Umje­re­ni op­ti­mi­zam oko rej­tin­ga, če­ka se je­sen

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Rej­ting agen­ci­ja Fit­ch, dio ve­li­ke troj­ke za­jed­no sa Stan­dard & Po­or’som i Mo­ody’som, da­nas bi tre­ba­la obja­vi­ti re­dov­nu re­vi­zi­ju rej­tin­ga ko­ji je tre­nu­tač­no na ra­zi­ni BB sa sta­bil­nom prog­no­zom. S ob­zi­rom na prev­la­da­nu po­li­tič­ku kri­zu i po­zi­tiv­ne eko­nom­ske tren­do­ve, a po­seb­no u svje­tlu iz­la­ska iz pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta, u fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma se oče­ku­je umje­re­ni op­ti­mi­zam.

Iz Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja pri­je služ­be­ne obja­ve ne že­le na­ga­đa­ti o rej­tin­gu, no iz kru­go­va bli­skih Ka­tan­či­će­voj nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se ne oče­ku­ju bit­ne pro­mje­ne sta­va o kre­dit­noj vje­ro­dos­toj­nos­ti dr­ža­ve. Kra­jem si­ječ­nja Fit­ch je za­dr­žao BB rej­ting, dvi­je ste­pe­ni­ce is­pod pra­ga špe­ku­la­tiv­nog te­ri­to­ri­ja, no pr­vi put je od 2003. po­ve­ćao iz­gle­de s ne­ga­tiv­nih na sta­bil­ne. Bu­du­ći da je op­ti­mi­zam u si­ječ­nju us­li­je­dio tek na­kon što je pret­hod­no is­to uči­nio S&P po­lo­vi­com pro­sin­ca, dio na­ših su­go­vor­ni­ka sma­tra da ve­ćih pro­mje­na ne­će bi­ti pri­je ruj­na dok S&P ne da svoj mig. To­me u pri­log ide obja­va Agro­ko­ro­vih re­vi­di­ra­nih iz­vješ­ća za 2016. ko­ja se oče­ku­je u ko­lo­vo­zu, a ko­ja bi tre­ba­la os­li­ka­ti pra­ve raz­mje­re du­bi­ne pro­ble­ma po­sr­nu­log kon­cer­na i ja­či­ne va­la pre­li­je­va­nja na dru­ge tvrt­ke, vje­rov­ni­ke i jav­ne fi­nan­ci­je.

FOTOLIA

U Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja ne oče­ku­ju bit­ne pro­mje­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.