‘Po­du­zet­ni­ci­ma će po­rez­ni­ci sa­da češ­će ku­ca­ti na vra­ta’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­ime, ka­da je on stu­pio na sna­gu, pos­to­ja­le su odred­be o ro­ko­vi­ma pla­ća­nja i kaz­na­ma za ne­po­šti­va­nje is­tih, ali ni­je pos­to­jao alat ko­jim bi se sus­tav­no pra­ti­li i se­lek­ti­ra­li po­du­zet­ni­ci ko­ji ne po­štu­je pro­pi­se.

Ma­zar­sov struč­njak i naš ko­men­ta­tor Pe­re Mi­oč na­vo­di ka­ko se OPZSTAT1 ko­ris­ti i kao sred­stvo pra­će­nja za na­pla­tu PDVa u si­tu­aci­ji ka­da do­bav­ljač ni­je pla­tio PDV na vri­je­me, a po­rez­ni obvez­nik ujed­no ni­je pla­tio naj­ma­nje iz­nos PDVa obra­ču­na­nog u ra­ču­nu do­bav­lja­ča u ro­ku pro­pi­sa­nom po­seb­nim pro­pi­som o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju od da­na iz­da­va­nja ra­ču­na. Na­ime, ka­ko ta­da ta­kav po­rez­ni obvez­nik od­go­va­ra kao ja­mac pla­tac za pla­ća­nje PDVa svo­je­ga do­bav­lja­ča, Mi­oč is­ti­če i da Po­rez­na upra­va upra­vo pre­ko in­for­ma­ci­ja iz OPZSTAT1 mo­že do­ći do po­da­ta­ka ko­ji to po­rez­ni obvez­ni­ci ni­su na vri­je­me pod­mi­ri­li svo­je obve­ze.

“Ova mo­guć­nost na­pa­te jav­nih da­va­nja ko­ri­šte­njem ins­ti­tu­ta na­pla­te od duž­ni­ko­va duž­ni­ka ni­je bi­la to­li­ko na­gla­še­na u jav­nos­ti, a ni ko­ri­šte­na od Po­rez­ne upra­ve u ve­li­koj mje­ri u prak­si, dok se uvo­đe­njem ovog obras­ca oče­ku­je češ­će ko­ri­šte­nje ove mje­re. Sve na­ve­de­ne ak­tiv­nos­ti su us­mje­re­ne na ut­vr­đi­va­nje i pro­na­la­že­nje po­rez­nih obvez­ni­ka ko­ji ge­ne­ri­ra­ju ne­lik­vid­nost u sus­ta­vu te sva­ka­ko poz­drav­lja­mo tak­ve mje­re”, na­vo­di Mi­oč is­ti­ču­ći da po­du­zet­ni­ci mo­gu oče­ki­va­ti da će im Po­rez­na upra­va češ­će ku­ca­ti na vra­ta ako ne pla­ća­ju svo­je oba­ve­ze na vri­je­me, i to ne sa­mo pre­ma dr­ža­vi ne­go i pre­ma do­bav­lja­či­ma.

“Uprav­lja­nje li­kov­noš­ću je uvi­jek je­dan od glav­nih fo­ku­sa svih po­du­zet­ni­ka, a ovi­me će bi­ti ote­ža­no pla­ni­ra­ti fi­nan­ci­ra­nje na ra­čun do­bav­lja­ča. S dru­ge stra­ne, uvo­đe­nje do­dat­nih obra­za stva­ra ad­mi­nis­tra­tiv­ne tro­ško­ve po­rez­nim obvez­ni­ci­ma, od pri­la­god­be sof­tve­ra do do­dat­nog ra­da nji­ho­va osob­lja, te se čes­to ču­je pri­go­va­ra­nje od stra­ne re­al­nog sek­to­ra da se oni u odre­đe­noj mje­ri pre­tvo­re­ni u ‘out­so­ur­ca­ni ser­vis’ Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Ta­ko­đer, Obra­zac se pre­da­je kvar­tal­no, a ti­me do­la­zi u pi­ta­nje i mo­guć­nost pra­vo­vre­me­ne re­ak­ci­je u slu­ča­ju da se za­is­ta i ut­vr­di po­rez­ni obvez­nik ko­ji je ge­ne­ra­tor ne­lik­vid­nos­ti. Na­ime, svi­ma je poz­na­to da se u da­naš­njem pos­lov­nom svi­je­tu sve do­ga­đa ve­li­kom br­zi­nom i re­agi­ra­nje na te­me­lju in­for­ma­ci­ja­ma sta­rih 36 mje­se­ci čes­to ne­će po­lu­či­ti ni­kak­ve efek­te jer po­rez­ni obvez­ni­ci u tak­vom raz­dob­lju čes­to do­đu do pot­pu­nog ban­kro­ta”, ka­že Mi­oč.

Za Vla­du Br­ka­ni­ća ovaj je sus­tav sta­tis­tič­kog pri­kup­lja­nja po­da­ta­ka o ne­na­pla­će­nim ra­ču­ni­ma – po­tra­ži­va­nji­ma na­ka­ra­dan s ne­jas­nim i dvoj­be­nim učin­ci­ma. Na­ka­ra­dan je, ka­že, za­to što se podaci o ne­na­pla­će­nim ra­ču­ni­ma tra­že od pos­lov­nih su­bje­ka­ta ko­ji su vje­rov­ni­ci, a ne od duž­ni­ka, te se nameće značajan ad­mi­nis­tra­tiv­ni posao oni­ma ko­ji ured­no pos­lu­ju i ko­ji mo­ra­ju pro­ka­zi­va­ti svo­je duž­ni­ke, umjes­to da duž­ni­ci iz­vješ­ću­ju ko­li­ko su u za­kaš­nje­nju u is­pu­nja­va­nju svo­jih dos­pje­lih obve­za. Iden­ti­fi­ka­ci­ja mjes­ta ne­lik­vid­nos­ti po nji­ma ni­je do­volj­na, a pi­ta se i tko će po­du­ze­ti pre­kr­šaj­ne mje­re iz Za­ko­na o fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju ko­ji­ma je pro­pi­sa­na nov­ča­na kaz­na zbog po­vre­da za­kon­skog ro­ka pla­ća­nja (30 da­na od da­tu­ma ra­ču­na i sl.) ko­je iz­no­se od 5 ti­su­ća do mi­li­jun ku­na i ka­že: “Pro­ved­bu za­ko­na u tom smis­lu još ni­smo vi­dje­li, a la­ko­ća ne­pla­ća­nja mo­ra se pre­ki­nu­ti. Ži­vje­ti na tu­đi ra­čun je pos­lov­na fi­lo­zo­fi­ja ko­ju su ne­ki usvo­ji­li kao obra­zac svog pos­lo­va­nja!”

PODACI SE TRA­ŽE OD VJEROVNIKA, A NE DUŽ­NI­KA, TE IM SE NAMEĆE ZNAČAJAN AD­MI­NIS­TRA­TIV­NI POSAO

GORAN JAKUŠ/PIXSELL

Vla­do Br­ka­nić, po­rez­ni struč­njak ka­že da se op­tre­re­ću­je one ko­ji ured­no pos­lu­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.