Hr­vat­ska ne­lik­vid­nost te­ška 38 mi­li­jar­di ku­na

Du­go­vi me­đu tvrt­ka­ma Po­rez­noj pre­da­no vi­še od 300.000 iz­vješ­ća o ne­na­pla­ti po­tra­ži­va­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

Broj ne­na­pla­će­nih fak­tu­ra me­đu tvrt­ka­ma od 31. pro­sin­ca 2015. do 31. ožuj­ka 2017. smanjen za de­vet pos­to

Ko oli­ki su raz­mje­ri pro­ble­ma u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu ge­ne­ri­ra­ni kroz po­ja­vu ne­lik­vid­nos­ti da­nas po­uz­da po­uz­da­no zna­mo na te­me­lju po­da­ta po­da­ta­ka s ko­ji­ma ras­po­la­že Mi­nis­ta Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, Po­rez­na zna u upra­va na če­lu s rav­na­te­ljem te­lje Zdrav­kom Zri­nu­ši­ćem. će U skla­du sa za­kon­skom sk obve­zom vje­rov­ni­ci n “fi­la­ju” ba­zu po­da­ta­ka o ne­na­pla­će­nim fak­tu­ra­ma, i od po­čet­ka te obve­ze do da­nas “na­štan­ca­li” su vi­še od 300.000 iz­vješ­ća o to­me od ko­jih part­ne­ra ni­je u ro­ku na­pla­će­na d dos­pje­la traž­bi­na. For­ma m kroz ko­ju to či­ne je Ob Obra­zac OPZSTAT1. A na te­me­lju zad­njih za­bi­lje­že­nih lje­žen po­da­ta­ka ko­je je na upit Po Pos­lov­ni dnev­nik do­bio od Po­re Po­rez­ne upra­ve sli­ku ne­lik­vid­nos­ti kvid­no po­ka­zu­ju ne­pla­će­ni ra­ču­ni sa sta­njem na 31. ožuj­ka, ka, a ko ko­ji ni­su na­pla­će­ni u slje­de­ćih de­ćih 3 30 da­na, tj. do 30 trav­nja, ri­ječ je o ukup­nom iz­no­su od 37,655 mi­li­jar­di ku­na.

Po­da­tak je to za pr­vi kvar­tal pris­pje­lih 47.576 obra­za­ca, pa je i da­lje ri­ječ o vi­so­kim broj­ka­ma s tren­dom pos­te­pe­nog sma­nje­nja ukup­nog iz­no­sa ne­na­pla­će­nih ra­ču­na. Is­to se tiče i bro­ja dos­tav­lje­nih iz­vješ­ća. Iz us­po­red­be sta­nja na po­čet­ku pra­će­nja s da­naš­njim pro­iz­la­zi da je uku­pan iz­nos ne­na­pla­će­nih ra­ču­na pri­jav­lje­nih pu­tem Obra­zac OPZSTAT1 od 31. pro­sin­ca 2015. do 31. ožuj­ka ove go­di­ne smanjen s 41,3 mi­li­jar­de ku­na na 37,7 mi­li­jar­de, oko 9%. A što se tiče vjerovnika da­nas je broj onih ko­ji imaju problem s naplatom smanjen za oko 7000.

Po­rez­na ad­mi­nis­tra­ci­ja na­po­mi­nje i da su pod stav­kom “Ne­pla­će­ni iz­nos ra­ču­na” is­ka­za­na po­tra­ži­va­nja te­me­ljem dos­pje­lih, a ne­na­pla­će­nih ra­ču­na iz­da­nih suk­lad­no odred­ba­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­da­nu vri­jed­nost, kao i po­tra­ži­va­nja te­me­ljem dos­pje­lih, a ne­na­pla­će­nih ra­ču­na iz­da­nih suk­lad­no odred­ba­ma Op­ćeg po­rez­nog za­ko­na. To zna­či da su is­ka­za­na i utu­že­na po­tra­ži­va­nja, kao i po­tra­ži­va­nja ko­ja su pri­jav­lje­na u ste­čaj­nu ma­su ili u pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be. Po­red to­ga iz Po­rez­ne upra­ve iz­no­se ka­ko se s ovim obras­cem že­lje­lo pos­ti­ći ne­ko­li­ko ci­lje­va. U pr­vom re­du, ka­žu, to je alat ko­jim se ut­vr­đu­je kon­kret­no mjes­to ge­ne­ri­ra­nja ne­lik­vid­nos­ti. Za­tim on slu­ži za stva­ra­nje ba­ze po­da­ta­ka ra­di ana­li­ze ri­zi­ka ve­za­nog uz ne­po­šti­va­nje ro­ko­va pla­ća­nja pro­pi­sa­nim Za­kon o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju, te po­s­ljed­nje ia­ko ne i ma­nje važ­no is­ti­ču ulo­gu u po­bolj­ša­nju na­pla­te jav­nih da­va­nja ko­ri­šte­njem ins­ti­tu­ta na­pla­te od duž­ni­ko­va duž­ni­ka.

