HEP-A, A BIT ĆE I VE­ĆA

TRAŽI SE NOVA UPRA­VA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Goran Ma­rić idu­ća dva tjed­na pri­kup­lja po­nu­de za čel­na mjes­ta u HEP-u. Upra­va će se ne sa­mo ka­drov­ski os­vje­ži­ti, ne­go i po­ve­ća­ti. Tra­že se, na­ime, no­vi pred­sjed­nik upra­ve, te još pet čla­no­va. Tre­nu­tač­no, uz pred­sjed­ni­ka Pe­ri­cu Ju­ki­ća, Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da ima još tri čla­na upra­ve - Sa­šu Duj­mi­ća, Zvon­ka Er­ce­gov­ca i To­mis­la­va Ro­san­di­ća. Za raz­li­ku od ne­kih dru­gih jav­nih po­du­ze­ća za ko­ja su tre­nu­tač­no ta­ko­đer ras­pi­sa­ni na­tje­ča­ji za čel­na mjes­ta, no­vi me­nadž­ment u HEP-u ne bi bio an­ga­ži­ran na pet, ne­go na če­ti­ri go­di­ne. Raz­ma­trat će se po­nu­de onih ko­ji imaju za­vr­šen stu­dij teh­nič­ke, eko­nom­ske ili prav­ne stru­ke, de­set go­di­na rad­nog is­kus­tva, od če­ga pet na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma, a kan­di­da­ti ne smi­ju ima­ti mje­ru si­gur­nos­ti za­bra­ne obav­lja­nja za­ni­ma­nja ko­je je obu­hva­će­no pred­me­tom pos­lo­va­nja HEP-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.