VRIJEDAN 60 MIL. KU­NA

BIH UVEZLA SLADOLED

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bos­na i Her­ce­go­vi­na je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne uvezla sla­do­le­da i os­ta­lih jes­ti­vih le­de­nih pro­izvo­da vri­jed­nih 14,989.369 KM (oko 60 milijuna ku­na), pi­še por­tal blje­sak.in­fo. Ukup­no je uve­ze­no 2,999.691 ki­lo­gra­ma tih le­de­nih pro­izvo­da, a naj­vi­še sla­do­le­da je uve­ze­no iz Hr­vat­ske. Pre­ma po­da­ci­ma iz Upra­ve za in­di­rek­t­no opo­re­zi­va­nje iz Hr­vat­ske je za šest mje­se­ci ukup­no uve­ze­no 1,350.098 ki­lo­gra­ma sla­do­le­da i jes­ti­vih le­de­nih pro­izvo­da. Na­kon Hr­vat­ske, naj­vi­še se uvo­zi sla­do­le­da iz Sr­bi­je i Poljske. Me­đu dr­ža­va­ma iz ko­jih BiH uvo­zi sladoled ta­ko­đer su Slo­ve­ni­ja i Ma­đar­ska, kao i Ita­li­ja, Bu­gar­ska, Če­ška, Nje­mač­ka, Fran­cu­ska i Grč­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.