­na premija u lip­nju ve­ća 2,4 pos­to na 4,9 milijardi kuna

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TOMISLAV PILI

Ukup­na premija ras­te već 10 mje­se­ci za­re­dom, a skok ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja od 3,4 pos­to naj­s­naž­ni­ji je u 2017.

Iu lip­nju je nas­tav­ljen rast za­ra­ču­na­te bru­to pre­mi­je hr­vat­skih osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća ko­ji ne­pre­kid­no tra­je već 10 mje­se­ci. Pre­ma mje­seč­nom iz­vješ­ću Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje (HUO) za proš­li mje­sec, ukup­na bru­to za­ra­ču­na­ta premija do­se­gla je 4,93 mi­li­jar­de kuna što je 2,42 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Ti­me rast pre­mi­je i da­lje ubr­za­va na­kon svi­banj­skih 2,24 pos­to.

Po­s­ljed­nji put u ko­lo­vo­zu

Pad pre­mi­je po­s­ljed­nji je pu­ta za­bi­lje­žen u ko­lo­vo­zu proš­le go­di­ne ka­da je os­tva­re­no sma­nje­nje od 0,7 pos­to, po­naj­pri­je zbog pada pre­mi­je ži­vot­nih osi­gu­ra­nja. Ia­ko su proš­log mje­se­ca oba seg­men­ta bi­lje­ži­la rast, po­ve­ća­nje ukup­ne pre­mi­je iz­rav­na je zas­lu­ga ras­ta u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma. Na­ime, “ne­ži­vot” je u lip­nju os­tva­rio 3,36 pos­to ras­ta či­me je do­seg­nu­to 3,4 mi­li­jar­de kuna. To je ujed­no i naj­s­naž­ni- ji rast u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma u ovoj go­di­ni. Li­panj­skim je re­zul­ta­tom po­zi­tiv­na se­ri­ja ras­ta pre­mi­je u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma pro­du­že­na na već pe­ti uzas­top­ni mje­sec.

Naj­ve­će po­ve­ća­nje za­ra­ču­na­te pre­mi­je u tom seg­men­tu bi­lje­ži Er­go osi­gu­ra­nje ko­jem je premija sko­či­la 63 pos­to, s 30,3 mi­li­ju­na kuna na 49,4 mi­li­ju­na kuna. U ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma sa­mo dvi­je ku­će bi­lje­že sma­nje­nje pre­mi­je, BNP Pa­ri­bas Car­dif osi­gu­ra­nje ko­jeg je u svib­nju pre­uze­lo Cro­atia osi­gu­ra­nje te Hr­vat­sko kre­dit­no osi­gu­ra­nje. Seg­ment ži­vot­nih osi­gu­ra­nja ne mo­že se po­hva­li­ti ta­ko snaž­nim ras­tom kao ne­ži­vot­na, ali za­to ras­te već dru­gi uzas­top­ni mje­sec.

Naj­sla­bi­je ove go­di­ne

U seg­men­tu ži­vot­nih osi­gu­ra­nja za­ra­ču­na­ta bru­to premija do­seg­nu­la je 1,52 mi­li­jar­de ku­an, po­ka­zu­ju po­da­ci HUOa, što je bla­gih 0,38 pos­to vi­še ne­go lanj­skog lip­nja. Do­du­še, ako se za­ne­ma­ri pad u trav­nju, ovo je naj­sla­bi­ji rast u ovoj go­di­ni. I u ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma naj­vi­še raz­lo­ga za za­do­volj­stvo mo­že ima­ti Er­go ži­vot­no osi­gu­ra­nje ko­jem je premija sko­či­la tri pu­ta, s 580.000 kuna na 1,8 mi­li­ju­na kuna.

Sma­nje­nje pre­mi­je u ovom je seg­men­tu za­bi­lje­ži­lo pet osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va Wi­ener osi­gu­ra­nje, Uniqa, Tri­glav, Mer­kur osi­gu­ra­nje te Er­ste osi­gu­ra­nje VIG. Što se ti­če vo­de­ćih ku­ća, ia­ko je po­ve­ća­la ukup­nu pre­mi­ju za 0,9 pos­to na 1,42 mi­li­jar­de kuna, Cro­atia osi­gu­ra­nju tr­žiš­ni se udjel smanjio s 29,3 pos­to na 28,9 pos­to.

ŽELJKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Vo­de­će Cro­atia osi­gu­ra­nje po­ve­ća­lo je pre­mi­ju, ali se smanjio tr­žiš­ni udjel

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.