S ti­me se sla­žu i broj­ni struč­nja­ci, pa iz Ma­zar­sa pod­sje­ća­ju da je ovaj obra­zac bio nas­ta­vak ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma je Po­rez­na upra­va že­lje­la im­ple­men­ti­ra­ti sus­tav za pra­će­nje po­šti­va­nja ro­ko­va pla­ća­nja pre­ma za­ko­nu o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju i pred­ste­čaj­noj na­god­bi.

ŠTO SE TIČE VJEROVNIKA, DA­NAS JE BROJ ONIH KO­JI IMAJU PROBLEM S NAPLATOM SMANJEN ZA OKO 7000

Sa sto­ti­njak do­bav­lja­ča Kon­zu­ma BiH u Sa­ra­je­vu je u če­t­vr­tak odr­ža­na nova run­da raz­go­vo­ra o su­rad­nji i ti­je­ku ak­tiv­nos­ti ve­za­nih uz no­vi or­ga­ni­za­cij­ski kon­cept ma­lo­pro­da­je Agro­ko­ra na ta­moš­njem tr­ži­štu. Brend Mer­ca­to­ra na to bi se tr­ži­šte tre­bao vra­ti­ti već u ruj­nu.

“Ana­li­ze i is­pi­ti­va­nja tr­ži­šta po­ka­za­li su da je op­ti­ma­lan put po­vrat­ka Mer­ca­to­ra u BiH kroz pre­uzi­ma­nje pro­daj­nih mjes­ta ko­ja su u vlas­niš­tvu Mer­ca­to­ra te naj­mu i pod­naj­mu Kon­zu­ma BiH, uz za­dr­ža­va­nje pos­lo­va­nja kroz oba bren­da”, re­kao je po­vje­re­nik u Agro­ko­ru An­te Ram­ljak. Do­bav­lja­či­ma su pred­stav­lje­na fi­nan­cij­ska upo­ri­šta tak­ve od­lu­ke, a pre­do­čen im je i plan za rje­ša­va­nje me­đu­sob­nih od­no­sa ko­ji će u ne­ko­li­ko mje­se­ci re­zul­ti­ra­ti pla­ća­njem dos­pje- lih po­tra­ži­va­nja; ona iz­no­se 40 milijuna eura, od če­ga su 33,5 pre­ma do­ma­ćim do­bav­lja­či­ma u BiH. Ram­ljak je naj­a­vio i da će Agro­kor (uz bla­gos­lov vje­rov­nič­kog vi­je­ća) pro­ves­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju Kon­zu­ma BiH u po­tra­ži­va­nji­ma i nov­cu.

Igor Ma­ro­ša, po­moć­nik pred­sjed­ni­ka Upra­ve PS Mer­ca­tor is­tak­nuo je da je plan da se 83 Mer­ca­to­ro­va pro­daj­na mjes­ta, ko­ja je Kon­zum 2014. bio pre­uzeo u naj­am i pro­veo pro­mje­nu bren­da, vra­te pod okri­lje Mer­ca­to­ra. Pos­tu­pak raz­dva­ja­nja pro­vest će se u ko­lo­vo­zu. Di­rek­tor Kon­zu­ma BiH To­mis­lav Ba­gić objas­nio je da će 176 tr­go­vi­na nas­ta­vi­ti pos­lo­va­ti kao Kon­zum u BiH. “Pred na­ma je res­truk­tu­ri­ra­nje i op­ti­mi­za­ci­ja pro­daj­ne mre­že ko­ju ćemo pro­ves­ti s po­seb­nom so­ci­jal­nom osjet­lji­voš­ću”, na­gla­sio je.

Kon­zum je du­ća­ne Mer­ca­to­ra pre­uzeo 2014.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.