Gr­ci­ma na­gra­da za šted­nju, ali je i da­lje po­treb­na po­moć

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Svje­tlo u tu­ne­lu Naj­juž­ni­ja čla­ni­ca EU iz­la­zi iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta

Ia­ko je Grč­ka po pi­ta­nju de­fi­ci­ta tre­nut­no bo­lja od ve­ći­ne čla­ni­ca euro­zo­ne, i da­lje se te­ško mo­že za­du­ži­ti na tr­ži­štu, tvr­de ana­li­ti­ča­ri

Iz­la­zak iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta svo­je­vr­s­na je na­gra­da grč­koj vla­di za go­le­me na­po­re u sre­đi­va­nju jav­nih fi­nan­ci­ja, ali ta dr­ža­va i da­lje ne mo­že “ži­vje­ti” bez me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske po­mo­ći, is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri. Fi­os­tva­ren skal­na pra­vi­la Eu­rop­ske uni­je obve­zu­ju sve čla­ni­ce da dr­že ma­njak pro­ra­ču­na is­pod tri pos­to vri­jed­nos­ti gos­po­dar­stva. U su­prot­nom sli­je­de nov­ča­ne kaz­ne, ia­ko ih još ni jed­na dr­ža­va ni­je do­bi­la.

Grč­ka je proš­le go­di­ne čak za­bi­lje­ži­la vi­šak od 0,7 pos­to BDPa što je re­zul­tat oš­trih, vi­še­go­diš­njih mje­ra šted­nje, ali i pri­mjet­nog opo­rav­ka gos­po­dar­stva. Eko­no­mi­ja naj­juž­ni­je čla­ni­ce ove bi go­di­ne tre­ba­la oja­ča­ti 2,1 pos­to, pre­dvi­đa­ju u Bruxel­le­su, što je iz­nad pro­sje­ka euro­zo­ne. Prog­no­ze go­vo­re i da bi ove go­di­ne opet mo­gao bi­ti ma­njak pro­ra­ču­na, ali od pri­hvat­lji­vih 1,2 pos­to. U od­no­su na 15 pos­to manj­ka do pri­je se­dam go­di­na, Grč­ka je de­fi­ni­tiv­no preš­la go­lem put u po­bolj­ša­nju jav­nih fi­nan­ci­ja.

Za Zdes­la­va Šan­ti­ća, glav­nog eko­no­mis­tu Split­ske ban­ke, pre­po­ru­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je o iz­la­sku iz pro­ce­du­re po­t­vr­da je po­zi­tiv­nih kre­ta­nja. “Či­nje­ni­ca je da je ostvaren značajan na­pre­dak, po­go­to­vo u od­no­su na prijašnje, dvoz­na­men­kas­te sto­pe proračunskog de­fi­ci­ta. Po tom pi­ta­nju Grč­ka je tre­nut­no bo­lja od ve­ći­ne čla­ni­ca euro­zo­ne. Uz to, vi­di­mo i po­zi­tiv­ne tren­do­ve u gos­po­dar­stvu”, ko­men­ti­rao je Šan­tić. Me­đu­tim, te­ško je za­mis­li­ti da će se zbog iz­la­ska iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta Grč­ka mo­ći za­du­ži­va­ti na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma, miš­lje­nja je Šan­tić.

Va­lja na­gla­si­ti ka­ko smjer grč­kih jav­nih fi­nan­ci­ja i da­lje dik­ti­ra­ju uvje­ti iz tre­ćeg pa­ke­ta fi­nan­cij­ske po­mo­ći do­go­vo­re­nog 2015. go­di­ne. No, ino­zem­ni inves­ti­to­ri po­la­ko se vra­ća­ju grč­kim duž­nič­kim vri­jed­nos­ni­ca­ma. Pre­ma na­vo­di­ma Blo­om­ber­ga, ino­zem­ni ula­ga­či u sri­je­du su ku­pi­li 59 pos­to od 812,5 milijuna eura vri­jed­nih tro­mje­seč­nih tre­zor­skih za­pi­sa. Pri­nos na te za­pi­se iz­no­sio je 2,33 pos­to i naj­ni­ži je od si­ječ­nja 2015. ka­da je na iz­bo­ri­ma po­bi­je­di­la Syri­za, a mjes­to pre­mi­je­ra pre­uzeo Alek­sis Ci­pras.

OSTVAREN JE ZNAČAJAN

NA­PRE­DAK U OD­NO­SU NA PRIJAŠNJE STO­PE PRORAČUNSKOG DE­FI­CI­TA Zdes­lav Šan­tić Split­ska ban­ka

Proš­le je go­di­ne ostvaren vi­šak pro­ra­ču­na od 0,7 pos­to, a ovo­go­diš­nji ma­njak iz­no­sit će 1,2 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.