EK po­kre­nu­la tuž­bu pro­tiv Hr­vat­ske zbog za­ko­na o Ini

Za nas sa­mo pos­tu­pak Mi­nis­tar Ma­rić ka­že ‘po­greš­no je go­vo­ri­ti o tuž­bi’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

EK: Be­zu­vjet­no pra­vo ve­ta ko­je je do­bi­la dr­ža­va na­di­la­zi ono što je nuž­no za za­šti­tu si­gur­nos­ti ops­kr­be ener­gi­jom

Ka­ko od pro­sin­ca Hr­vat­ska ni­je is­pu­ni­la zah­tjev Bruxel­le­sa i iz­mi­je­ni­la za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji Ine, ju­čer je Europska komisija od­lu­či­la po­kre­nu­ti pos­tu­pak pro­tiv Hr­vat­ske pred Su­dom EU-a. Zah­tjev da se iz­mi­je­ni za­kon o Ini jer se nji­me kr­ši slo­bo­da kre­ta­nja ka­pi­ta­la i slo­bo­da pos­lov­nog nas­ta­na, po­kre­nut je na ini­ci­ja­ti­vu Ma­đar­ske, ko­ja tim šti­ti in­te­res naj­ve­ćeg di­oni­ča­ra u Ini Mo­la, a po­zi­va se na obve­zu iz­mje­ne za­ko­na ko­ju je Hr­vat­ska pre­uze­la još 2010. u sklo­pu pris­tup­nih pre­go­vo­ra. No, na­oko za­bri­nja­va­ju­ću vi­jest ju­čer se me­đu upu­će­ni­ma u slu­čaj Ine ni­je do­ži­vje­lo za­bri­nja­va­ju­ćom, pri­je sve­ga jer se pra­va ko­ja se Hr­vat­skoj os­po­ra­va u prak­si ne kon­zu­mi­ra, bu­du­ći da su di­oni­čar­skim ugo­vo­rom s Mo­lom iz 2009. ona anu­li­ra­na. Taj za­kon iz­ra­đen je još 2002. a jam­či Hr­vat­skoj po­seb­ne ov­las­ti, me­đu os­ta­lim pra­vo ve­ta u slu­ča­ju od­lu­ka tvrt­ke ko­je se od­no­se na pro­da­ju di­oni­ca i imo­vi­ne u vri­jed­nos­ti ko­ja pre­la­zi odre­đe­ni prag. Mol je u je­ku po­kre­ta­nja ar­bi­traž­nih pos­tu­pa­ka i os­po­ra­va­nja di­oni­čar­skog ugo­vo­ra ko­jim je do­bio ve­ća uprav­ljač­ka pra­va, ali i kal­ku­la­ci­ja o mo­gu­ćoj pro­da­ji udje­la u Ini, po­tra­žio do­dat­nu za­šti­tu pre­ko Ko­mi­si­je. A u pro­sin­cu, kao i sa­da, Komisija je za­uze­la stav da be­zu­vjet­no pra­vo ve­ta ko­je je dr­ža­va do­bi­la za­ko­nom o Ini na­di­la­zi ono što je nuž­no za za­šti­tu si­gur­nos­ti ops­kr­be ener­gi­jom i da je sto­ga ne­pro­por ci­onal­no. Od­lu­ku Ko­mi­si­je mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić vi­di sa­mo kao naj­a­vu tuž­be. Za Pos­lov­ni dnev­nik iz­ja­vio je i ka­ko je po­greš­no go­vo­ri­ti da je pod­ne­se­na tuž­ba Ko­mi­si­je pro­tiv Hr­vat­ske.

“To je od­lu­ka ko­jom je Europska komisija za­vr­ši­la ad­mi­nis­tra­tiv­ni dio pos­tup­ka. Hr­vat­ska Vlada i Europska komisija su u stalnom kontaktu oko ovog pitanja i nastojat ćemo pronaći rješenje ko­je će bi­ti u skla­du sa zah­tje­vi­ma prav­ne ste­če­vi­ne i pru­ži­ti dos­tat­ni za­štit­ni me­ha­ni­zam hr­vat­skim na­ci­onal­nim in­te­re­si­ma, bez po­tre­be pod­no­še­nja tuž­be”, is­tak­nuo je Ma­rić, te do­dao ka­ko je pi­ta­nje iz­mje­na Za­ko­na o pri­va­ti­za­ci­ji Ine vr­lo kom­plek­s­no i nje­go­vo rje­ša­va­nje Vlada ve­zu­je uz rje­ša­va­nje ukup­nih di­onič­kih od­no­sa u Ini i uz ar­bi­traž­ni pos­tu­pak ko­ji je u ti­je­ku. Za­nim­lji­vo je i da se Goran Ma­rić ovih da­na su­sreo s ve­le­pos­la­ni­kom Ma­đar­ske Józ­se­fom Zol­tánom Magya­rom. O sa­dr­ža­ju raz­go­vo­ra Ma­rić je ju­čer bio suz­dr­žan i ni­je iz­no­sio de­ta­lje, tek je is­ka­zao za­do­volj­stvo raz­go­vo­ri­ma ko­ji su, ka­že, po­t­vr­di­li “za­jed­nič­ke in­te­re­se o po­kre­ta­nju pro­je­ka­ta ko­ji bi mo­gli do­pri­ni­je­ti gos­po­dar­skom ras­tu i sta­bil­nos­ti su­sjed­nih ze­ma­lja”. Ima li dru­gih pro­je­ka­ta osim Ine u tim raz­go­vo­ri­ma, ni­je nam od­go­vo­rio. No, s Magya­rom Ma­ri­ću to ni­je pr­vi su­sret, već ga je u svom ure­du pri­mio u ožuj­ku.

HR­VAT­SKA VLADA I EUROPSKA KOMISIJA SU U STALNOM KONTAKTU OKO

OVOG PITANJA I NASTOJAT ĆEMO PRONAĆI RJEŠENJE, PORUČUJE MI­NIS­TAR GORAN MA­RIĆ

PD

Goran Ma­rić i ma­đar­ski ve­le­pos­la­nik Józ­sef Zol­tán Magyar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.