To­lu­šić gr­di Ka­ufland i Lidl zbog uvo­za, za­va­pio: Ku­puj­te do­ma­će

Kruh pod po­ve­ća­lom Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de tvr­di da je na po­li­ca­ma 90% stra­nih pro­izvo­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Kruh pod po­ve­ća­lom Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de tvr­di da je na po­li­ca­ma 90% stra­nih pro­izvo­da

Iz nje­mač­kih la­na­ca tvr­de da u pe­ka­ra­ma imaju od 50 do 60 pos­to hr­vat­skih pro­izvo­da

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić u obja­vi na svom Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu na­pao je tr­go­vač­ke lan­ce Lidl i Ka­ufland jer pro­da­ju kruh i pe­kar­ske pro­izvo­de iz uvo­za. Na­pi­sao je­ka­ko­se u Hr­vat­skoj go­diš­nje uve­ze kruha i pe­kar­skih pro­izvo­da u vri­jed­nos­ti 450 milijuna ku­na. “Na­ža­lost, ve­ći­na kruha i peciva ko­je kupujete u trgovačkim lancima su proizvodi iz Austrije, Njemačke, Češke i Poljske. Bez ob­zi­ra na jef­ti­nu hr­vat­sku pše­ni­cu i vri­jed­ne pe­ka­re. Čak 90% pro­izvo­da ko­je vi­di­te na sli­ka­ma (u ovom slu­ča­ju se ra­di o Ka­uflan­du, ali is­to je i u Lid­lu i dru­gim lancima) NE do­la­ze iz Hr­vat­ske”, obja­vio je To­lu­šić. Do­dao je ka­ko mi­nis­tar­stvo ne mo­že za­bra­ni­ti uvoz, ali mo­že re­ći da tre­ba­mo ku­po­va­ti hr­vat­ske pro­izvo­de, i vo­di­ti bri­gu o svo­jim pro­izvo­đa­či­ma. “Pa za­to, dra­gi mo­ji, gle­daj­te dek­la­ra­ci­je i na kru­hu i pe­ci­vu, ku­puj­te hr­vat­sko i kod onih ko­ji pro­da­ju i ci­je­ne HR­VAT­SKO!!”, na­pi­sao je. Pre­ma po­da­ci­ma Ži­to­za­jed­ni­ce, pri­je ula­ska u EU Hr­vat­ska je uvo­zi­la 40.367 to­na mli­nar sko pe­kar­skih pro­izvo­da, a la­ni do­šao 57.997 to­na. Di­rek­to­ri­ca Ži­to za­jed­ni­ce Na­da Ba­ri­šić ka­že ka­koj e uvoz kruha iz­no­sio 10.565 to­na i uve­ze­no­ga je­za 13 milijuna eura, no naj­ve­ći je problem uvoz smrz­nu­tih po­lu­pe­če­nih pro­izvo­da i kek­sa. Od ula­ska u EU taj uvoz je udvos­tru­čen na 8000 to­na i la­ni je za to pla­će­no 14 milijuna eu- ra. Naj­ve­ću vri­jed­nost uvo­za ima­li su kek­si ko­ji su kon­di­tor­ski proizvodi, ali su po ca­rin­skoj ta­ri­fi uvr­šte­ni u pe­kar­ske i uve­ze­no je čak 33 milijuna to­na. Ula­skom u EU Hr­vat­ska je pos­ta­la dio za­jed­nič­kog tr­ži­šta te ve­li­ki lan­ci uvo­ze svo­je po­lu­pro­izvo­de iz do­mi­cil­nih ze­ma­lja, ve­ći­nom smrz­nu­te. Ba­ri­šić ka­že ka­ko je do­ma­ća bran­ša uka­za­la na problem, te ka­ko mo­že vi­še kon­tro­li­ra­ti dek­la­ra­ci­je i kva­li­te­ta pro­izvo­da ko­ji se uvo­ze. “Na­ša in­dus­tri­ja mo­ra prim j e -

117,69 milijuna eura uvo­za mli­nar­sko pe­kar­skih pro­izvo­da u 2016. NA­ŽA­LOST, VE­ĆI­NA KRUHA I PECIVA KO­JE KUPUJETE U TRGOVAČKIM LANCIMA SU PROIZVODI IZ AUSTRIJE, NJEMAČKE, ČEŠKE I POLJSKE To­mis­lav To­lu­šić mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de

nji­va­ti pra­vil­ni­ke ko­ji stro­go pro­pi­su­je kva­li­te­tu, dok ih je ve­ći­na EU zem­lja uki­nu­la jer je mlin­sko­pe­kar­ska pro­izvod­nja u svi­je­tu teh­no­lo­ški na­pre­do­va­la i ko­ris­te se raz­li­či­ti sas­toj­ci i do­da­ci, zbog če­ga na tr­ži­šte sti­žu sve jef­ti­ni­ji proizvodi ko­ji­ma je te­ško kon­ku­ri­ra­ti”, ka­že Ba­ri­šić. Kra­jem da­na re­agi­ra­li su iz Lid­la i Ka­uflan­da. “Pri­li­kom oda­bi­ra do­bav­lja­ča naš je pr­vens­tve­ni cilj da su­ra­đu­je­mo s hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma te da se nji­ho­va po­nu­da na­đe na na­šim po­li­ca­ma, a to nam u ve­ćoj mje­ri i us­pi­je­va”, is­ti­ču iz Lid­la i ka­žu da je omjer do­ma­ćih do­bav­lja­ča do­se­gao oko 70% u vo­ću i po­vr­ću, dok je u pe­ka­ri i vi­še od 50%. U Ka­uflan­du su pre­ci­zi­ra­li ka­ko kod pe­kar­skih pro­izvo­da u po­nu­di imaju sko­ro 60% onih hr­vat­skog po­ri­jek­la.

13 milijuna eura uvoz kruha 33 milijuna eura uvoz kek­sa 14 milijuna eura uvoz pe­kar­skih po­lu­pro­izvo­da (peciva, pi­zze, pi­te...)

FOTOLIA Izvor: Ži­to­za­jed­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.