‘Ko­rak smo bli­že no­vim lov­ci­ma’

Po­sjet Kr­sti­če­vi­ća SAD-u

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon što je ame­rič­ki mi­nis­tar obra­ne Ja­me­sa Mat­ti­sa jav­no is­ka­zao pot­po­ru SAD-a Hr­vat­skoj u ve­zi na­ba­ve no­vog bor­be­nog zra­ko­plo­va, po­sjet mi­nis­tra Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća već se, na­kon pr­vog da­na mo­gao oci­je­ni­ti obav­lje­nim. Je­dan od glav­nih mo­ti­va od­la­ska na­šeg mi­nis­tra u SAD bio je raz­go­vor oko na­bav­ke ame­rič­kih bor­be­nih zra­ko­plo­va, a da je taj posao već od­ma­kao vi­dje­lo se i po to­me što je u če­tve­rod­nev­ni pro­gram Kr­sti­če­vi­ća iz­ne­na­da “ule­tio” i po­sjet tvrt­ki pro­izvo­đa­ču F16, Loc­k­he­ed Mar­ti­nu, gdje će raz­go­va­ra­ti s pot­pred­sjed­ni­com za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju Nan­cy Zi­uzin Sc­he­gel. Mi­nis­tar Kr­sti­če­vić po­t­vr­đu­je da je hr­vat­ska stra­na, oko na­ba­ve eska­dri­le “na­iš­la na pu­no ra­zu­mi­je­va­nje i pot­po­ru ame­rič­kog mi­nis­tra obra­ne.” Po­t­vr­đu­je i da će slje­de­ći tje­dan MORH pos­la­ti for­mal­ni zah­tjev za po­nu­du za na­ba­vu bor­be­nih avi­ona u pet dr­ža­va Šved­sku (Gri­pen JAS39), SAD (F16), Juž­nu Ko­re­ju (FA50), Iz­ra­el (F16) i Grč­ku (F16). Ključ­ni pa­ra­me­tri u oda­bi­ru, osim ka­rak­te­ris­ti­ka i spo­sob­nos­ti avi­ona, bit će tri seg­men­ta: me­đu­dr­žav­ni ugo­vor, ci­je­na i pa­ket pos­lov­no-gos­po­dar­ske su­rad­nje. U na­ba­vi avi­ona Hr­vat­ska že­li su­ra­đi­va­ti s dr­ža­vom, a ne sa­mo s tvrt­kom, jer se ipak ra­di o važ­noj, vi­še­go­diš­njoj su­rad­nji i ra­zvo­ju stra­te­škog part­ner­stva. Kod ci­je­ne vo­dit će se ra­ču­na o ukup­noj ci­je­na pa­ke­ta, ali i o mo­da­li­te­ti­ma ot­pla­te, a ugo­vor će mo­ra­ti sa­dr­ža­va­ti i ele­men­te inves­ti­ra­nja u hr­vat­sko gos­po­dar­stvo. Mi­nis­tar zo­ve na kom­pe­ti­ci­ju i ka­že da smo “ko­rak bli­že od­lu­ci o kup­nji bor­be­nog avi­ona”. Ovis­no o di­na­mi­ci skla­pa­nja ugo­vo­ra, pr­vi avi­oni sti­ći će u Hr­vat­sku do kra­ja 2020. , no na­gla­ša­va Kr­sti­če­vić, pod uvje­tom da od­lu­ka o na­ba­vi bor­be­nog avi­ona bu­de do­ne­se­na do kra­ja ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.