Ru­skih tu­ris­ta u Sr­bi­ji 17% vi­še

U ruj­nu Zrač­na li­ni­ja Niš - Ka­lu­ga

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ra­sim

Lja­jić, sr­p­ski mi­nis­tar tr­go­vi­ne, tu­riz­ma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, u raz­go­vo­ru s ru­skim ve­le­pos­la­ni­kom Alek­san­drom Če­pu­ri­nom iz­ja­vio da pos­to­ji mo­guć­nost za una­p­rje­đe­nje eko­nom­ske sa­rad­nje Sr­bi­je i Ru­si­je i da je po­treb­no u ruj­nu nas­ta­vi­ti pre­go­vo­re o za­klju­če­nju spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni iz­me­đu Sr­bi­je i ze­ma­lja Eu­ro­azij­ske uni­je.

Lja­jić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo ti­me što je rob­na raz­mje­na iz­me­đu dvi­je zem­lje u pr­vih pet mje­se­ci 2017. po­ve­ća­na za 16 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, kao i da u Rusiju iz­vo­zi 815 sr­p­skih kom­pa­ni­ja, što je naj­vi­še do­sad.

On je s Če­pu­ri­nom raz­go­va­rao i o mo­guć­nos­ti­ma za os­ni­va­nje za­jed­nič­kih po­ljo­pri­vred­nih kom­pa­ni­ja ko­je bi pro­izvo­di­le u Sr­bi­ji i iz­vo­zi­le na ru­sko i tr­ži­šta tre­ćih ze­ma­lja.

Če­pu­rin je re­kao da ru­ski tu­ris­ti sve vi­še do­la­ze u Sr­bi­ju i da ih je u pr­vih pet mje­se­ci 17 pos­to vi­še ne­go la­ni, a taj broj bit će po­ve­ćan uvo­đe­njem zrač­ne li­ni­je Niš – Ka­lu­ga u ruj­nu.

MOGUĆA JE I ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA KOM­PA­NI­JA ZA IZVOZ U RUSIJU I DRU­GE ZEM­LJE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.